FocusPress: SONDAJ. Cetăţenii Mangaliei ar vota un candidat comun al dreptei la Primărie

0
379

FocusPress.ro: Par­ti­de­le de dreap­ta au con­ve­nit, punc­tu­al, să cola­bo­re­ze în ale­ge­ri­le loca­le din acest an. Vor­bim des­pre nego­ci­eri şi înţe­le­geri în anu­mi­te loca­li­tă­ţi din Româ­nia, în vede­rea uni­fi­că­rii drep­tei, pen­tru că un can­di­dat comun are cele mai mari şanse să câş­ti­ge lup­ta cu un can­di­dat PSD; în alte cazuri, se pune pro­ble­ma con­sti­tu­i­rii de majo­ri­tă­ţi în Con­si­li­i­le Loca­le, după ale­geri.

La Man­ga­lia, PNL a lan­sat invi­ta­ţia către USR şi PMP pen­tru spri­ji­ni­rea unui can­di­dat comun la pri­mă­rie. Dis­cu­ţia pro­pu­să de libe­rali se spri­ji­nă pe o cer­ce­ta­re socio­lo­gi­că deru­la­tă la nive­lul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, con­form căru­ia cetă­ţe­nii urbei agre­ea­ză ide­ea unui can­di­dat comun al drep­tei. Con­form aces­tui son­daj, din rân­du­ri­le votanţi­lor USR, 65% s‑au expri­mat în favoa­rea unui can­di­dat comun, din rân­dul PMP: 78%, iar votanţii PNL susţin, în pro­porţie de 69%, aceas­tă vari­an­tă.

Refe­ri­tor la acest aspect, libe­ra­lii man­ga­li­oţi au pre­ci­zat că sunt în con­ti­nu­a­re inte­re­sa­ţi să poar­te nego­ci­eri cu USR şi PMP, deşi lide­rii aces­tor par­ti­de au refu­zat o întâl­ni­re, zile­le tre­cu­te, pe aceas­tă temă.

Rea­min­tim că la Man­ga­lia can­di­dea­ză, din par­tea PNL, Cris­ti­an Radu, actu­a­lul pri­mar, în timp ce din par­tea USR can­di­dea­ză Dumi­tru Paris (anga­jat al SPIT Con­stanţa).

O altă com­po­nen­tă a cer­ce­tă­rii socio­lo­gi­ce se refe­ră la pro­ble­me­le din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia. Cetă­ţe­nii ches­tio­na­ţi au menţio­nat ca prin­ci­pa­lă pro­ble­mă care tre­bu­ie rezol­va­tă (45%): asfal­tă­ri­le / dru­mu­ri­le; cură­ţe­nie / gunoi – 13%, locuri de mun­că – 10% etc. 

Deta­lii în ima­gi­ne:


Man­ga­ia News, 08.07.2020. (sur­sa: focuspress.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply