AMVVD Constanța a organizat o ceremonie militară și religioasă pentru cinstirea memoriei militarilor decedați acum 10 ani în accidentul aviatic de pe Aeroportul Tuzla

0
281

S‑au scurs 10 ani de la pro­du­ce­rea acci­den­tu­lui avi­a­tic care a avut loc la data de 5 iulie 2010 pe Aero­dro­mul de la Tuz­la, în care mili­tari ce au exe­cu­tat nume­roa­se misiuni în tea­tre­le de ope­ra­ții din Irak și Afga­nis­tan, din cadrul Gru­pu­lui Naval de For­țe pen­tru Ope­ra­ții Spe­ci­a­le și din cadrul For­țe­le Aerie­ne Româ­ne și-au pier­dut via­ța.

Dumi­ni­că, 05 iulie 2020, pen­tru cin­sti­rea memo­ri­ei lor, Pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ți­ei Mili­ta­ri­lor Vete­rani și Vete­ra­ni­lor cu Diza­bi­li­tăți din Româ­nia, Slt. ® Mari­us Apos­tol, pre­șe­din­te­le AMVVD Con­stan­ța, Cristi Cră­ciun și Vice­pre­șe­din­te­le AMVVD Con­stan­ta, Gene­ral (ret.) Toma Dumi­tru, ală­tu­ri de repre­zen­tanți ai For­țe­lor Nava­le Româ­ne și For­țe­lor Aerie­ne Româ­ne, la care au fost invi­tați și mem­brii ai fami­li­i­lor ero­i­lor, au orga­ni­zat o cere­mo­n­ie mili­ta­ră și reli­gi­oa­să, la ansam­blu­ri­le monu­men­ta­le de come­mo­ra­re, com­pu­se din tro­ițe și plăci come­mo­ra­ti­ve cu nume­le ero­i­lor, afla­te în cadrul aero­por­tu­lui uti­li­tar Tuz­la-Con­stan­ța și în cur­tea Biser­cii “Sf. Nec­ta­rie Tau­ma­tur­gul si Sf. Teo­dor Tiron” din Con­stan­ta, cunos­cu­tă ca Bise­ri­ca Mili­ta­ri­lor Vete­rani, unde pre­ot paroh este parin­te­le Mari­nel Padu­re.

Au fost depu­se coroa­ne de flori la cele două monu­men­te, iar anul aces­ta, au fost adă­u­gați pe monu­men­tul din cur­tea Bise­ri­cii Mili­ta­ri­lor vete­rani și ero­ii cazuti în acci­den­tul de la Tuz­la.

Aceștia sunt:

Gene­ral de flo­ti­la aeri­a­na Nico­lae Jia­nu,
Capi­tan-coman­dor Cătă­lin Vicen­țiu Anto­che,
Capi­tan Lavi­nia Gui­tă, 
Capi­tan Liviu Antim, 
Sub­lo­co­te­nent Răzvan Rân­gheț, 
Aspi­rant Flo­rin Cla­u­diu Ciș­ma­șu, 
Aspi­rant Cătă­lin Ghe­or­ghe Rădoi, 
Aspi­rant Băduț Papuc, 
Aspi­rant Con­stan­tin Vlă­duț Săr­man, 
Aspi­rant Mari­us Cătă­lin Chi­o­vea­nu, 
Aspi­rant Cos­min Furt­u­nă,
Aspi­rant Cozmin Flo­res­cu, toți avan­sați post­mor­tem.

Tot­o­da­tă, ca fost ada­u­gat și capo­ra­lul Plă­ian Flo­ri­nel Cătă­lin, dece­dat în tim­pul unui exer­ci­țiu mili­tar des­fă­șu­rat pe teri­to­ri­ul țării. Toți ero­ii sunt pome­niți la fie­ca­re slu­j­bă des­fă­șu­ra­tă în Bise­ri­ca Vete­ra­ni­lor.

Dum­ne­zeu să‑i odih­neas­că în pace.

Ero­ii nu mor nici­o­da­tă!


Man­ga­lia News, 06.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply