Doi directori constănțeni propuși să devină inspectori școlari — prof. Magdalena Baciu-Iacob (directorul Școlii Gimnaziale 23 August) și prof. Maria Popa (directorul Liceului Poarta Albă). Echipă nouă la Inspectoratul Școlar Județean Constanța

0
370

După cum deja se știe, man­da­te­le inspec­to­ri­lor șco­lari con­stăn­țeni care au sus­ți­nut con­curs pen­tru numi­rea pe func­ție în anul 2015, au expi­rat anul tre­cut, dar s‑au pre­lun­git, legal, cu încă un an, așa încât ieri, 7 iulie 2020, au expi­rat cei cinci ani câști­gați prin sus­ți­ne­rea con­cur­su­lui.

Înce­pând de marți, 7 iulie, în biro­u­ri­le din stra­da Mihai Emi­ne­scu nr. 11 se vor pre­zen­ta cei șap­te noi deta­șați pe func­ții, cu avi­zul Minis­te­ru­lui Edu­ca­ți­ei. 
 
Rea­min­tim că, la înce­pu­tul lunii decem­brie 2019, ime­di­at după numi­re, într-un inter­viu acor­dat coti­dia­nu­lui ZIUA de Con­stan­ța, inspec­to­rul șco­lar gene­ral, prof. Sorin Mihai afir­ma, legat de ale­ge­rea echi­pei de lucru:

Am dis­cu­tat cu foar­te mulţi oameni care sunt în con­tact cu acti­vi­ta­tea învă­ţămân­tu­lui con­stă­nţean, soli­ci­tân­du-le opi­nii cu pri­vi­re la cei care ar tre­bui să facă par­te din echi­pa ISJ. Am luat legă­tu­ra cu direc­tori ai uni­tă­ţi­lor de învă­ţământ, cu pri­mari din judeţ, cu pro­fe­sori de pres­ti­giu. Într-un timp rela­tiv scurt, mi-am făcut o ima­gi­ne de ansam­blu cu pri­vi­re la felul în care este per­ce­pu­tă rela­ţia din­tre ISJ şi par­te­ne­rii aces­tu­ia. Ceea ce regret este că nu am reu­şit să dis­cut cu şi mai mulţi. Am aflat cu cine s‑a cola­bo­rat bine din vechea echi­pă, mi s‑au comu­ni­cat şi nume ale unor cadre didac­ti­ce care nu au lucrat în inspec­to­rat, dar au rezul­ta­te deo­se­bi­te în acti­vi­ta­tea lor. Au fost şi auto­pro­pu­neri. Repet, sin­gu­rul regret este că tim­pul rela­tiv scurt nu mi‑a per­mis să pri­mesc infor­ma­ţii de la mult mai mulţi oameni ale căror opi­nii sunt impor­tan­te pen­tru mine. Echi­pa va fi com­ple­ta­tă cu foşti şi actu­ali inspec­tori şco­lari, dar şi cu das­căli care vor ajun­ge pen­tru pri­ma dată în aceas­tă pos­tu­ră. Mă inte­re­sea­ză în mod spe­cial intenţia de a cola­bo­ra, dorinţa de impli­ca­re şi dova­da seri­o­zi­tă­ţii şi a pro­fe­sio­na­lis­mu­lui”.
 
Așa­dar, con­form sur­se­lor, înce­pând de marți, inspec­tor șco­lar pen­tru chi­mie va fi Gina Tone (titu­lar al Cole­gi­u­lui Națio­nal „Mir­cea cel Bătrân”), inspec­tor șco­lar pen­tru lim­ba și lite­ra­tu­ra româ­nă – prof. Miha­e­la Airi­nei (Lice­ul Teo­re­tic Techir­ghi­ol), inspec­tor șco­lar pen­tru învă­țământ pri­mar prof. Lau­ra Far­caș (Școa­la Gim­na­zi­a­lă Poar­ta Albă) și prof. Iulia Cabran­cea (Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 24 „Ion Jalea”), inspec­tor șco­lar pen­tru bio­lo­gie — prof. Niculi­na Sto­ian (Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 24 „Ion Jalea”), inspec­tor șco­lar pen­tru isto­rie — prof. Magda­le­na Baciu-Iacob (direc­to­rul Șco­lii Gim­na­zi­a­le 23 August) și prof. Maria Popa (direc­to­rul Lice­u­lui Poar­ta Alba) — inspec­tor șco­lar pen­tru învă­țământ pro­fe­sio­nal și teh­nic. Mai rămân des­co­pe­ri­te pos­tu­ri­le de inspec­tor șco­lar pen­tru infor­ma­ti­că, prin ple­ca­rea prof. Ali­na Ele­na Nițu, pre­cum și cel de inspec­tor șco­lar pen­tru lim­ba româ­nă, prin ple­ca­rea intem­pes­ti­vă a prof. Ana-Maria Pan­țu.


Man­ga­lia News, 08.07.2020. (sur­sa: ziuaconstanta.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele