Anunț organizare Concurs manager “Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia”

0
446

Con­si­li­ul de Admi­nis­tra­tie al Sana­to­ri­u­lui Bal­near şi de Recu­pe­ra­re Man­ga­lia orga­ni­zea­za con­curs pen­tru ocu­pa­rea pe  peri­oa­dă deter­mi­na­tă (4 ani) a 1 post de con­du­ce­re vacant de mana­ger-per­soa­na fizi­ca.

Ocu­pa­rea func­ți­ei de mana­ger din spi­ta­le­le publi­ce afla­te în rețea­ua pro­prie a Minis­te­ru­lui Sănă­tă­ții se face prin con­curs, la care au acces per­soa­ne fizi­ce care întru­nesc cumu­la­tiv urmă­toa­re­le con­di­ții:

 • cunosc lim­ba româ­nă, scris și vor­bit;
 • sunt absol­venți ai unei insti­tu­ții de învă­țământ supe­ri­or medi­cal, eco­no­mi­co-finan­ci­ar sau juri­dic;
 • sunt absol­venți ai unor cur­suri de per­fec­țio­na­re în mana­ge­ment sau mana­ge­ment sani­tar, agre­a­te de Minis­te­rul Sănă­tă­ții și sta­bi­li­te prin ordin al minis­tru­lui sănă­tă­ții, ori
 • sunt absol­venți ai unui mas­te­rat sau doc­to­rat în mana­ge­ment sani­tar, eco­no­mic ori admi­nis­tra­tiv orga­ni­zat într‑o insti­tu­ție de învă­țământ supe­ri­or acre­di­ta­tă, potri­vit legii;
 • au cel puțin 2 ani vechi­me în pos­turi pre­vă­zu­te cu stu­dii uni­ver­si­ta­re de lun­gă dura­tă, con­form legii;
 • nu au fost con­dam­na­te pen­tru săvâr­și­rea unei infrac­țiuni comi­se cu inten­ție, cu excep­ția situ­a­ți­ei în care a inter­ve­nit rea­bi­li­ta­rea;
 • sunt apte din punct de vede­re medi­cal (fizic și neu­rop­si­hic);
 • nu au împli­nit vâr­sta stan­dard de pen­sio­na­re, con­form legii.

Con­cur­sul se va orga­ni­za con­form calen­da­ru­lui urmă­tor:

 • 31.07.2020 între ore­le 09.00–14.00 – vizi­ta­rea sana­to­ri­u­lui de către can­di­dați
 • 03.08.2020 ora 14.00 – ter­men limi­ta de depu­ne­re a dosa­re­lor
 • 10.08.2020 pana la ora 14.00 – ter­men limi­ta de depu­ne­re a even­tu­a­le­lor soli­ci­tări de par­ti­ci­pa­re a per­soa­ne­lor inte­re­sa­te  la pre­zen­ta­rea pro­iec­tu­lui de mana­ge­ment și a even­tu­a­le­lor între­bări care se adre­sea­ză can­di­da­ți­lor la pro­ba pre­zen­tă­rii pro­iec­tu­lui de mana­ge­ment– la adre­sa de e‑mail:[email protected]
 • 12.08.2020, ora 10.00 – sus­ți­ne­rea pro­iec­tu­lui de mana­ge­ment de către can­di­dați;

Deta­lii pri­vind con­di­ți­i­le spe­ci­fi­ce şi bibli­o­gra­fia de con­curs sunt dis­po­ni­bi­le accesând www.balnear.net.

Rela­ții supli­men­ta­re se pot obține de la secre­ta­ri­a­tul uni­tă­ții sau al comi­si­ei de con­curs:  tele­fon 0241.751.215.

Anunt_concurs_manager_balnear man­ga­lia-iuli­e2020


Man­ga­lia News, 11.07.2020. (foto gene­ric: Mangalia.TV).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply