Adunarea Generală a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Doru Dinu Glăvan, la al treilea mandat de președinte al UZPR

0
129

Adu­na­rea Gene­ra­lă a Uniu­nii Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia, sesiu­nea a II‑a, a avut loc la Gră­di­na de vară a Tea­tru­lui „Con­stan­tin Tăna­se” din Bucu­rești. Reu­nind zia­riști și șefi de fili­a­le din toa­tă țara, mani­fes­ta­rea a repre­zen­tat voin­ța expri­ma­tă liber, prin vot des­chis, a tutu­ror mem­bri­lor orga­ni­za­ți­ei, care i‑au man­da­tat pe cei pre­zenți să le expri­me votul la forul sta­tu­tar al Uniu­nii.

Pe ordi­nea de zi a Adu­nă­rii Gene­ra­le a UZPR, sesiu­nea a II‑a, s‑au aflat mai mul­te punc­te de cea mai mare impor­tan­ță. În pri­mul rând, s‑a votat în una­ni­mi­ta­te ale­ge­rea lui Doru Dinu Glă­van în func­ția de pre­șe­din­te al Uniu­nii Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia, jur­na­liș­tii pre­zenți con­si­de­rând că este nece­sa­ră con­ti­nu­i­ta­tea în acti­vi­ta­tea fas­tă a UZPR din ulti­mii opt ani.

UZPR a avut rea­li­zări remar­ca­bi­le în acești ultimi ani și de ace­ea con­si­de­răm că este oport­un să con­ti­nu­ăm în ace­eași for­mu­lă”, a punc­tat Geor­ge Coan­dă, seni­or al Ordi­nu­lui Zia­riș­ti­lor, pre­șe­din­te al Juri­u­lui de onoa­re, dis­ci­pli­nă și arbi­traj al UZPR. Votul repre­zen­tan­ți­lor jur­na­liș­ti­lor din toa­tă țara a a cons­fin­țit con­ti­nu­i­ta­tea și l‑a con­fir­mat pe Doru Dinu Glă­van pre­șe­din­te al UZPR.

Oda­tă pre­șe­din­te­le ales prin vot des­chis, au fost ale­se și cele­lal­te orga­nis­me de con­du­ce­re ale Uniu­nii – Con­si­li­ul Direc­tor, Comi­sia de ates­ta­re pro­fe­sio­na­lă, Comi­sia de cen­zori. Rând pe rând, au fost pre­zen­tați mem­brii nou­lui Con­si­liu Drec­tor: Nico­lae Băciuț, bine­cu­nos­cu­tă per­so­na­li­ta­te a pre­sei arde­le­ne și națio­na­le, un reper deo­po­tri­vă pen­tru mass-media din Româ­nia și pen­tru Uniu­nea Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști. Cu o vas­tă expe­rien­ță și cu o nee­ga­la­tă dedi­ca­re acor­da­tă pro­fe­si­ei și orga­ni­za­ți­ei, Nico­lae Băciuț a adus și va con­ti­nua să adu­că Uniu­nii gre­u­ta­tea unor acu­mu­lări valori­ce remar­ca­bi­le; Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu, pro­fe­si­o­nist dedi­cat, redac­tor pur-sân­ge, a demon­strat o capa­ci­ta­te remar­ca­bi­lă de a ges­tio­na deo­po­tri­vă pro­vo­că­ri­le mese­ri­ei pe care o face cu pro­fe­sio­na­lism, la cele mai îna­l­te stan­dar­de, cu înda­to­ri­ri­le de secre­tar gene­ral al UZPR, pozi­ție în care a fost recon­fir­ma­tă; Cla­u­di­us Dociu, voce dis­tinc­tă a tine­rei gene­ra­ții de mem­bri ai UZPR, care este nu doar un jur­na­list în pli­nă afir­ma­re, ci și o for­ță a întă­ri­rii legă­tu­ri­lor din­tre UZPR și enti­tăți cul­tu­ra­le de pri­mă mări­me, pre­cum și un con­du­că­tor de agen­ție de pre­să afla­tă în linia întâi a infor­mă­rii pro­fe­si­o­nis­te, corec­te, a publi­cu­lui; Danie­la Gîfu, cer­ce­tă­tor și spe­cia­list cu o vas­tă expe­rien­ță de legă­tu­ră cu pre­sa scri­să, care adu­ce Uniu­nii Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia pul­sul cre­a­ți­ei, demon­strând că spe­cia­li­za­rea în dome­ni­ul infor­ma­ti­cii poa­te lăsa loc, ba chiar se poa­te împleti într-un tablou dis­tinct cu cre­a­ția jur­na­lis­ti­că; Iuli­a­na Gorea Cos­tin, mem­bru mar­cant al UZPR, repre­zen­tant de pri­mă linie al legă­tu­ri­lor din­tre UZPR și zia­riș­tii din Repu­bli­ca Mol­do­va, a sus­ți­nut și în tre­cu­tul bio­gra­fi­ei sale pro­fe­sio­na­le – și o va face și în con­ti­nu­a­re – pilo­nul con­ti­nu­i­tă­ții pro­fun­de­lor con­e­xiuni din­tre mass-media din Româ­nia și pre­sa de pes­te Prut; Roxa­na Istu­dor, jur­na­list cu expe­rien­ță de pes­te două dece­nii în pre­sa scri­să, redac­tor șef al revis­tei „Bal­ca­nii și Euro­pa”, care a par­ti­ci­pat direct la sus­ți­ne­rea ima­gi­nii publi­ce a UZPR, prin inter­me­di­ul Depar­ta­men­tu­lui Comu­ni­ca­re, pre­cum și la ela­bo­ra­rea Revis­tei UZP, publi­ca­ție care își con­so­li­dea­ză renu­me­le cu fie­ca­re apa­ri­ție; Miron Mane­ga, voce puter­ni­că, dis­tinc­tă, a mass-media din Româ­nia, care adu­ce vibra­ție națio­na­lă și un aport cu totul remar­ca­bil de dedi­ca­re în Uniu­nea Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia. Sus­ți­nă­tor ardent al valo­ri­lor româ­nești, Miron Mane­ga a fost ales în con­du­ce­rea UZPR pen­tru afi­ni­ta­tea pro­fun­dă și cu pre­sa, și cu valoa­rea ei soci­a­lă; Răzvan One­sa, repu­tat om de tele­vi­ziu­ne, care s‑a remar­cat întot­dea­u­na ca un redac­tor de top, de mare întin­de­re, care adu­ce la vâr­ful Uniu­nii Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști viziu­ne și acțiu­ne, o bio­gra­fie pro­fe­sio­na­lă boga­tă și dis­tinc­tă, pre­cum și o abor­da­re ultra­mo­der­nă pe direc­ția evo­lu­ți­i­lor actu­a­le din mass-media; Sorin Stan­ciu, care, cu vechea și boga­ta acti­vi­ta­te în pre­sa scri­să, este per­ce­put ca un pro­fe­si­o­nist cu renu­me con­so­li­dat, care va da gre­u­ta­te pro­fe­sio­na­lă, un plus de cali­bru și o expe­rien­ță valo­roa­să între­gii acti­vi­tăți a Uniu­nii; Ghe­or­ghe Vădu­va, repre­zen­tant de frun­te al pre­sei mili­ta­re, jur­na­list dedi­cat, rea­li­za­tor bine­cu­nos­cut al unor repor­ta­je care au făcut isto­rie, per­ce­put în inte­ri­o­rul Uniu­nii Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia – și din­co­lo de ea – ca un eta­lon al pro­fe­si­ei și al bre­slei și care adu­ce con­du­ce­rii UZPR o expe­rien­ță vas­tă și fas­tă; Cor­nel Cepa­riu, care este un om de pre­să cu o repu­ta­ție con­so­li­da­tă de‑a lun­gul unei cari­e­re pro­di­gi­oa­se, a tre­cut de mult „gra­ni­țe­le” pre­sei băcă­u­a­ne, remar­cân­du-se ca un pilon solid al între­gii acti­vi­tăți a Uniu­nii, con­tri­bu­ind sem­ni­fi­ca­tiv la ima­gi­nea și repu­ta­ția pro­fe­sio­na­lă îna­l­tă a orga­ni­za­ți­ei noas­tre; Mihai Mil­ca, jur­na­list, pro­fe­sor, spe­cia­list, demon­strea­ză fap­tul că poa­te exis­ta pe ter­men lung o osmo­ză per­fec­tă între jur­na­lism și cre­a­ție, pre­cum și că pro­fe­sio­na­lis­mul poa­te fi „mar­ca înre­gis­tra­tă” a ori­că­rei bio­gra­fii remar­ca­bi­le; Mir­cea Pos­pai, remar­ca­bil prin acti­vi­ta­tea de excep­ție în slu­j­ba radi­o­u­lui, nota­bil prin apor­tul la pro­mo­va­rea UZPR, care adu­ce Uniu­nii Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia anver­gu­ra unei per­so­na­li­tăți de excep­ție a mass-media și dedi­ca­rea pe direc­ția sus­ți­ne­rii pro­iec­te­lor orga­ni­za­ți­ei.

Com­po­nen­ța celor­lal­te orga­nis­me de con­du­ce­re a UZPR a rămas neschim­ba­tă, cu excep­ția tre­ce­rii la con­du­ce­rea Comi­si­ei de ates­ta­re pro­fe­sio­na­lă a bine­cu­nos­cu­tu­lui jur­na­list Dan Con­stan­tin, oda­tă cu numi­rea ca vice­pre­șe­din­te a lui Sorin Stan­ciu, ală­tu­ri de Roxa­na Istu­dor.

Adu­na­rea Gene­ra­lă a Uniu­nii Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia a apro­bat în una­ni­mi­ta­te ca fili­a­le­le să țină ale­geri pen­tru con­du­ce­re la fie­ca­re patru ani, con­ti­nu­a­rea efor­tu­ri­lor pen­tru legi­fe­ra­rea zilei de 28 iunie ca Zi a Zia­ris­tu­lui Român, ini­ți­e­rea unor site-uri de pro­fil, sub egi­da UZPR, care să conec­te­ze Uniu­nea cu pre­sa din Ame­ri­ca lati­nă și res­pec­tiv cu Orien­tul înde­păr­tat.

Adu­na­rea Gene­ra­lă a Uniu­nii Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia, sta­tu­ta­ră, deru­la­tă în nume­le jur­na­liș­ti­lor care fac par­te din cea mai mare orga­ni­za­ție de brea­slă din Româ­nia, a apro­bat în tota­li­ta­te pro­gra­mul pen­tru vii­to­rii patru ani al pre­șe­din­te­lui Doru Dinu Glă­van, care, ală­tu­ri de noua sa echi­pă, și‑a pro­pus și a pre­zen­tat cole­gi­lor din toa­tă țara un pro­gram ambi­țios, care con­ti­nuă rea­li­zări remar­ca­bi­le și care a fost votat de repre­zen­tan­ții tutu­ror mem­bri­lor UZPR din țară. 

Arti­co­lul inte­gral și întrea­ga gale­rie Foto, pe uzp.org.ro


Man­ga­lia News, 13.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele