Celebrul complex Amfiteatru-Belvedere-Panoramic din Olimp, se lansează într-un nou concept: Phoenicia Blue View [VIDEO]

0
2641

Com­ple­xul Amfi­tea­tru-Bel­ve­de­re-Pano­ra­mic din Olimp a fost dat în folo­sinţă în vara anu­lui 1971, dominând pei­sa­jul de pe fale­za abrup­tă a Olimpului.

Tot Olim­pul gra­vi­ta, de alt­fel, în jurul aces­tui trip­tic unde se desfă­şu­ra inclu­siv via­ţa de noap­te, dis­tra­cţie inter­zi­să muri­to­ri­lor de rând.

Ima­gi­ne din 1976.

Cele­brul com­plex hote­li­er Amfi­tea­tru-Bel­ve­de­re-Pano­ra­mic, supra­nu­mit și per­la lito­ra­lu­lui româ­nesc, a reve­nit la viață! 

Cu o nouă înfă­ți­șa­re, însă ținând cont de valo­ri­le sale isto­ri­ce și cu un nou nume, care să sim­bo­li­ze­ze un tri­but adus Mării Negre, Pho­e­ni­cia Blue View Resort își redes­chi­de porțile.

Ampla­sat în sta­țiu­nea Olimp, cu o supra­fa­ță de apro­xi­ma­tiv 47.000 mp și un număr total de pes­te 1500 locuri de cazare. 

Noul com­plex de 4 ste­le pune, anul aces­ta, la dis­po­zi­ția oas­pe­ți­lor o pla­jă pri­va­tă, 4 pis­ci­ne, 2 res­ta­u­ran­te, 2 baruri și o cafe­nea, dar și nume­roa­se alte facilități. 

Com­ple­xul este des­chis pen­tru rezer­vări, înce­pând cu 20 iulie: rezer­vă-ți came­ra aici.

Este un loc care impre­sio­nea­ză prin gran­doa­rea sa dar și prin desig­nul deo­se­bit, care te duce cu gân­dul la sti­lul roman­tic francez.

Citiți con­ti­nu­a­rea AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply