FLAGRANT DELICT! PERCHEZIȚII LA PERSOANE BĂNUITE DE TRAFIC DE DROGURI [galerie FOTO]

0
271

Mier­curi, poli­țiș­tii spe­cia­li­zați în com­ba­te­rea cri­mi­na­li­tă­ții orga­ni­za­te și pro­cu­ro­rii D.I.I.C.O.T. din Con­stan­ța, au efec­tu­at 2 per­che­zi­ții domi­ci­li­a­re la per­soa­ne bănu­i­te de de tra­fic de dro­guri de risc și mare risc. 3 băr­bați au fost reținuți.

La data de 1 iulie a.c., poli­țiș­tii Bri­gă­zii de Com­ba­te­re a Cri­mi­na­li­tă­ții Orga­ni­za­te Con­stan­ța, împre­u­nă cu pro­cu­ro­rii D.I.I.C.O.T. — S.T. Con­stan­ța, au sur­prins în fla­grant delict 3 băr­bați, cu vâr­ste cuprin­se între 29 și 31 de ani, în timp ce ar fi avut asu­pra lor 40 de com­pri­ma­te de MDMA, cocai­nă și 2 gra­me de cannabis.

Ulte­ri­or, în urma celor două per­che­zi­ții domi­ci­li­a­re, în Bucu­rești, au fost ridi­ca­te 37 de com­pri­ma­te de MDMA și amfe­ta­mi­nă, apro­xi­ma­tiv 698 de gra­me de can­na­bis, 66 de semin­țe de can­na­bis, 18 gra­me de rezi­nă de can­na­bis, 15 gra­me de MDMA, 2 cân­ta­re elec­tro­ni­ce și 3 grindere.

De ase­me­nea, au mai fost indis­po­ni­bi­li­za­te și 2 lap­to­puri, 1 video recor­der, 5 tele­foa­ne mobi­le, pre­cum și pes­te 18.800 de lei, 900 de euro, 2.300 de dolari și 50 de lire.

Per­soa­ne­le în cau­ză au fost reți­nu­te pen­tru 24 de ore, urmând ca, în cur­sul zilei de astăzi, să fie pre­zen­tați instan­ței de jude­ca­tă, cu pro­pu­ne­re de ares­ta­re preventivă.

Acțiu­nea a bene­fi­ci­at de spri­ji­nul Direc­ți­ei Ope­ra­țiuni Spe­ci­a­le din cadrul Poli­ți­ei Româ­ne și al Ser­vi­ci­u­lui pen­tru Acțiuni Spe­ci­a­le București.


Man­ga­lia News, 02.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply