ARCA TVDIASPORA IN DIRECT, din Statele Unite ale Americii și Canada, din Anglia și din Castellon, Spania — Duminică, 5 iulie 2020 [VIDEO]

0
427

DIASPORA IN DIRECT — DUMINICĂ, 5 IULIE 2020.

Arca TV: Din Can­a­da, Adri­an Arde­lean îl adu­ce în emi­su­nea Dias­po­ra în Direct pe Lucian Bute, pugi­lis­tul român care ne‑a adus atâ­tea bucu­rii la fie­ca­re vic­to­rie! Cam­pi­o­nul român ne va vor­bi des­pre impli­ca­rea lui în lumea boxu­lui și pla­nu­ri­le de viitor!

Maxi Nica sau El Ruma­nol nu este doar un rapper cres­cut pe stră­zi­le din Cas­te­l­lón de la Pla­na, ci una din­tre cele mai cunos­cu­te voci ale comu­ni­tă­ții româ­nești de aici. Vine în Dias­po­ra în direct, invi­tat de Maria Petri­că, cores­pon­den­tul Arca TV din Spania!

La mulți ani, Ame­ri­ca! Tudor Petruț ne vor­beș­te des­pre Mount Rush­mo­re și însem­nă­ta­tea aces­tei sculp­turi gran­di­oa­se din Dako­ta de Sud pen­tru americani!

Cla­u­dia Guțu­les­cu îl va pre­zen­ta pe noul coleg al Arca TV din Lon­dra, Geor­ge Ale­xan­dru Ion. Comu­ni­ta­tea româ­neas­că din Rega­tul Unit va avea o voce prin Arca TV!

Din Detro­it, Michi­gan, Mihai Mate­iași vă va spu­ne ce înseam­nă pen­tru noi toți noua emi­su­ne Arca TVSOS Româ­nia și cum ne putem impli­ca toți pen­tru o Româ­nie prosperă!

Echi­pa Arca TV la Dias­po­ra în Direct, o emi­siu­ne LIVE pe care nu tre­bu­ie să o ratezi, Dumi­ni­că, 5 iulie, la ora 21.00, ora României!

Rea­li­za­tor: Lucian Bla­ga, CEO Arca TV, Hous­ton, Texas, USA.

 

*Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al în pro­iec­tul Arca TV. Rubri­ca spe­cia­lă dedi­ca­tă Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, poa­te fi vizi­ta­tă aici: https://bit.ly/2XCWXmq


Man­ga­lia News, 05.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply