Decizie unică pe litoralul românesc! Beach-barurile cu program non-stop din Vama Veche vor asigura doar muzică ambientală

0
284

Deci­zie uni­că pe lito­ra­lul româ­nesc! Vama Veche demon­strea­ză, din nou, că este cea mai fru­moa­să comu­ni­ta­te de la malul mării. Pen­tru a dimi­nua ris­cul  extin­de­rii  viru­su­lui SARS-COV2, înce­pând din acest wee­kend, bea­ch-baru­ri­le din Vama Veche cu pro­gram non-stop vor limi­ta nive­lul deci­be­li­lor la un regis­tru mediu și vor asi­gu­ra doar muzi­că ambien­ta­lă. Este o deci­zie uni­că a agen­ți­lor eco­no­mici care acti­vea­ză în zonă.  A fost o deci­zie una­ni­mă și s‑a înte­les că în situ­a­ții extre­me este nevo­ie de uni­ta­te și res­pon­sa­bi­li­ta­te! 

Vrem ca Vama Veche să dea un exem­plu. Ide­ea ne apar­ți­ne și a venit pe fon­dul unei capa­ci­tăți res­trân­se de a ges­tio­na cu for­țe pro­prii volu­mul mare de vizi­ta­tori din tim­pul week-end-ului. Știm că de vineri sea­ra și până dumi­ni­că —  Vama Veche este o des­ti­na­ție extrem de tranzi­ta­tă. Acest fapt a cre­at tutu­ror mari difi­cul­tăți în res­pec­ta­rea reco­man­dă­ri­lor lega­te de dis­tan­ța­rea soci­a­lă. Loca­ți­i­le vor fi des­chi­se, însă pro­pu­nem turiș­ti­lor un alt mod de a se des­tin­de. Nu ne dorim să schim­băm Vama Veche și nici să fim acu­zați că îngră­dim opțiu­ni­le oame­ni­lor de a‑și petre­ce tim­pul liber. Dar, tră­im o ame­nin­ța­re rea­lă, iar agen­ții eco­no­mici au înte­les și au fost extrem de recep­tivi. Este un exer­ci­țiu de res­pon­sa­bi­li­ta­te civi­că, de soli­da­ri­ta­te. Sco­pul tutu­ror este ace­la de a men­ți­ne Vama Veche drept des­ti­na­ție sigu­ră pen­tru sezo­nul esti­val 2020. Ast­fel, în seri­le de vineri și sâm­bă­tă, volu­mul muzi­cii va fi cobo­rât, iar muzi­ca va fi spe­ci­fi­că unei atmosfe­re mai boe­me”, a decla­rat Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu, pri­ma­rul comu­nei Lima­nu.

Pri­ma­ria Comu­nei Lima­nu a dema­rat și o cam­pa­nie de con­ști­en­ti­za­re și infor­ma­re asu­pra impor­tan­ței res­pec­tă­rii regu­li­lor de igie­nă și de dis­tan­ța­re soci­a­lă: NO MORE FREE HUGS. Cam­pa­nia se adre­sea­ză atât local­ni­ci­lor și agen­ți­lor eco­no­mici cât și turiș­ti­lor.

Cei care iubesc Vama și 2 Mai-ul tre­bu­ie să înte­lea­gă că sun­tem cu toții expuși. Sunt oameni care locu­iesc aici, tot tim­pul anu­lui. Este impor­tant să res­pec­tăm regu­li­le. Incon­ști­en­ța poa­te să fie cea mai mare armă împo­tri­va noas­tră. Fac apel și către auto­ri­tă­ți­le cen­tra­le, care au anun­țat public că Vama Veche și 2 Mai se pot trans­for­ma în foca­re, dar nu ne-au ofe­rit niciun suport. Vă rugăm să ne spri­ji­niți și să for­măm un grup de lucru care să ges­tio­ne­ze corect situ­a­ția. Nu cred că este efi­cient să impu­nem deci­zii de for­ță majo­ră, îna­in­te de a încer­ca să admi­nis­trăm corect aceas­tă cri­ză și fără ca în pre­a­la­bil să exis­te o comu­ni­ca­re cu  auto­ri­tă­ți­le res­pon­sa­bi­le. Cred că este nevo­ie de cola­bo­a­re și spri­jin real. Aceas­ta este meto­da corec­tă prin care Vama Veche poa­te să rămâ­nă des­ti­na­ție – SAFE — în acest sezon esti­val”, sus­ți­ne Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu, pri­ma­rul comu­nei Lima­nu.

Pri­mă­ria comu­nei Lima­nu face apel la toți agen­ții eco­no­mici să res­pec­te reco­man­dă­ri­le și să cre­as­că vigi­len­ța, în peri­oa­da wee­kend-uri­lor.


Man­ga­lia News, 09.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele