FEMEIA MARINĂ — Excepțional debut muzical ANCA VLĂDESCU [VIDEO]

0
493

”Dedic aceas­tă melo­die tutu­ror FEMEILOR MARINE — feme­i­lor care locu­iesc la mare, care iubesc și pre­țu­iesc marea, care își iau pute­rea și ener­gia de aici, pen­tru a mer­ge mai depar­te, zi de zi!”

Muzi­că și text: Anca Vlă­des­cu. Aran­ja­ment muzi­cal: Whi­te Nights Stu­dio.

MN: Ce sur­pri­ză minu­na­tă, Anca! Se recu­noaș­te ”Școa­la Tine­mar”!!!

Anca Vlă­des­cu: Daaa💜, sunt ono­ra­tă de aceas­tă școa­lă și de moș­te­ni­rea muzi­ca­lă lăsa­tă de dom­nul pro­fe­sor Con­stan­tin Ște­fă­ne­scu.😍

MN: Echi­pa Man­ga­lia News se bucu­ră de acest fru­mos debut muzi­cal onli­ne și‑l va trans­mi­te spre cei pes­te 5 mili­oa­ne de citi­tori pe care‑i are coti­dia­nul nos­tru pe toa­te meri­dia­ne­le lumii. Câte­va cuvin­te pen­tru ei?

Anca Vlă­des­cu: ”Îmi iubesc și pre­țu­iesc ora­șul de la mare, iar pie­se­le mele muzi­ca­le vor orbi­ta în jurul mării, a vie­ții și oame­ni­lor minu­nați de aici, din Man­ga­lia…”.

MN: Cum a înce­put noua ta ”aven­tu­ră muzi­ca­lă”?

Anca Vlă­des­cu: Aven­tu­ra nu este nouă, ea con­ti­nuă, este deja ampren­ta­tă în mine, de la pri­mii pași cu d‑nul pro­fe­sor de chi­ta­ră Vla­do­iu, apoi aproa­pe 10 ani de Tine­mar, coche­tă­ri­i­le muzi­ca­le ală­tu­ri de pri­e­te­nii mei iubi­tori de muzi­că, la kara­o­ke: Mari­us Chir­cu, Mari­an Dor­ner, Gabi Rugea, Răzvan Ion, Haig Magar­di­cian și ulti­ma, dar nu cea din urmă, reîn­tâl­ni­rea cu muzi­ca rock a tru­pei Fre­e­dom, vechea sau noua, pen­tru mine oameni de mare valoa­re ai muzi­cii man­ga­li­ene…

MN: Dar acum, super­ba pie­să FEMEIA MARINĂ”, cu cine o inter­pre­tezi?

Anca Vlă­des­cu: Cola­bo­ra­rea cu Whi­te Nights Stu­dio din Con­stan­ța este un mare câștig, deo­a­re­ce oame­nii de la con­du­ce­rea lui: Ale­xan­dru Delea­nu și Cris­ti­an Nicu­la, sunt pro­fe­si­o­niști desă­vâr­șiți, iar reco­man­da­rea din par­tea super-talen­ta­tei Ana Maria Tele­fca, m‑a ono­rat…

Lucrăm în con­ti­nu­a­re, iar acest debut muzi­cal se con­cre­ti­zea­ză cu un alt vis, întra­rea în Uniu­nea Com­po­zi­to­ri­lor și Muzi­co­lo­gi­lor din Româ­nia… Anul aces­ta este fruc­tu­os din punct de vede­re artis­tic, în ianu­a­rie am debu­tat în Uniu­nea Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia, ală­tu­ri de pri­e­te­nii mei, Lui­za Cala și Ionel Rugea…

Pie­se­le mele muzi­ca­le sunt com­pu­se de mine: muzi­că, text, inter­pre­ta­te, dar la aran­ja­men­tul muzi­cal am avut nevo­ie de aju­tor, toc­mai pen­tru că evo­lu­ția și cerin­țe­le muzi­ca­le actu­a­le te obli­gă la pro­fe­sio­na­lism.

MN: În fina­lul aces­tui scurt inter­viu de azi, ce ai mai dori să ada­ugi?

Anca Vlă­des­cu: Dedic aceas­tă melo­die tutu­ror FEMEILOR MARINE! Mul­țu­mesc fami­li­ei mele, pen­tru iubi­rea și spri­ji­nul fără de care nu aș fi ceea ce sunt acum!🙏💜 Mul­țu­mesc tutu­ror pri­e­te­ni­lor mei pen­tru încu­ra­jări și sus­ți­ne­re, dom­nu­lui pro­fe­sor Tra­ian Lupu 💜, dom­nu­lui prof. Tra­ian Broas­că, Gabrie­lei Boțan, lui Vio­rel Chiur­tu și Danie­lei Scar­lat, pri­e­te­na mea. 🙏💜

MN: Îți mul­țu­mim din toa­tă ini­ma, fru­moa­sa, talen­ta­ta și dra­ga noas­tră Anca și-ți dorim mult suc­ces în dome­ni­ul muzi­cal, ca și în toa­te cele­lal­te pasiuni ale tale. Îți urăm ”Vânt bun, din pupa!”, și în cali­ta­tea ta de ski­pper — coman­dant de yacht! 🙂

Gale­rie FOTO:

MN: O feli­ci­tăm și o sus­ți­nem pe Anca Vlă­des­cu 💜💜💜, intrăm pe cana­lul ei de You­Tu­be, ascul­tăm, ne abo­năm și dis­tri­bu­im! 🙂


Man­ga­lia News, 17.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply