Complexul Balnear si de Recuperare CAA Techirghiol funcționează cu motoarele turate la maxim

0
203

Com­ple­xul Bal­near si de Recu­pe­ra­re CAA Techir­ghi­ol func­țio­nea­ză cu motoa­re­le tura­te la maxim

🏥 Sun­tem bucu­roși să vă anun­țăm că uni­ta­tea noas­tră, Com­plex Bal­near și de Recu­pe­ra­re C.A.A. “Cor­po­re Sano” func­țio­nea­ză cu motoa­re­le tura­te la maxim. Știți deja că sun­teți bine­ve­niți în una din­tre pri­me­le uni­tăți medi­ca­le pri­va­te din țară care a imple­men­tat o serie de măsuri efi­cien­te și sigu­re pen­tru pre­ve­ni­rea și com­ba­te­rea nou­lui coro­na­vi­rus.

⚕️ Vă anun­țăm că vin vești bune și din dome­ni­ul cer­ce­tă­rii.

🔬 Oame­nii de ști­in­ță ne spun că modi­fi­că­ri­le ce se pro­duc în urma pro­ce­du­ri­lor de bal­ne­o­fi­zi­o­te­ra­pie au ca rezul­tat creș­te­rea rezis­ten­ței orga­nis­mu­lui la fac­tori externi pre­cum schim­bă­ri­le cli­ma­ti­ce, viruși sau bac­te­rii. Mai exact, s‑au demon­strat creș­teri ale eri­tro­ci­te­lor, leu­co­ci­te­lor și hemo­glo­bi­nei. Leu­co­ci­te­le sunt ele­men­te ale sân­ge­lui impli­ca­te în reac­ția imu­ni­ta­ră.

🔬 De ase­me­nea, nămo­lul sapro­pe­lic deter­mi­nă o creș­te­re a glo­bu­li­ne­lor (ce cuprind și gama­glo­bu­li­ne­le din care se sin­te­ti­zea­ză majo­ri­ta­tea anti­cor­pi­lor).

✨ Aces­tea sunt doar o par­te din argu­men­te­le pe care vi le împăr­tă­șim atunci când vă invi­tăm la Com­plex Bal­near și de Recu­pe­ra­re C.A.A. “Cor­po­re Sano”, locul în care natu­ra și oame­nii își reu­nesc ener­gi­i­le pozi­ti­ve.


Man­ga­lia News, 06.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele