De la AJOFM | Asolvenţii promoţiei 2020 pot beneficia de indemnizaţii de şomaj 

0
133

Absol­venţii insti­tu­ţi­i­lor de învă­ţământ, în vâr­stă de mini­mum 16 ani, pot bene­fi­cia de o indem­ni­za­ţie de şomaj în cuan­tum de 250 lei/ lună, pen­tru o peri­oa­dă de 6 luni, dacă se înre­gis­trea­ză la agenţia pen­tru ocu­pa­rea forţei de mun­că din raza căre­ia îşi au domi­ci­li­ul, în ter­men de 60 de zile calen­da­ris­ti­ce de la data absol­vi­rii, ca per­soa­nă în cău­ta­rea unui loc de mun­că.

Pre­ci­zăm că înre­gis­tra­rea ca per­soa­nă afla­tă în cău­ta­rea unui loc de mun­că este o eta­pă pre­a­la­bi­lă și obli­ga­to­rie în vede­rea obți­ne­rii faci­li­tă­ți­lor acor­da­te potri­vit Legii nr. 76/2002 pri­vind sis­te­mul asi­gu­ră­ri­lor pen­tru șomaj și sti­mu­la­rea ocu­pă­rii for­ței de mun­că.

În cazul absol­venţi­lor de liceu, indi­fe­rent dacă au pro­mo­vat sau nu au pro­mo­vat exa­me­nul de Baca­la­u­re­at, ter­me­nul pen­tru înscri­e­rea la agenţi­i­le teri­to­ri­a­le ANOFM este de 60 de zile de la înche­ie­rea cur­su­ri­lor cla­se­lor ter­mi­na­le din învă­ţămân­tul liceal. Ele­vii care nu au situ­a­ția șco­la­ră înche­ia­tă la toa­te mate­ri­i­le, se pot înre­gis­tra în evi­den­te­le agen­ți­ei în ter­men de 60 de zile de la data pro­mo­vă­rii exa­me­nu­lui de cori­genţă, dată înscri­să în ade­ve­rin­ța eli­be­ra­tă de insti­tu­ția de învă­țământ.

În cazul absol­venţi­lor de stu­dii supe­ri­oa­re, ter­me­nul de 60 de zile în inte­ri­o­rul căru­ia tre­bu­ie să se înre­gis­tre­ze la agenţi­i­le de ocu­pa­re înce­pe de la fina­li­za­rea stu­di­i­lor anu­lui ter­mi­nal sau de la data pro­mo­vă­rii exa­me­nu­lui de licenţă (dacă per­soa­na pro­mo­vea­ză exa­me­nul de licenţă în ter­men de 12 luni de la fina­li­za­rea stu­di­i­lor).

Acte­le nece­sa­re pen­tru înre­gis­tra­rea absol­ven­ți­lor în evi­denţe­le agenţi­i­lor teri­to­ri­a­le ale ANOFM ca per­soa­ne afla­te în cău­ta­rea unui loc de mun­că, sunt:

1 – Car­te de iden­ti­ta­te;

2 – Acte­le de stu­dii / Ade­ve­rin­ță eli­be­ra­tă de la secre­ta­ri­a­tul insti­ti­tu­ți­ei șco­la­re care ates­tă absol­vi­rea;

3 — Decla­ra­ție pe pro­prie răs­pun­de­re, sub sanc­țiu­ni­le apli­ca­te fap­tei de fals în decla­ra­ții, că per­soa­na nu are res­tri­cţii medi­ca­le care o împie­di­că să pres­te­ze mun­că sau că are even­tu­a­le res­tri­cţii medi­ca­le care o împie­di­că să pres­te­ze o anu­mi­tă mun­că (docu­ment ata­şat).

În vede­rea acor­dă­rii ser­vi­ci­i­lor de medi­e­re, per­soa­ne­le înre­gis­tra­te în evi­denţe­le ANOFM vor com­ple­ta o cere­re după mode­lul ata­şat (Ane­xa 9 din HG nr. 174/2002).

Prin absol­vent al unei insti­tu­ţii de învă­ţământ se înţe­le­ge per­soa­na care a obţi­nut o diplo­mă sau un cer­ti­fi­cat de stu­dii, în con­di­ţi­i­le legii, în una din­tre insti­tu­ţi­i­le de învă­ţământ gim­na­zi­al, pro­fe­sio­nal, spe­cial, liceal, pos­tli­ceal sau supe­ri­or, de stat ori par­ti­cu­lar, auto­ri­zat sau acre­di­tat în con­di­ţi­i­le legii.

Absol­ven­ții insti­tu­ți­i­lor de învă­țământ și absol­ven­ții șco­li­lor spe­ci­a­le, în vâr­stă de mini­mum 16 ani, care în ter­men de 60 de zile de la absol­vi­re se înre­gis­trea­ză la agen­ți­i­le pen­tru ocu­pa­rea for­ței de mun­că și in acest ter­men se anga­jea­ză cu nor­mă întrea­gă pen­tru o peri­oa­dă mai mare de 12 luni, bene­fi­ci­a­ză de o pri­mă de inser­ție ega­lă cu de 3 ori valoa­rea indi­ca­to­ru­lui soci­al de refe­rin­ță în vigoa­re la data înca­dră­rii (1500lei). Pla­ta se efec­tu­ea­ză în doua tran­șe: pri­ma după înca­dra­re și a doua după cele 12 luni.

Fisi­e­re incar­ca­te:

Anexa_9_HG_nr._174_din_2002

ANE­XA­_11-_De­cla­ra­ti­e_­pe_­pro­pri­e_ras­pun­de­re_-_res­tric­tii­_­me­di­ca­le


Man­ga­lia News, 05.07.2020. (sur­sa: AJOFM Con­stan­ța).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele