Caii sălbatici din Delta Dunării, “în vizită” pe plaja de la Periboina [VIDEO]

0
202

Bogdan Bola: 🐎Caii săl­ba­tici din Del­ta Dună­rii, “în vizi­tă” pe pla­ja de la Peri­bo­i­na. Pla­ja săl­ba­ti­că de aco­lo și între­gul eco­sis­tem va dis­pă­rea în urmă­to­rii 50 de ani, dacă #ABADL nu va con­ti­nua și fina­li­za cu suc­ces pro­iec­tul pen­tru com­ba­te­rea ero­ziu­nii cos­ti­e­re.

🦀Toc­mai de ace­ea, anul aces­ta vom înce­pe lucră­ri­le pen­tru rea­bi­li­ta­rea stă­vi­la­re­lor de la Edi­ghi­ol și Peri­bo­i­na și decol­ma­ta­rea cana­le­lor care fac legă­tu­ra între Lacul Sinoe și Marea Nea­gră. Pro­iec­tul nos­tru va asi­gu­ra pro­tec­ția cos­ti­e­ră de care lito­ra­lul nos­tru are nevo­ie și va fi în valoa­re de 14.92 mili­oa­ne de euro, bani obți­nuți de cole­gii mei din fon­duri UE.

🐬DA, Româ­nia are cu ce se mân­dri — de la pei­sa­je extra­or­di­na­re și un eco­sis­tem extrem de bogat la spe­cia­liști ade­vă­rați care chiar știu ce fac (și fac cu drag) pen­tru țara asta. Exact pre­cum cole­gii mei de la Admi­nis­tra­ția Bazi­na­lă de Apă Dobro­gea — Lito­ral! Însă ține și de noi toți să res­pec­tăm și să pro­te­jăm medi­ul încon­ju­ră­tor!

🦀Anul aces­ta #ABADL va înce­pe lucră­ri­le pen­tru rea­bi­li­ta­rea stă­vi­la­re­lor de la Edi­ghi­ol și Peri­bo­i­na și decol­ma­ta­rea cana­le­lor care fac legă­tu­ra între Lacul Sinoe și Marea Nea­gră. Acest pro­iect va asi­gu­ra pro­tec­ția cos­ti­e­ră de care lito­ra­lul nos­tru are nevo­ie și va fi în valoa­re de 14.92 mili­oa­ne de euro, obți­nu­te de cole­gii mei din fon­duri UE.


Man­ga­lia News, 21.07.2020. (sur­sa: Bogdan Bola, Fb).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele