Alegeri locale 2020. AEP a anunţat calendarul alegerilor locale din acest an

0
248

Auto­ri­ta­tea Elec­to­ra­lă Per­ma­nen­tă a anu­nţat vineri calen­da­rul ale­ge­ri­lor loca­le din acest an, după ce pre­șe­din­te­le Kla­us Iohan­nis a pro­mul­gat joi legea pri­vind sta­bi­li­rea datei ale­ge­ri­lor pe 27 sep­tem­brie. Par­ti­de­le pot înce­pe să strân­gă sem­nă­turi pen­tru can­di­dați de săp­tămâ­na vii­toa­re, con­form Digi24.

Par­ti­de­le poli­ti­ce, orga­ni­za­ţi­i­le cetă­ţe­ni­lor apa­rţinând mino­ri­tă­ţi­lor naţio­na­le, ali­anţe­le poli­ti­ce, ali­anţe­le elec­to­ra­le şi can­di­da­ţii inde­pen­denţi pot înce­pe, din 20 iulie, strân­ge­rea de sem­nă­turi pen­tru sus­ți­ne­rea can­di­da­tu­ri­lor pen­tru con­si­lii loca­le, con­si­lii judeţe­ne, pri­mari, preşe­dinţi ai con­si­li­i­lor judeţe­ne, Con­si­li­ul Gene­ral al Muni­ci­pi­u­lui Bucu­reşti şi pri­ma­rul gene­ral al Capi­ta­lei, potri­vit hotă­rârii AEP.

Peri­oa­da de înre­gis­tra­re a ali­anţe­lor elec­to­ra­le este 7 — 11 august, iar depu­ne­rea can­di­da­tu­ri­lor se va putea face între 7 şi 18 august.

Cam­pa­nia elec­to­ra­lă va înce­pe în data de 28 august şi se va înche­ia pe 26 sep­tem­brie, la ora 7,00.

Pe 31 iulie, va avea loc desem­na­rea jude­că­to­ri­lor din Biro­ul Elec­to­ral Cen­tral, iar pe 2 august se va com­ple­ta BEC cu preşe­din­te­le şi vice­preşe­dinţii Auto­ri­tă­ţii Elec­to­ra­le Per­ma­nen­te, cu câte un repre­zen­tant al fie­că­rui par­tid poli­tic care are ca mem­bri cel puţin 7 sena­tori sau 10 depu­ta­ţi sau care au obţi­nut repre­zen­ta­re par­la­men­ta­ră la scru­ti­nul ante­ri­or, pre­cum şi cu un repre­zen­tant al gru­pu­lui par­la­men­tar al mino­ri­tă­ţi­lor naţio­na­le din Came­ra Depu­ta­ţi­lor în nume­le orga­ni­za­ţi­i­lor cetă­ţe­ni­lor apa­rţinând mino­ri­tă­ţi­lor naţio­na­le repre­zen­ta­te în acest grup.

Rea­min­tim că desfă­şu­ra­rea în bune con­di­ţii a ope­ra­ţiu­ni­lor elec­to­ra­le depin­de de res­pec­ta­rea de către for­ma­ţiu­ni­le poli­ti­ce, can­di­da­ţi şi ale­gă­tori a tutu­ror nor­me­lor de pro­te­cţie sani­ta­ră impu­se de auto­ri­tă­ţi­le medi­ca­le com­pe­ten­te”, sub­li­ni­a­ză AEP. (sur­sa: cugetliber.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply