Apel al primarului Mangaliei la respectarea regulilor de igienă și distanțare fizică, pentru reducerea riscului de infectare cu noul virus

1
476

Radu Cris­ti­an: În aten­ția locu­i­to­ri­lor muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

”Dragi con­ce­tă­țeni, după cum vedem cu toții, ne con­frun­tăm cu o creș­te­re alar­man­tă a numă­ru­lui de infec­tări cu coro­na­vi­rus. Zile­le tre­cu­te, au reîn­ce­put să apa­ră cazuri și în ora­șul nos­tru, chiar dacă cei depis­tați pozi­tiv nu sunt nea­pă­rat local­nici. Ca în fie­ca­re an, pe dura­ta sezo­nu­lui esti­val, turiș­tii sunt bine­ve­niți în sta­țiu­ni­le Man­ga­li­ei, întru­cât con­tri­bu­ie la dezvol­ta­rea eco­no­mi­ei loca­le. Totuși, anul aces­te tre­bu­ie să fim foar­te atenți cu cine intrăm în con­tact, să păs­tram dis­tan­ța din­tre noi, să evi­tăm aglo­me­ra­ți­i­le și să pur­tăm mas­că în spa­ții închi­se.

Mulți din­tre dum­ne­a­voas­tră aveti afa­ceri în turism sau lucrați în sta­tiuni, în tim­pul verii, fiind ast­fel expuși ris­cu­lui de infec­ta­re. Unii turiști vin la mare, fiind pur­tă­tori asimp­to­ma­tici ai viru­su­lui și de ace­ea tre­bu­ie să res­pec­tăm regu­li­le de igie­nă și dis­tan­ța­re fizi­că, pen­tru a evi­ta situ­a­ți­i­le dra­ma­ti­ce sau chiar tra­gi­ce”. 


Man­ga­lia News, 20.07.2020. (sur­sa: Radu Cris­ti­an, pe Fb).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

Leave a Reply