Fonduri nerambursabile de un miliard de euro pentru IMM-uri, inclusiv PFA-uri și cabinete medicale | MEEMA — Proiect OUG în dezbatere publică

0
184

Minis­te­rul Eco­no­mi­ei: PROIECTE ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

Pro­iect de Ordo­nan­ță de urgen­ță a Guver­nu­lui pri­vind une­le măsuri pen­tru acor­da­rea de spri­jin finan­ci­ar din fon­duri exter­ne neram­bu­r­sa­bi­le, afe­ren­te Pro­gra­mu­lui Ope­ra­țio­nal Com­pe­ti­ti­vi­ta­te 2014–2020, în con­tex­tul cri­zei COVID-19, pre­cum si alte măsuri în dome­ni­ul fon­du­ri­lor euro­pe­ne. (09 Iulie 2020).
Nota de fun­damen­ta­re — NF OUG acor­da­re gran­turi pen­tru IMM-uri
Pro­iect OUG — OUG acor­da­re gran­turi pen­tru IMM
Ane­xa 1 — Ane­xa 1
Ane­xa 2 — Ane­xa 2
Ane­xa 3 — Ane­xa 3
Ane­xa 4 — Ane­xa 4.
Pro­pu­ne­ri­le, suges­ti­i­le şi opi­ni­i­le pri­vind pro­iec­tul de act nor­ma­tiv se pri­mesc in ter­men de 10 zile de la data publi­că­rii la adre­sa de e‑mail: [email protected]


Guver­nul va acor­da, prin Pro­gra­mul Ope­ra­țio­nal Com­pe­ti­ti­vi­ta­te (POC) 2014–2020, gran­turi de un mili­ard de euro pen­tru IMM-uri­le afec­ta­te în con­tex­tul pan­de­mi­ei COVID-19, potri­vit unui pro­iect de ordo­nan­ță de urgen­ță aflat de curând în dez­ba­te­re la Minis­te­rul Eco­no­mi­ei. Pen­tru una din­tre for­me­le de aju­tor din acest pro­iect se vor înca­dra și cabi­ne­te­le medi­ca­le, și per­soa­ne­le fizi­ce auto­ri­za­te (PFA), iar bani se vor acor­da și pen­tru inves­ti­ții, și pen­tru capi­tal de lucru. Iată, în mare, câte­va aspec­te des­pre noul pro­gram:

Con­cret, pro­iec­tul de la Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, care ar putea fi adop­tat des­tul de curând, pre­ve­de trei mari for­me de spri­jin din fon­duri exter­ne neram­bu­r­sa­bi­le:

a) micro­gran­turi acor­da­te din fon­duri exter­ne neram­bu­r­sa­bi­le sub for­mă de sumă for­fe­ta­ră (aici se vor înca­dra și PFA-uri­le, dar și cabi­ne­te­le medi­ca­le indi­vi­du­a­le);

b) gran­turi pen­tru capi­tal de lucru acor­da­te bene­fi­ci­a­ri­lor sub for­mă de sumă for­fe­ta­ră și în pro­cent din cifra de afa­ceri;

c) gran­turi pen­tru inves­ti­ții pro­duc­ti­ve acor­da­te IMM-uri­lor, nece­sa­re pen­tru extinderea/reabilitarea/modernizarea capa­ci­tă­ți­lor de pro­duc­ție exis­ten­te, rea­li­za­rea unor capa­ci­tăți de pro­duc­ție noi, achi­zi­țio­na­rea de echi­pa­men­te, uti­la­je și insta­la­ții, pre­cum și pen­tru moder­ni­za­rea, rea­bi­li­ta­rea, extin­de­rea clă­di­ri­lor exis­ten­te sau achi­zi­țio­na­rea unor clă­diri des­ti­na­te acti­vi­tă­ți­lor de pro­duc­ție noi, inclu­siv pen­tru achi­zi­țio­na­rea de tere­nuri nece­sa­re rea­li­ză­rii inves­ti­ți­i­lor în limi­ta a 10% din valoa­rea pro­iec­te­lor care fac obiec­tul cere­ri­lor de finan­ța­re.

Notă: Pro­iec­tul defi­neș­te bene­fi­ci­a­rul ca: “între­prin­deri mici și mij­lo­cii (IMM) / microîn­tre­prin­deri / per­soa­ne fizi­ce auto­ri­za­te (PFA) / Cabi­net Medi­cal Indi­vi­du­al (CMI) care pri­meș­te aju­to­rul de stat prin inter­me­di­ul micrograntului/grantului pen­tru capi­tal de lucru/grantului pen­tru inves­ti­ții pro­duc­ti­ve, prin înche­ie­rea unui con­tract de finan­ța­re cu admi­nis­tra­to­rul de sche­mă”. Tot pro­iec­tul defi­neș­te și IMM-ul ca având sub 250 de anga­jați și o cifră de afa­ceri anu­a­lă netă de cel mult (în lei) 50 de mili­oa­ne de euro sau acti­ve tota­le care nu depă­șesc echi­va­len­tul în lei a 43 de mili­oa­ne de euro, dar sunt defi­ni­ții dis­tinc­te atât pen­tru microîn­tre­prin­de­re, cât și pen­tru între­prin­de­ri­le mici și mij­lo­cii.

Potri­vit pro­iec­tu­lui, gran­tul pen­tru capi­ta­lul de lucru va fi acor­dat bene­fi­ci­a­ri­lor de aju­tor de stat sub for­mă de sumă for­fe­ta­tă repre­zen­tând 15% din cifra de afa­ceri pen­tru anul 2019, ast­fel:

a) pen­tru IMM-uri­le cu cifra de afa­ceri afe­ren­tă anu­lui 2019, cuprin­să între 5.000 – 13.500 euro, valoa­rea gran­tu­lui este de 2.000 euro;
b) pen­tru IMM-uri­le cu cifra de afa­ceri afe­ren­tă anu­lui 2019, cuprin­să între 13.501 – 1.000.000 euro valoa­rea gran­tu­lui se sta­bi­leș­te în pro­cent de 15% din cifra de afa­ceri și nu poa­te depăși suma de 150.000 euro. Pen­tru IMM-uri­le cu cifra de afa­ceri cu echi­va­len­tul în euro de pes­te 1 mili­on de euro, valoa­rea maxi­mă a aju­to­ru­lui este de 150.000 euro.

Aten­ție! Aici va fi nevo­ie de dova­da obți­ne­rii cer­ti­fi­ca­tu­lui de situ­a­ții de urgen­ță. Iar celor care vor obține gran­tu­ri­le pen­tru capi­ta­lul de lucru li se va cere să păs­tre­ze șase luni anga­ja­ții pe care îi au la momen­tul soli­ci­tă­rii gran­tu­lui, dacă nu chiar să supli­men­te­ze sche­ma de per­so­nal.

Fon­du­ri­le alo­ca­te pen­tru gran­tu­ri­le des­ti­na­te capi­ta­lu­lui de lucru sunt în valoa­re de 350.000.000 euro, din care 265.000.000 euro fon­duri exter­ne neram­bu­r­sa­bi­le și 42.500.000 euro fon­duri de la buge­tul de stat și copar­ti­ci­pa­re de 42.500.000 euro de la bene­fi­ci­ari”, scrie în pro­iect.

Micro­gran­tu­ri­le vor fi de 2.000 de euro și se vor acor­da o sin­gu­ră dată, sub for­mă de sumă for­fe­ta­ră. În linii mari, ele vor fi acor­da­te unor PFA-uri, unor ONG-uri și cabi­ne­te medi­ca­le, dar și microîn­tre­prin­de­ri­lor cu zero sala­ri­ați.

Fon­du­ri­le alo­ca­te pen­tru acor­da­rea de micro­gran­turi în cadrul POC 2014–2020 sunt în valoa­re tota­lă de 100.000.000 euro din care 85.000.000 euro se alo­că din buge­tul POC 2014–2020 și 15.000.000 euro din cofi­nan­ța­rea de la buge­tul de stat”, scrie în pro­iect.

Gran­tu­ri­le pen­tru inves­ti­ții acor­da­te IMM-uri­lor, vor fi des­ti­na­te bene­fi­ci­a­ri­lor care au ca sur­să de finan­ța­re fon­du­ri­le exter­ne neram­bu­r­sa­bi­le, cofi­nan­țări de la buge­tul de stat, pre­cum și cofi­nan­țări pro­prii ale bene­fi­ci­a­ri­lor în cadrul POC 2014–2020, des­ti­na­te IMM-uri­lor care imple­men­tea­ză inves­ti­ții nece­sa­re pen­tru:

a) extin­de­rea capa­ci­tă­ți­lor de pro­duc­ție exis­ten­te, pre­cum și pen­tru extin­de­rea capa­ci­tă­ți­lor de pres­tă­rii de ser­vi­cii;

b) rea­li­za­rea de uni­tăți noi ale capa­ci­tă­ți­lor de pro­duc­ție exis­ten­te, pre­cum și pen­tru rea­li­za­rea unor uni­tăți noi de pres­ta­re de ser­vi­cii;

c) reabilitarea/modernizarea uni­tă­ți­lor de pro­duc­ție exis­ten­te pre­cum și pen­tru reabilitarea/modernizarea unor uni­tăți noi de pres­ta­re de ser­vi­cii.

Gran­tu­ri­le pen­tru inves­ti­ții se vor acor­da pe pro­iect și bene­fi­ci­ar și vor avea o valoa­re cuprin­să între 50.000 euro și 200.000 euro, în func­ție de nevo­i­le de finan­ța­re ale pro­iec­te­lor de inves­ti­ții depu­se. Fon­du­ri­le tota­le alo­ca­te pen­tru gran­tu­ri­le des­ti­na­te inves­ti­ți­i­lor sunt în valoa­re de 550.000.000 euro din care 415.870.000 euro se alo­că din buge­tul POC 2014–2020 și 62.380.500 cofi­nan­ța­re de la buge­tul de stat și 71.749.500 euro con­tri­bu­ția pro­prie.

De ce ofe­ră Guver­nul acest spri­jin finan­ci­ar: pe scurt, potri­vit expu­ne­rii de moti­ve, IMM-uri­le, care repre­zin­tă pon­de­rea cea mai mare în acti­vi­ta­tea eco­no­mi­că de la noi din țară, au fost des­tul de afec­ta­te de pan­de­mie, mai exact, de măsu­ri­le impu­se de auto­ri­tăți — une­le din­tre ele sunt încă viza­te de res­tric­ții, dar chiar și cele care nu mai sunt par să își revi­nă foar­te greu.

Aten­ție! Pro­iec­tul de OUG va intra în vigoa­re după ce e adop­tat de Exe­cu­tiv și publi­cat în Moni­to­rul Ofi­ci­al.


Man­ga­lia News, 13.07.2020. (sur­se: MEEMA și avocatnet.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele