Colegiul Economic Mangalia derulează proiectul “Online e mai sigur!”, finanțat de Kaufland România prin programul START ONG 

0
213

Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia deru­lea­ză în peri­oa­da iulie-sep­tem­brie 2020 pro­iec­tul “Onli­ne e mai sigur!”, finan­țat prin pro­gra­mul START ONG. Pes­te 900.000 de copii înscriși în învă­țămân­tul pre­u­ni­ver­si­tar din Româ­nia, adi­că 32%, nu au acces indi­vi­du­al la un dis­po­zi­tiv dedi­cat func­țio­nal — lap­top, table­tă, des­k­top — pen­tru școa­la onli­ne, con­form unui stu­diu al Insti­tu­tu­lui Român pen­tru Eva­lu­a­re și Stra­te­gie – IRES.

 

Deo­a­re­ce am sesi­zat aceas­tă pro­ble­mă în rân­dul ele­vi­lor Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia, având în vede­re nece­si­ta­tea păs­tră­rii dis­tan­ței fizi­ce și după vacan­ța de vară, ne-am hotă­rât să faci­li­tăm acce­sul la mij­loa­ce teh­no­lo­gi­ce pen­tru acei elevi care nu au posi­bi­li­ta­tea finan­ci­a­ră de a și le achi­zi­tio­na.

Prin acest pro­iect se vor cum­pă­ra, în pri­mul rând 10 table­te des­ti­na­te ele­vi­lor și pro­fe­so­ri­lor care nu dis­pun de teh­no­lo­gia nece­sa­ră pen­tru a men­ți­ne legă­tu­ra cu mem­brii uni­tă­ții șco­la­re în con­di­ții de dis­tan­ța­re soci­a­lă. Se vor mai achi­zi­țio­na 5 came­re web des­ti­na­te comu­ni­că­ri­lor onli­ne între direc­tor și pro­fe­so­rii uni­tă­ții șco­la­re, per­so­nal ISJCTA.

Uti­li­za­rea mij­loa­ce­lor teh­no­lo­gi­ce în pro­ce­sul de învă­ța­re ofe­ră o mul­ti­tu­di­ne de bene­fi­cii: repre­zin­tă o moda­li­ta­te efi­cien­tă de conec­ta­re cu ele­vii la toa­te nive­lu­ri­le de stu­diu; ofe­ră ele­vi­lor posi­bi­li­ta­tea de a le spori inte­rac­țiu­nea cu cole­gii de cla­să și cu pro­fe­so­rii prin încu­ra­ja­rea cola­bo­ră­rii; folo­si­rea teh­no­lo­gi­ei în cla­să ofe­ră cadre­lor didac­ti­ce și altor mem­brii ai șco­lii, posi­bi­li­ta­tea de a‑și dezvol­ta abi­li­tă­ți­le digi­ta­le ale ele­vi­lor. Cre­dem că toți copi­ii tre­bu­ie să aibă șanse ega­le în ceea ce pri­veș­te pro­ce­sul edu­ca­țio­nal.

Start ONG este un pro­gram lan­sat de Kau­fland Româ­nia și imple­men­tat de Aso­ci­a­ția Act for Tomor­row. Dome­ni­i­le viza­te sunt: edu­ca­ție, sana­ta­te, mediu, soci­al și cul­tu­ra. Valoa­rea tota­la a pro­gra­mu­lui este de 500.000 euro. Pro­gra­mul Start ONG este cel mai sim­pli­fi­cat instru­ment de finan­ța­re comu­ni­ta­ră des­ti­nat ONG-uri­lor tine­re, insti­tu­ți­i­lor non-admi­nis­tra­ti­ve și gru­pu­ri­lor infor­ma­le / de ini­ția­ti­vă.


Man­ga­lia News, 10.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply