Acum 5 ani, UiPath avea trei angajați, iar sediul era într-un apartament de 3 camere din București. Luni, UiPath a fost evaluată la peste 10 miliarde de dolari. Wow!

0
240

Uitați o zi de Covid. Astăzi toa­te ști­ri­le din Româ­nia ar tre­bui să încea­pă cu acest om care a cre­at cel mai valo­ros pro­dus româ­nesc și pri­mul „uni­corn” din Româ­nia.

Revis­ta „For­bes” din SUA l‑a numit „șeful robo­ți­lor”. 

Daniel Dines este pri­mul mili­ar­dar cre­at de indus­tria robo­ti­ză­rii. A cre­at pri­mul „uni­corn” din Româ­nia.

Acum 5 ani, UiPa­th avea trei anga­jați, iar sedi­ul era într-un apar­ta­ment de 3 came­re din Bucu­rești. Luni, UiPa­th a fost eva­lu­a­tă la pes­te 10 mili­ar­de de dolari. Wow!

Cu aceas­tă ști­re ar fi tre­bu­it să încea­pă ori­ce pro­gram TV din Româ­nia. Nu tre­bu­ie să vor­bim doar de Covid. Se întâm­plă și lucruri foar­te bune în lume. Iar aces­te lucruri sunt făcu­te de români. 

UiPa­th a fost vota­tă com­pa­nia de teh­no­lo­gie cu cea mai mare creș­te­re din SUA. Inves­ti­to­rii asea­mă­nă evo­lu­ția UiPa­th cu cea a lui Goo­gle sau Face­bo­ok.

UiPa­th este sin­gu­ra com­pa­nie „uni­corn” cre­a­tă de români. 

Com­pa­ni­i­le „uni­corn” au deve­nit sim­bo­lul fir­me­lor baza­te pe teh­no­lo­gie și care au ajuns să valo­re­ze mai mult de un mili­ard de dolari: Face­bo­ok, Tesla, Uber, Air­bnb.

Daniel Dines s‑a năs­cut la Onești. A ter­mi­nat Facul­ta­tea de Mate­ma­ti­că-Infor­ma­ti­că în 1997. Spu­ne des­pre el că era des­tul de leneș, dar avea un pic de talent la mate­ma­ti­că și a intrat ușor la facul­ta­te, la sec­ția de Infor­ma­ti­că. A fost dez­a­mă­git de modul de pre­da­re al pro­fe­so­ri­lor așa că, pen­tru a invă­ta să pro­gra­meze, s‑a anga­jat din tim­pul facul­tă­ții. Pro­gra­mul lui de mun­că înce­pea la oră 8 sea­ra, deo­a­re­ce fir­ma la care s‑a anga­jat nu avea des­tu­le cal­cu­la­toa­re.

După facul­ta­te, a ple­cat în SUA și s‑a anga­jat la Micro­soft.

După cinci ani s‑a întors în Româ­nia și a înfi­in­țat UiPa­th. 

În 2014 com­pa­nia avea 3 anga­jați și veni­turi anu­a­le de 500.000 $. În 2019, UiPa­th a avut veni­turi de 400 mili­oa­ne $!

Wow! Cum este posi­bi­lă o ase­me­nea creș­te­re în doar 5 ani? Ce face UiPa­th atât de bine?

Citiți con­ti­nu­a­rea în republica.ro, 14.07.2020.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply