CUM E CORECT? Când folosim prepoziția ‘între’ și când folosim prepoziția ‘dintre’?

0
261

CUM E CORECT? Când folo­sim pre­po­zi­ția între și când folo­sim pre­po­zi­ția din­tre?

Deși par ușor de uti­li­zat aces­te două pre­po­zi­ții, întâl­nim tot mai mul­te gre­șeli. Când folo­sim pre­po­zi­ția „din­tre” și când folo­sim pre­po­zi­ția „între”? 

Con­form DEX, aces­tea au urmă­toa­re­le defi­ni­ții:

din­tre:

↘ intro­du­ce un atri­but care ara­tă locul ocu­pat de cine­va sau de ceva – expri­mă ide­ea de situ­a­re într-un spa­țiu cir­cum­scris de două ele­men­te dife­ri­te (sau în mij­lo­cul unui spa­țiu cir­cum­scris de ele­men­te de ace­lași fel dis­pu­se discon­ti­nuu): Spa­ți­ul din­tre pere­te și cana­pea este pătat.

↘ intro­du­ce un com­ple­ment care ara­tă punc­tul de des­prin­de­re – expri­mă ide­ea de des­prin­de­re din­tr-un spa­țiu cir­cum­scris : A ieșit soa­re­le din­tre nori.

↘ intro­du­ce un atri­but – expri­mă dura­ta de timp deli­mi­ta­tă de două uni­tăți tem­po­ra­le dis­tinc­te: Au fost eva­cu­ați la tre­ce­rea din­tre zi și noap­te.

↘ expri­mă apro­pi­e­rea (sau res­pin­ge­rea) în cadrul unor ele­men­te dife­ri­te: Doar una din­tre ele a tre­cut exa­me­nul.

↘ intro­du­ce un atri­but – expri­mă deta­șa­rea (pe baza unei cali­tăți deți­nu­te) din mij­lo­cul mai mul­tor ele­men­te de ace­lași fel: A fost selec­țio­nat din­tre sute de par­ti­ci­panți. (poa­te fi folo­sit și „din”)

↘ intro­du­ce un atri­but – expri­mă ide­ea de core­la­ție prin cores­pon­den­ță în cadrul unei ierar­hii: Ești cel mai pre­gă­tit din­tre cur­sanți.

↘ intro­du­ce un atri­but – expri­mă ide­ea de core­la­ție sau o alter­nan­ță: Cear­ta din­tre mamă și copil a fost înre­gis­tra­tă.

↘ intro­du­ce un atri­but – expri­mă ide­ea de raport de reci­pro­ci­ta­te între două sau mai mul­te ele­men­te, uni­tăți, per­soa­ne: S‑au înche­gat legă­tu­ri­le din­tre fami­li­i­le celor doi.

între:

↘ ara­tă sta­rea sau miș­ca­rea în spa­ți­ul care des­par­te două punc­te sau două fiin­țe: Am găsit loc între cei doi colegi.

↘ loc unde (se des­part sau) se întâl­nesc două sau mai mul­te dru­muri: Am acci­den­tat mași­na între două străzi/la inter­sec­ția din­tre cele două străzi.

↘ loc în care se întâl­nesc două sau mai mul­te (râuri sau) văi: Între Prut și Siret se află mănăs­ti­rea;

↘ ≈ în mij­lo­cul;

↘ se refe­ră la (momen­tul sau) dura­ta din­tre două momen­te de timp cunos­cu­te: Ne vedem între cele două cur­suri. (în inter­va­lul de timp din­tre);

↘ expri­mă reci­pro­ci­ta­tea: Au dis­cu­tat între ei.

↘ indi­că o apro­xi­ma­re: Ne întâl­nim între 12 și 13.

Exem­ple de folo­si­re inco­rec­tă a pre­po­zi­ți­ei „între”:

↘ Dife­renţa între a fora și a săpa este mare.

↘ S‑au răcit rela­ţi­i­le între cele două fami­lii.

↘ Lup­te­le între poli­tiști și pom­pieri s‑au sol­dat cu trei răniți.

Exem­ple de folo­si­re inco­rec­tă a pre­po­zi­ți­ei „din­tre”:

↘ Tele­fo­nul de ulti­mă gene­ra­ție are un aspect uimi­tor și un raport din­tre ecran şi corp de aproa­pe 75%.

↘ Hippo­cra­te a des­cris o legă­tu­ră din­tre ano­tim­puri şi boa­lă cu câte­va mii de ani în urmă.

↘ Un con­flict din­tre cla­nuri de rromi a avut loc asea­ră, lân­gă sta­dion.

Un stu­diu al inter­ne­tu­lui a ară­tat că, pe baza rapor­tu­lui uzu­lui incorect/corect al pre­po­zi­ți­i­lor „între” și „din­tre”, se remar­că urmă­toa­re­le nume­re (cu apro­xi­ma­ție): „rapor­tul între“ (12.400 ocu­renţe) şi „rapor­tul din­tre“ (59.400), „rapor­tu­ri­le între“ (4.270 ocu­renţe) şi „rapor­tu­ri­le din­tre“ (33.300), „rela­ţia între“ (4.420) şi „rela­ţia din­tre” (31.900), „rela­ţi­i­le între“ (5.970) și „rela­ţi­i­le din­tre“ (46.600). 

Este foar­te impor­tant să știm să scri­em și să vor­bim corect. Aces­te reguli și exem­ple ne pot aju­ta să sesi­zăm  dife­ren­ța cla­ră din­tre cele două pre­po­zi­ții „între” și „din­tre”.

Prof. Ele­na Pet­cu, iulie 2020.

Seri­a­lul ”CUM E CORECT”, dedi­cat Gra­ma­ti­cii noas­tre de toa­te zile­le, rea­li­zat cu spri­ji­nul doam­nei pro­fe­soa­re Ele­na Pet­cu, de la Școa­la Gim­na­zi­a­lă ”Gala Galac­tion” din Man­ga­lia, poa­te fi urmă­rit aici.

MN: Ne bucu­ră fap­tul că arti­co­le­le din seri­a­lul nos­tru ”gra­ma­ti­cal” s‑au aflat din nou în prim pla­nul aten­ți­ei citi­to­ri­lor coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News: Man­ga­lia News — Cla­sa­ment. Arti­co­le­le cu cele mai mul­te vizu­a­li­zări în luna iunie 2020.

Vă invi­tăm să reve­deți și: TOP 10 — Cele mai citi­te arti­co­le publi­ca­te de Man­ga­lia News, în cei opt ani și jumă­ta­te de la lan­sa­re.


Man­ga­lia News, 14.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele