Care sunt spațiile deschise în care masca de protecție va fi obligatorie în județul Constanța, începând de la 1 august 2020 (DOCUMENT)

0
376

În urma unei ana­li­ze efec­tu­a­te de repre­zen­tan­ții DSP Con­stan­ța și IPJ Con­stan­ța, ca măsu­ră care să vină în spri­ji­nul lup­tei împo­tri­va pan­de­mi­ei de COVID-19, pur­ta­rea măș­tii de pro­tec­ție, ast­fel încât să aco­pe­re nasul și gura, de către toa­te per­soa­ne­le care au împli­nit vâr­sta de 5 ani, devi­ne obli­ga­to­rie, în urmă­toa­re­le spa­ții publi­ce des­chi­se:

  • Târ­guri, pie­țe, obo­a­re;
  • Sta­ții de auto­buz, peroa­ne­le gări­lor;
  • Curți și peri­me­tre exte­ri­oa­re ale obiec­ti­ve­lor și lăca­șu­ri­lor de cult;
  • Spa­ții exte­ri­oa­re ale insti­tu­ți­i­lor și auto­ri­tă­ți­lor publi­ce;
  • Del­fi­na­riu, pre­cum și în locu­ri­le în care se des­fă­șoa­ră spec­ta­co­le în exte­ri­or;
  • În ori­ce loc unde se for­mea­ză aglo­me­rări de per­soa­ne, în exte­ri­or, pe dome­ni­ul public și nu se poa­te res­pec­ta dis­tan­ța­rea fizi­că reco­man­da­tă de 2 metri.

Tot­o­da­tă, se insti­tu­ie obli­ga­ti­vi­ta­tea pur­tă­rii măș­tii de pro­tec­ție, ast­fel încât să aco­pe­re nasul și gura, de către toa­te per­soa­ne­le care au împli­nit vâr­sta de 5 ani, pre­zen­te în inter­va­lul 18:00 – 24:00, în urmă­toa­re­le zone de pro­men­a­dă:

  • fale­ze, piațe­te, par­curi de dis­trac­ții și agre­ment.

Deci­zia a fost lua­tă, în una­ni­mi­ta­te, în cadrul Comi­te­tu­lui Jude­țean pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță, con­vo­cat astăzi, 30 iulie a.c., de către pre­fec­tul jude­țu­lui Con­stan­ța, Geor­ge-Ser­giu NICULESCU.

Pe ordi­nea de zi au fost dis­cu­ta­te și alte subiec­te afla­te în strân­să legă­tu­ră cu lup­ta auto­ri­tă­ți­lor de com­ba­te­re a răs­pân­di­rii viru­su­lui SARS-CoV‑2.

În acest sens, la reco­man­da­rea DSP Con­stan­ța, s‑a votat, în una­ni­mi­ta­te, intro­du­ce­rea în Pla­nul Alb de orga­ni­za­re a sis­te­mu­lui sani­tar jude­țean dedi­cat COVID-19, a Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia, cu 36 de paturi, ca uni­ta­te suport care va putea inter­na și tra­ta pacienți cu noul coro­na­vi­rus.

Nu în ulti­mul rând, mem­brii CJSU au dis­cu­tat des­pre cen­tre­le de caran­ti­na­re pro­pu­se de DSP Con­stan­ța, în con­for­mi­ta­te cu Legea 136/2020, pri­vind insti­tu­i­rea unor măsuri în dome­ni­ul sănă­tă­ții publi­ce în situ­a­ții de risc epi­de­mi­o­lo­gic și bio­lo­gic. Ast­fel, tabe­re­le apar­ținând DJST, cu un total de 592 de locuri dis­po­ni­bi­le, au fost pro­pu­se ca cen­tre de caran­ti­na­re, pro­iect votat favo­ra­bil în CJSU.

Sunt măsuri impor­tan­te pe care le-am luat, cu spri­ji­nul cole­gi­lor din CJSU, pen­tru limi­ta­rea efec­te­lor pan­de­mi­ei. Cetă­țe­nii tre­bu­ie să înțe­lea­gă fap­tul că aces­te măsuri vin în spri­ji­nul lor, a celor dragi lor și a sănă­tă­ții tutu­ror con­stăn­țe­ni­lor. Mi-aș fi dorit să nu fim nevo­iți să luăm ast­fel de măsuri, pe care mulți le vor con­si­de­ra nepo­pu­la­re, dar care sunt nece­sa­re pen­tru a tre­ce cu bine pes­te aceas­tă încer­ca­re. Nu tre­bu­ie să uităm fap­tul că, în ulti­me­le luni, atât cetă­țe­nii, cât și auto­ri­tă­ți­le, au depus efor­turi foar­te mari în aceas­tă lup­tă. Nu vreau să cred că totul a fost în zadar, din con­tră, îmi doresc ca oame­nii să rămâ­nă, în con­ti­nu­a­re, res­pon­sa­bili”, a decla­rat Geor­ge-Ser­giu NICULESCU, pre­fec­tul jude­țu­lui Con­stan­ța.

Insti­tu­ția Pre­fec­tu­lui – Jude­țul Con­stan­ța.


Man­ga­lia News, 31.07.2020. (sur­sa:


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply