ACTIUNE DE DONARE DE SÂNGE — Sâmbătă, 25 iulie 2020, la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanta

0
189

ACTIUNE DE DONARE DE SÂNGE — Sâm­bă­tă, 25 iulie 2020, la Cen­trul Regio­nal de Trans­fu­zii San­gu­i­ne Con­stan­ta. Pro­gra­mul acțiu­ni­lor, până la fina­lul aces­tui an.

Rugăm per­soa­ne­le care doresc să done­ze sân­ge, dar nu o pot face în zile­le lucră­toa­re, să se pre­zin­te sâm­bă­tă, 25.07.2020, în inter­va­lul orar 09:00–13:00.

Soli­ci­ta­ri­le de san­ge si com­po­nen­te san­gu­i­ne ale spi­ta­le­lor din judet si din Bucu­res­ti sunt in cres­te­re, dar numa­rul dona­to­ri­lor se men­ti­ne in aceas­ta peri­oa­da la un nivel insu­fi­cient, com­pa­ra­tiv cu cere­ri­le.

Pacien­ti cu boli gra­ve, copii si adulti, au nevo­ie de tra­ta­ment trans­fu­zio­nal; fara aju­to­rul dona­to­ri­lor de san­ge, nu li se poa­te asi­gu­ra acest tra­ta­ment.

Cen­trul Regio­nal de Trans­fu­zii San­gu­i­ne Cta dis­pu­ne de toa­te mate­ri­a­le­le nece­sa­re acti­vi­ta­tii medi­ca­le, echi­pa depu­ne efor­turi lucrand in week-end-uri, dar fara con­tri­bu­tia dum­ne­a­voas­tra, a oame­ni­lor sana­to­si dor­nici sa aju­te donand san­ge, efor­tu­ri­le noas­tre nu isi ating obiec­ti­vul.

Va rugam sa nu igno­rati acest mesaj si sa luati in con­si­de­ra­re oport­u­ni­ta­tea de a oferi unui necu­nos­cut o ora din sam­ba­ta dum­ne­a­voas­tra libe­ra, deve­nind dona­tor de san­ge.

In para­lel, se va des­fa­su­ra si actiu­ne de infor­ma­re si recru­ta­re de dona­tori de celu­le stem, cu inscri­e­re in Regis­trul Natio­nal al Dona­to­ri­lor Volun­tari de Celu­le Stem.


Man­ga­lia News, 21.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply