Autoritatea Electorală Permanentă a stabilit Calendarul alegerilor locale. Până la ce dată se pot depune candidaturile

0
351

COMUNICAT DE PRESĂ: Având în vede­re adop­ta­rea de către Sena­tul Româ­ni­ei a pro­pu­ne­rii legi­sla­ti­ve pri­vind sta­bi­li­rea datei ale­ge­ri­lor pen­tru auto­ri­tă­ți­le admi­nis­tra­ți­ei publi­ce loca­le din anul 2020 (L408/2020) prin care se pro­pu­ne data de dumi­ni­că, 27 sep­tem­brie 2020, ca dată a ale­ge­ri­lor pen­tru auto­ri­tă­ţi­le admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce loca­le din anul 2020, Auto­ri­ta­tea Elec­to­ra­lă Per­ma­nen­tă infor­mea­ză că peri­oa­da elec­to­ra­lă afe­ren­tă ale­ge­ri­lor loca­le din acest an va înce­pe cel mai târ­ziu la data de 29 iulie 2020, urmând ca la data de 2 august 2020 să fie con­sti­tu­it Biro­ul Elec­to­ral Cen­tral.

Biro­u­ri­le elec­to­ra­le de cir­cum­scri­pţie vor fi con­sti­tu­i­te la data de 8 august a.c., dată de la care vor putea fi înre­gis­tra­te ali­anţe­le elec­to­ra­le şi vor putea fi depu­se can­di­da­tu­ri­le.

În ceea ce pri­veş­te ali­anţe­le elec­to­ra­le, la ale­ge­ri­le loca­le, aces­tea se pot con­sti­tui între par­ti­de poli­ti­ce sau ali­an­țe poli­ti­ce la nivel jude­țean ori local. Un par­tid poli­tic nu poa­te face par­te, la ace­lași nivel, decât dintr‑o sin­gu­ră ali­an­ță elec­to­ra­lă. La ale­ge­ri­le loca­le din 2020, ali­an­țe­le elec­to­ra­le se înre­gis­trea­ză la biro­ul elec­to­ral de cir­cum­scrip­ție jude­țea­nă sau la biro­ul elec­to­ral de cir­cum­scrip­ție a muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești, după caz, până cel mai târ­ziu la data de 11 august 2020.

Potri­vit pre­ve­de­ri­lor art. 47 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 115/2015, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re, în cazul ali­an­țe­lor elec­to­ra­le, pro­pu­ne­ri­le de can­di­dați se fac în scris, în două exem­pla­re ori­gi­na­le și două copii, sub sem­nă­tu­ra con­du­ce­rii orga­ni­za­ți­i­lor jude­țe­ne ale aces­to­ra și pe baza lis­tei sus­ți­nă­to­ri­lor, lis­te­le cu pro­pu­neri de can­di­dați tre­bu­ind sem­na­te și de con­du­ce­ri­le jude­țe­ne ale fie­că­rui par­tid poli­tic din ali­an­ță. Dacă ali­an­țe­le elec­to­ra­le se con­sti­tu­ie la nivel comu­nal, oră­șe­nesc, muni­ci­pal sau de sec­tor al muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești, lis­te­le se sem­nea­ză de con­du­ce­rea ali­an­ței și se con­tra­sem­nea­ză de con­du­ce­rea fie­că­rei orga­ni­za­ții loca­le din coa­li­ție.

Refe­ri­tor la lis­te­le de susţi­nă­tori şi numă­rul de sem­nă­turi nece­sa­re depu­ne­rii can­di­da­tu­ri­lor la ale­ge­ri­le loca­le din acest an, rea­min­tim că, prin dero­ga­re de la pre­ve­de­ri­le Legii nr. 115/2015, cu modi­fi­că­ri­le şi com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re, art. 3 din Legea nr. 84/2020 redu­ce la jumă­ta­te numă­rul minim al sus­ți­nă­to­ri­lor nece­sar pen­tru depu­ne­rea can­di­da­tu­ri­lor, art. 4 regle­men­tând că pen­tru can­di­da­tu­ri­le la con­si­li­ul local și func­ția de pri­mar din ace­eași cir­cum­scrip­ție elec­to­ra­lă, res­pec­tiv pen­tru can­di­da­tu­ri­le la con­si­li­ul jude­țean și pre­șe­din­te­le con­si­li­u­lui jude­țean din ace­eași cir­cum­scrip­ție elec­to­ra­lă, par­ti­de­le poli­ti­ce, ali­an­țe­le poli­ti­ce, ali­an­țe­le elec­to­ra­le, orga­ni­za­ți­i­le cetă­țe­ni­lor apar­ținând mino­ri­tă­ți­lor națio­na­le și can­di­da­ții inde­pen­denți vor pre­zen­ta câte o sin­gu­ră lis­tă de sus­ți­nă­tori.

Situ­a­ția cen­tra­li­za­tă a numă­ru­lui total de sus­ți­nă­tori nece­sari depu­ne­rii can­di­da­tu­ri­lor la ale­ge­ri­le  loca­le din  anul  2020  pen­tru fie­ca­re  uni­ta­te  admi­nis­tra­tiv — teri­to­ri­a­lă  poa­te  fi con­sul­ta­tă accesând urmă­to­rul link: https://www.roaep.ro/prezentare/wp-content/uploads/2020/06/sit_nr_total_sus%C8%9Bin%C4%83tori_nec_depc_candidaturilor_locale_2020_per_UAT.pdf

În ace­la­şi con­text, infor­măm că, în data de 07.07.2020, a fost publi­cat pe site-ul Auto­ri­tă­ţii Elec­to­ra­le Per­ma­nen­te www.roaep.ro mode­lul orien­ta­tiv al lis­tei susţi­nă­to­ri­lor care va fi folo­sit la ale­ge­ri­le loca­le din anul 2020, care poa­te fi con­sul­tat şi des­căr­cat accesând secţiu­nea „Legi­sla­ţie elec­to­ra­lă – Trans­pa­renţă deci­zio­na­lă” sau urmă­to­rul link: https://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2020/07/Modelul-listei-sustinatorilor-2020.pdf

Peri­oa­da de depu­ne­re a can­di­da­tu­ri­lor urmea­ză să se înche­ie la data de 18 august 2020, biro­u­ri­le elec­to­ra­le de cir­cum­scri­pţie urmând să con­sta­te rămâ­ne­rea defi­ni­ti­vă a aces­to­ra la data de 24 august 2020.

Cam­pa­nia elec­to­ra­lă va înce­pe în data de 28 august 2020 şi se va înche­ia în ziua de sâm­bă­tă care pre­ce­dă data ale­ge­ri­lor, res­pec­tiv în data de 26 sep­tem­brie 2020, ora 7.00.


Man­ga­lia News, 09.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply