Atenție mare la pâine! Otrava pe care o folosesc unii producători! Cum o recunoașteți! Dr. Adina Alberts, semnal de alarmă

0
392

Doc­to­rul Adi­na Alberts tra­ge un impor­tant sem­nal de alar­mă în legă­tu­ră cu unul din­tre cele mai con­su­ma­te ali­men­te din Româ­nia, pe care îl con­si­de­ră ”otra­vă”. Este vor­ba des­pre pâi­nea din comerț care poa­te fi un ade­vă­rat peri­col pen­tru orga­nism. Iată și de ce este pâi­nea atât de peri­cu­loa­să pen­tru organism.

Adi­na Alberts spu­ne că un român mănân­că anu­al 100 kg de pâi­ne „otră­vi­tă”, noi fiind cei mai mari con­su­ma­tori de pâi­ne din Euro­pa, con­su­mând aproa­pe o pâi­ne pe zi. Ceea ce face din acest pro­dus banal un peri­col pen­tru sănă­ta­te sunt ingre­dien­te­le sale.

Pâi­nea ”otră­vi­tă” poa­te con­ți­ne agenți de înăl­bi­re pre­cum Clo­rul, Pero­xi­dul de ace­to­nă sau Pero­xid de benzoil.

Dr. Adi­na Alberts aver­ti­zea­ză că mai mult de o tre­mie din pâi­nea din comerț este făcu­tă din mate­rie pri­mă “îmbo­gă­ți­tă” cu adi­tivi, emul­ga­tori, aci­di­fi­anți și agenți de înăl­bi­re pre­cum Clo­rul, Pero­xi­dul de ace­to­nă sau Pero­xid de benzoil.

De depar­te cea mai sur­prin­ză­toa­re sub­stan­ță care se găseș­te în pâi­nea de zi cu zi este Azo­di­car­bo­na­mi­da, cunos­cu­tă și ca ADA, ADCA sau azo­for­ma­mi­dă. ADA este un com­pus chi­mic de culoa­re gal­be­nă, un praf ino­dor, uti­li­za­tă pe sca­ră lar­gă în pro­du­ce­rea de mate­ri­a­le plas­ti­ce spu­ma­te, înde­o­se­bi pen­tru covo­ra­șe­le pen­tru sport/yoga. ADA este cel mai uti­li­zat agent de matu­ri­za­re al făi­nii de grâu și are rol de creș­te­re a volu­mu­lui și de îmbu­nă­tă­ți­re a tex­tu­rii miezului.

Ce con­ți­ne o pâi­ne aspectuoasă?

Cu cât făi­na de grâu este de o cali­ta­te mai redu­să, cu atât este nevo­ie de ADA în can­ti­ta­te mai mare pen­tru a obține o pâi­ne pufoa­să, cres­cu­tă, aspectuoasă.

Des­pre ADA mai tre­bu­ie să știți că:

•se intro­du­ce în făi­nă, chiar de la moară;
•este adă­u­ga­tă în can­ti­tăți mai mari la pro­du­se­le de pani­fi­ca­ție congelate;
•acest ada­os în pâi­ne deter­mi­nă apa­ri­ția ETIL CARBAMATULUI, o sub­stan­ță can­ce­ri­ge­nă, care se găseș­te în can­ti­tăți pro­por­țio­nal mai mari, cu cât s‑a adă­u­gat mai mult ADA.

Toxi­ci­ta­tea aces­tu­ia creș­te și mai mult, dacă pâi­nea este pră­ji­tă”, scrie Adi­na Alberts.

Legea este per­mi­si­vă cu pro­du­că­to­rii de pâi­ne ”otră­vi­tă”

Citiți con­ti­nu­a­rea AICI. Mai mult, AICI


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply