Consiliul Județean Constanța, convocat în ședință extraordinară, pentru data de Luni, 13 iulie 2020

0
208

Dis­po­zi­ţia nr. 239/09.07.2020 pri­vind con­vo­ca­rea Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa în şedinţă extra­or­di­na­ră  pen­tru data de 13.07.2020, ora 11.00.

Ţuțu­ia­nu Mari­us Horia, în cali­ta­te de Preşe­din­te al Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa,

În con­for­mi­ta­te cu dis­po­zi­ți­i­le art.178 alin.(2) şi art. 179 al.(2) lit.b din Ordo­nan­ța  de Urgen­ță a Guver­nu­lui nr.57/2019 pri­vind Codul admi­nis­tra­tiv;

În teme­iul art.196 al. (1) lit.b din Ordo­nanţa de Urgenţă a Guver­nu­lui  nr.57/2019 pri­vind Codul admi­nis­tra­tiv,

D I S P U N:

Art.1. Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța se con­vo­că  în ședință extra­or­di­na­ră pen­tru data de Luni, 13.07.2020, ora 11.00, în sala “Remus Oprea­nu” din cadrul Pala­tu­lui Admi­nis­tra­tiv — Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța, cu urmă­to­rul pro­iect al Ordi­nii de zi:

  1. Pro­iect de hotă­râre pri­vind  repar­ti­za­rea pe uni­tă­ţi admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le a unor sume din cote defal­ca­te din impo­zi­tul pe venit în anul 2020 pen­tru susţi­ne­rea pro­gra­me­lor de dezvol­ta­re loca­lă, pen­tru susţi­ne­rea pro­gra­me­lor de infras­truc­tu­ră care nece­si­tă cofi­nanţa­re loca­lă, pre­cum şi pen­tru chel­tu­ie­li­le de fun­cţio­na­re pe care uni­tă­ţi­le admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le din judeţ, în mod jus­ti­fi­cat, nu le pot finanţa din veni­tu­ri­le pro­prii, inclu­siv din impo­zi­tul pe venit repar­ti­zat şi din sume defal­ca­te din taxa pe valoa­re adă­u­ga­tă pen­tru echi­li­bra­rea buge­te­lor loca­le.

Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

  1. Pro­iect de hotă­râre pri­vind  repar­ti­za­rea pe uni­tă­ţi admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le a sume­lor defal­ca­te din T.V.A. pe anul 2020, pen­tru finanţa­rea chel­tu­ie­li­lor pri­vind dru­mu­ri­le judeţe­ne şi comu­na­le.

Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

  1. Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii Buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli al Judeţu­lui Con­stanţa pe anul 2020.

Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

Art.2. — Pro­iec­te­le de hotă­râri vor fi puse la dis­po­zi­ția con­si­li­e­ri­lor jude­țeni prin inter­me­di­ul site-ului Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța la sec­țiu­nea „pro­iec­te ședin­ță CJC”;

- Pro­iec­te­le de hotă­râri men­țio­na­te mai sus vor fi ana­li­za­te și avi­za­te de către Comi­si­i­le de spe­cia­li­ta­te ale Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța;

- Se pot for­mu­la și depu­ne amen­damen­te cu pri­vi­re la aces­te pro­iec­te de hotă­râri în scris pe adre­sa de e‑mail a Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța ([email protected]) sau la sedi­ul Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța din b‑dul Tomis nr.51.

Art.3.  Pre­zen­ta dis­po­zi­ție va fi adu­să la cunoș­tin­ța locu­i­to­ri­lor jude­țu­lui Con­stan­ța prin mass media și prin afi­șa­rea pe pagi­na de inter­net a Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța.

P R E Ş E D I N T E,
ŢUŢUIANU MARIUS HORIA

Con­tra­sem­nea­ză:
Secre­tar gene­ral al Judeţu­lui,
Belu Mari­a­na.


Man­ga­lia News, 11.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply