Corina Bârlădeanu: Credibilitatea este punctul de fierbere ce declanșează cele mai multe probleme etice în industrie

0
172

În spa­ți­ul public, Eti­ca rămâ­ne un subiect dis­cu­tat super­fi­ci­al. Din păca­te, abor­da­rea loca­lă rămâ­ne una anco­ra­tă în tre­cut, iar dacă ne uităm la isto­ria rela­ți­i­lor publi­ce nor­ma era făcu­tă de acei “spin doc­tors” legen­dari. Con­fe­rin­țe­le loca­le nu con­tri­bu­ie nici ele înles­ni­rii unui dia­log one­st asu­pra con­cep­tu­lui, iar acest lucru pare că per­mi­te cap­tu­ra­rea ter­me­nu­lui și folo­si­rea lui în func­ție de inte­re­se – Cori­na Bâr­lă­dea­nu, Gene­ral Mana­ger 2activePR, în dez­ba­te­rea PR Roma­nia des­pre Eti­că în PR.

Con­si­de­rați că ar tre­bui să vor­bim mai mult des­pre eti­că în PR – în școli, orga­ni­za­ții și în spa­ți­ul public?

Eti­ca tre­bu­ie să fie o valoa­re intrin­se­că a tutu­ror prac­ti­ci­lor de rela­ții publi­ce. Mai mult, este nucleu de dezvol­ta­re pen­tru ceea ce eu con­si­der a fi valo­ri­le non-nego­ci­a­bi­le ale mese­rie noas­tre: inte­gri­ta­tea și trans­pa­ren­ța.

Pri­me­le dis­cu­ții des­pre impor­tan­ța sa tre­bu­ie să aibă loc desi­gur încă din tim­pul stu­di­i­lor uni­ver­si­ta­re. Este un moment for­ma­tor pen­tru vii­to­rul prac­ti­cian, când aces­ta deprin­de un set de valori afe­ren­te mese­ri­ei. Din păca­te, ara­re­ori aces­te cur­suri își fac loc în plat­for­me­le edu­ca­țio­na­le ale uni­ver­si­tă­ți­lor loca­le.
 
Și în spa­ți­ul public, eti­ca rămâ­ne un subiect dis­cu­tat super­fi­ci­al. Din păca­te, abor­da­rea loca­lă rămâ­ne una anco­ra­tă în tre­cut, iar dacă ne uităm la isto­ria rela­ți­i­lor publi­ce nor­ma era făcu­tă de acei “spin doc­tors” legen­dari. Con­fe­rin­țe­le loca­le nu con­tri­bu­ie nici ele înles­ni­rii unui dia­log one­st asu­pra con­cep­tu­lui, iar acest lucru pare că per­mi­te cap­tu­ra­rea ter­me­nu­lui și folo­si­rea lui în func­ție de inte­re­se.
 
Dacă ar fi să schi­țăm un tablou al pro­ble­me­lor eti­ce în indus­tria loca­lă de PR, cu ce ar tre­bui înce­put?
 
Nu pot să nu sub­li­ni­ez iro­nia fap­tu­lui că rela­ți­i­le publi­ce sufe­ră de o ade­vă­ra­tă pro­ble­mă de ima­gi­ne în spa­ți­ul public. Cre­di­bi­li­ta­tea este deci punc­tul de fier­be­re ce declan­șea­ză cele mai mul­te pro­ble­me eti­ce în indus­tria loca­lă, dar și în cea glo­ba­lă. Iar de cele mai mul­te ori lip­sa cre­di­bi­li­tă­ții s‑a aso­ci­at și unui prost mana­ge­ment al com­pe­ten­țe­lor.

Care sunt cele mai impor­tan­te con­flic­te mora­le în tri­un­ghiul PR — pre­să-public?

Citiți arti­co­lul inte­gral, AICI: https://www.pr-romania.ro


Man­ga­lia News, 27.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply