Expoziția itinerantă „Minerale și asociații minerale din România”, la Muzeul de Istorie Națională șiArheologie Constanța

0
160

Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța,
COMUNICAT DE PRESĂ:
În peri­oa­da 16 iulie — 12 octom­brie 2020, Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă șiAr­he­o­lo­gie Con­stan­ța va găz­dui Expo­zi­ția iti­ne­ran­tă națio­na­lă „Mine­ra­le și aso­ci­a­ții mine­ra­le din Româ­nia”, orga­ni­za­tă de Muze­ul Jude­țean de Mine­ra­lo­gie „Vic­tor Gor­du­za” Baia Mare.Este o expo­zi­ţie în pre­mie­ră care pre­zin­tă cele mai rare şi spec­ta­cu­loa­se aso­ci­a­ţii mine­ra­le de pe teri­to­ri­ul naţio­nal, afla­te în patri­mo­ni­ul muze­u­lui orga­ni­za­tor­dar și împru­mu­ta­te de la Uni­ver­si­tă­ţi­le din Bucu­reşti (UB), Cluj-Napo­ca (UBB) şi Iaşi(UAIC) şi Muze­ul Naţio­nal de Geo­lo­gie din Bucu­reşti (MNG). Ca par­te­ner s‑aconstituit şi Aca­de­mia Româ­nă prin girul şti­inţi­fic acor­dat.

Patri­mo­ni­ul mine­ra­lo­gic româ­nesc este aproa­pe necu­nos­cut publi­cu­lui; prea­pu­ţi­nă lume cunoa­ş­te fap­tul că în Româ­nia au fost des­co­pe­ri­te, des­cri­se şido­cu­men­ta­te 38 de mine­ra­le în pre­mie­ră mondi­a­lă. La aces­tea se ada­u­gă o serie deo­se­bit de valo­roa­să de aso­ci­a­ţii mine­ra­le emble­ma­ti­ce pen­tru spa­ţi­ul geo­lo­gic româ­nesc (prin aso­ci­a­ţie mine­ra­lă înţe­le­gân­du-se două sau mai mul­te spe­cii mine­ra­le carac­te­ris­ti­ce unui mod de for­ma­re comun). Expo­zi­ţia este con­sti­tu­i­tă din nouă vitri­ne în care sunt expu­se 122 de eşan­ti­oa­ne mine­ra­lo­gi­ce ale­se pe cri­te­rii şti­inţi­fi­ce (des­cri­se pen­tru pri­ma oară în Româ­nia şi/sau cara­te­ris­ti­ce spa­ţi­u­lui naţio­nal) şi muze­o­gra­fi­ce (eşan­ti­oa­ne cât se poa­te de estetice,care să încân­te vizi­ta­to­rul).

Pen­tru deta­lii mine­ra­lo­gi­ce deo­se­bi­te sunt ampla­sa­te în une­le vitri­ne lupe (6 la număr). Două rol­lup-uri com­ple­tea­ză ima­gi­nea geo­lo­gi­că şi mine­ra­lo­gi­că nece­sa­ră unei bune infor­mări a publi­cu­lui. Exis­tă și un ghid de expo­zi­ţie tip broşu­ră (14 file for­mat A5) care deta­li­a­ză infor­ma­ţia pri­vind expo­na­te­le, eti­che­te­le­din vitri­ne conţinând ele­men­te­le de bază, pen­tru loca­li­za­rea pie­sei în ansam­blul expu­ne­rii. Din­tre eșan­ti­oa­ne­le care vor putea fi admi­ra­te amin­tim, selec­tiv: cua­rţ colum­narși fumu­riu, cal­ci­te, hemi­mor­fit, wol­las­to­nit cu bis­mu­tin, ame­tist, cal­ce­do­nie albas­tră, flo­go­pit, gra­nat, musco­vi­te, nefe­lin, soda­lit, tur­ma­li­nă, ruma­nit și vivi­a­nit.

Ver­ni­sa­jul expo­zi­ți­ei „Mine­ra­le și aso­ci­a­ții mine­ra­le din Româ­nia” va avea loc joi, 16 iulie 2020, ora 12:00, la sedi­ul Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie din Pia­ța Ovi­diu, nr.12, Con­stan­ța.


Man­ga­lia News, 15.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele