Cum au rezolvat autorităţile problema şomerilor tehnici care nu au asigurare medicală

0
116

Cum au rezol­vat auto­ri­tă­ţi­le pro­ble­ma şome­ri­lor teh­nici care nu au asi­gu­ra­re medi­ca­lă: ”Situ­a­ţia nu tre­bu­ia să apa­ră. Anga­ja­to­rii să depu­nă decla­ra­ţii rec­ti­fi­ca­ti­ve”. Autor: Ade­li­na Mihai.

  • Sute de mii de anga­ja­ţi afla­ţi în şomaj teh­nic apar ca nea­si­gu­ra­ţi în sis­te­mul de sănă­ta­te, deşi pen­tru ei s‑au plătit taxe­le;
  • Baze­le de date  de la Fisc, Casa de Sănă­ta­te şi Agenţia de şomaj nu comu­ni­că, acu­ză expe­rţii con­ta­bili;
  • Anga­ja­to­rii sunt îndem­na­ţi să depu­nă, din nou, pen­tru fie­ca­re sala­ri­at, decla­ra­ţii de corec­ta­re a situ­a­ţi­ei.

1,2 mili­oa­ne de anga­ja­ţi din Româ­nia sunt în şomaj teh­nic plătit de stat

O mare par­te din­tre cei 1,2 mili­oa­ne de anga­ja­ţi afla­ţi în şomaj teh­nic figu­rea­ză ca nea­si­gu­ra­ţi la sis­te­mul de sănă­ta­te. Moti­vul? Comu­ni­ca­rea defec­tu­oa­să din­tre baze­le de date ale insti­tu­ţi­i­lor, acu­ză expe­rţii con­ta­bili. Anga­ja­to­rii au trans­mis decla­ra­ţia 112 (cea care ates­tă pla­ta con­tri­bu­ţi­i­lor la sănă­ta­te, şomaj şi impo­zit) — un for­mu­lar emis de Minis­te­rul de Finanţe — pen­tru anga­ja­ţii afla­ţi în şomaj teh­nic, dar nu toţi apar ca asi­gu­ra­ţi în sis­te­mul Casei de Sănă­ta­te.

La rân­dul ei, Casa de Sănă­ta­te le‑a soli­ci­tat anga­ja­to­ri­lor să tri­mi­tă for­mu­la­re rec­ti­fi­ca­ti­ve, pen­tru ca şome­rii teh­nic să fie asi­gu­ra­ţi. Anga­ja­to­rii spun că vina nu e la ei.

”Încă o dată anga­ja­to­rul tre­bu­ie să plă­teas­că dis­fun­cţio­na­li­tă­ţi­le sis­te­mu­lui şi de comu­ni­ca­re insti­tu­ţio­na­lă. Anga­ja­to­rul este cel care este pus pe dru­muri şi tot el este cel care tre­bu­ie să corec­te­ze aces­te situ­a­ţii. Vor­bim totu­şi de teh­no­lo­gi­za­re, de digi­ta­li­za­re, de baze de date comu­ne şi nu e nor­mal ca sute de mii de anga­ja­tori să fie acu­za­ţi că au com­ple­tat o decla­ra­ţie greşit. Oare nu decla­ra­ţia a fost greşi­tă şi prost întoc­mi­tă şi auto­ri­tă­ţi­le nu vor să recu­noas­că acest lucru? (…) Sta­rea de fapt este gra­vă, deo­a­re­ce anga­ja­ţii nu sunt asi­gu­ra­ţi, baze­le de date sunt alte­ra­te, iar anga­ja­to­rii sunt obli­ga­ţi să reme­die­ze aceas­tă ano­ma­lie pe banii şi pe tim­pul lor”, a spus Valen­ti­na Say­go, con­sul­tant fis­cal la com­pa­nia Ask for Acco­un­ting.

Citiți mai mult în Zia­rul Finan­ci­ar — zf.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele