Damen a pierdut definitiv procesul cu MApN, în dosarul corvetelor militare

0
693

Damen a pier­dut defi­ni­tiv pro­ce­sul cu MApN, în dosa­rul cor­ve­te­lor mili­ta­re.

Com­pa­nia olan­de­ză Damen, care deți­ne și Șan­ti­e­rul Naval din Man­ga­lia, a pier­dut defi­ni­tiv pro­ce­sul cu Minis­te­rul Apă­ră­rii Națio­na­le, la Cur­tea de Apel Bucu­rești, care a res­pins soli­ci­ta­rea prin care cerea anu­la­rea pro­ce­du­rii de atri­bu­i­re a con­trac­tu­lui de 1,6 mili­ar­de euro pen­tru achi­zi­ția celor patru cor­ve­te mili­ta­re.

Ini­țial, con­trac­tul pen­tru cele 4 cor­ve­te noi inclu­dea și moder­ni­za­rea celor două fre­ga­te afla­te deja în dota­rea for­țe­lor nava­le. Con­trac­tul era de ase­me­nea cuplat și cu achi­zi­ția de rache­te nava­le, pen­tru că, în func­ție de mode­lul de cor­ve­tă câști­gă­tor, depin­dea ale­ge­rea celui mai potri­vit model de rache­tă.

Lici­ta­ția a fost câști­ga­tă în iulie 2019 de Gru­pul fran­cez Naval Gro­up, care va con­strui cele patru cor­ve­te pen­tru For­țe­le Nava­le Româ­ne, în par­te­ne­ri­at cu Șan­ti­e­rul Naval Con­stan­ța.

Refe­ri­tor la deci­zia instan­ței de jude­ca­tă, repre­zen­tan­ții Damen au pre­ci­zat că „a pri­mit deci­zia Cur­ții de Apel Bucu­rești, ca urma­re a ape­lui for­mu­lat în instan­ță“.

Pe tot par­cur­sul pro­ce­du­rii, Damen a urmă­rit prin­ci­pi­i­le unui pro­ces echi­ta­bil dorin­du-și trans­pa­ren­ță, con­di­ții de con­cu­ren­ță corec­te și cla­ri­fi­cări cu pri­vi­re la lici­ta­ție, pe care am spe­rat ca instan­ța să le ofe­re în moti­va­rea sa. În acest sens, deși cu dez­a­mă­gi­re, am pri­mit cu res­pect deci­zia Cur­ții de Apel Bucu­rești.

După anun­țul deci­zi­ei, Damen rei­te­rea­ză că acțiu­ni­le noas­tre au fost în spi­ri­tul con­so­li­dă­rii sta­tu­lui de drept și a pro­ce­du­ri­lor de lici­ta­ție și vom cău­ta în con­ti­nu­a­re o cla­ri­fi­ca­re defi­ni­ti­vă a sus­pi­ciu­ni­lor publi­ce, a scur­ge­ri­lor de infor­ma­ții cla­si­fi­ca­te și a con­tro­ver­se­lor nefon­da­te din media. Necla­ri­ta­tea pri­vind corec­ti­tu­di­nea pro­ce­du­ri­lor de lici­ta­ție publi­că afec­tea­ză repu­ta­ția pro­gra­me­lor de achi­zi­ții din Româ­nia atât în țară, cât și în stră­i­nă­ta­te și este o con­se­cin­ță îngri­jo­ră­toa­re.

În spi­ri­tul trans­pa­ren­ței și al cla­ri­tă­ții, Damen a soli­ci­tat în instan­ță acce­sul la docu­men­te­le ofer­te­lor de lici­ta­ție. Acest lucru a fost refu­zat până acum, obli­gând com­pa­nia Damen să încea­pă noi demer­suri în jus­ti­ție pen­tru rezol­va­rea aces­tor aspec­te.

Damen este mai hotă­rât ca nici­o­da­tă să rămâ­nă un par­te­ner de încre­de­re al Româ­ni­ei pen­tru con­struc­ția de nave civi­le și mili­ta­re cu pes­te 6500 de anga­jați și sub­con­trac­tanți în Româ­nia. Damen este sin­gu­rul con­struc­tor de nave din Româ­nia care și‑a dove­dit capa­ci­ta­tea de a livra la timp, res­pec­tând buge­te­le și para­me­trii con­trac­tați. Din momen­tul înce­pe­rii lici­ta­ți­ei, șan­ti­e­re­le nava­le Damen din Româ­nia au livrat mai mul­te nave pen­tru for­țe nava­le din întrea­ga lume.

Doar anul aces­ta, Șan­ti­e­rul Naval Damen Galati livrea­ză pen­tru Aus­tra­lia unul din­tre cele mai moder­ne și avan­sa­te spăr­gă­toa­re de ghea­ță din lume și o a doua cor­ve­tă pen­tru Mari­na Pakis­ta­nu­lui după ce pri­ma din­tre ele a fost livra­tă anul tre­cut. Șan­ti­e­rul Naval Damen Man­ga­lia este unul din­tre cele mai impor­tan­te șan­ti­e­re nava­le din Euro­pa care poa­te face din Româ­nia un lider la nivel euro­pean și mondi­al. Damen rămâ­ne puter­nic anco­rat în Româ­nia!“, au trans­mis repre­zen­tan­ții Damen. (sur­sa: focuspress.ro).


Man­ga­lia News, 14.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply