Consiliul Local Mangalia — Ședința extraordinară din data de 24.07.2020 [VIDEO]

0
183

Con­si­li­ul Local Man­ga­lia — Ședin­ța extra­or­di­na­ră din data de 24.07.2020:

Pro­iec­te pe ordi­nea de zi:

1. Apro­ba­rea pro­ce­su­lui ver­bal al ședin­ței din data de 25.06.2020;

2. Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea pro­iec­tu­lui ”Înfi­in­ța­re bază spor­ti­vă și rea­bi­li­a­te­re infras­truc­tu­ră ruti­e­ră” și a sur­se­lor de finan­ța­re;

3. Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea pro­iec­tu­lui ”Pla­ni­fi­ca­rea stra­te­gi­că și sim­pli­fi­ca­rea pro­ce­du­rii admi­nis­tra­ti­ve în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia” și a sur­se­lor de finan­ța­re;

4. Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea par­ti­ci­pă­rii la ”Pro­gra­mul pri­vind spri­ji­ni­rea efi­cien­ței ener­ge­ti­ce și a ges­tio­nă­rii inte­li­gen­te a ener­gi­ei în infras­truc­tu­ra de ilu­mi­ni­at public” cu pro­iec­tul ”Redu­ce­rea emi­si­i­lor de gaze cu efect de seră prin efi­cien­ti­za­rea sis­te­mu­lui de ilu­mi­nat public în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia”;

5. Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea docu­men­ta­ți­ei de urba­nism Plan Urba­nis­tic Zonal pen­tru ”Loti­za­re pen­tru atri­bu­i­rea în folo­sin­ță gra­tu­i­tă Agen­ți­ei Națio­na­le pen­tru Locu­in­țe, pe dura­ta rea­li­ză­rii inves­ti­ți­ei – Locu­in­țe prin cre­dit ipo­te­car, pe tere­nul situ­at în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, Sta­țiu­nea Jupi­ter;

6. Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea dezmem­bră­rii imo­bi­lu­lui teren în supra­fa­ță de 2620 mp situ­at în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, str. Roze­lor, nr.27B;

7. Diver­se.


Man­ga­lia News, 27.07.2020. (sur­se: Mangalia.TV, mangalia.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply