Drumul Expres Constanța — Tulcea | „Dobrogea Expres” | CNAIR a semnat contractul pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic de Execuție

0
193

CNAIR a sem­nat con­trac­tul pen­tru ela­bo­ra­rea Stu­di­u­lui de Feza­bi­li­ta­te și a Pro­iec­tu­lui Teh­nic de Exe­cu­ție pen­tru Dru­mul Expres Con­stan­ța — Tul­cea.

Vineri, 10 iulie 2020, CNAIR a sem­nat con­trac­tul de ser­vi­cii având ca obiect “Ela­bo­ra­re Stu­diu de Feza­bi­li­ta­te și Pro­iect Teh­nic de Exe­cu­ție pen­tru Drum Expres Con­stan­ța-Tul­cea”, cu ofer­tan­tul desem­nat câști­gă­tor al pro­ce­du­rii de achi­zi­ție publi­că, Aso­ci­e­rea SEARCH CORPORATION S.R.L. — EGIS ROMANIA S.A..

Valoa­rea con­trac­tu­lui este de 17.845.626,28 lei fără TVA.

Dura­ta Con­trac­tu­lui de ser­vi­cii este de 24 luni de la Data de Înce­pe­re a con­trac­tu­lui.

Pro­iec­tul are ca scop rea­li­za­rea unui sec­tor de drum expres între loca­li­tă­ți­le Ovi­diu și Tul­cea, aces­ta făcând par­te din stra­te­gia de imple­men­ta­re la nivel națio­nal pen­tru Dru­mul Expres cu denu­mi­rea gene­ri­că „Dobro­gea Expres” și care rea­li­zea­ză legă­tu­ra între loca­li­tă­ți­le Con­stan­ța — Baba­dag — Tul­cea — Isac­cea — Măcin — Brăi­la. Acest drum va asi­gu­ra baza nece­sa­ră cere­rii de trans­port în creș­te­re și un grad ridi­cat de sigu­ran­ță a tra­fi­cu­lui ruti­er.

Pro­iec­tul “Drum Expres Con­stan­ța – Tul­cea” este pre­vă­zut în Mas­ter Pla­nul Gene­ral de Trans­port al Româ­ni­ei (MPGT) și este inclus în Pro­gra­mul Ope­ra­țio­nal Infras­truc­tu­ra Mare (POIM) 2014–2020.


Man­ga­lia News, 12.07.2020. (sur­sa: CNAIR).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele