A doua săptămână ”BE.SAFE”, cu Teatru, Improvizaţie, Concert, One Woman Show, la Constanța

0
181

● Vineri, 31 iulie, de la ora 21:30, Tea­trul de Stat Con­stanţa pre­zin­tă, tot în Par­cul Arhe­o­lo­gic, cea mai nouă pro­du­cţie a sa, „Meci­ul de come­die”, un spec­ta­col inte­rac­tiv de impro­vi­za­ţie.

Spec­ta­co­lul de impro­vi­za­ție are ca prin­ci­pa­lă carac­te­ris­ti­că lip­sa ori­că­rui sce­na­riu și chiar și a regi­ei. Totul – text, miș­ca­re sce­ni­că, lumini, muzi­că – este cre­at pe loc, în fața spec­ta­to­ri­lor. For­ma­tul este unul com­pe­ti­țio­nal, acto­rii fiind împăr­țiți în două echi­pe care se înfrun­tă într‑o serie de pro­be, iar spec­ta­to­rii au un rol foar­te impor­tant, ei sta­bi­lind și teme­le de impro­vi­za­ție pre­cum și echi­pa câști­gă­toa­re a fie­că­rei pro­be.

Echi­pe­le de actori-impro­vi­za­tori sunt: Real Sta­vrid – Eca­te­ri­na Lupu, Mire­la Pană, Flo­rin Aioa­ne, Vlad Lin­ță, Remus Archip și AC Biban — Cătă­li­na Mihai, Flo­ri­na Stăn­cu­leț, Lucian Ifti­me, Ște­fan Mihai, Andrei Can­ta­ra­giu, iar arbi­trul este Andrei Bibi­re. Muzi­ca ce acom­pa­ni­a­ză „com­pe­ti­ția” este impro­vi­za­tă de tână­rul și talen­ta­tul Mădă­lin Nico­lae Mușat, absol­vent al Cole­gi­u­lui Națio­nal de Arte „Regi­na Maria” Con­stan­ța.

● Sâm­bă­tă, 1 august, de la ora 21:30, pe sce­na din Par­cul Arhe­o­lo­gic, într-un spec­ta­col con­cert extra­or­di­nar, inti­tu­lat „Săfti­ța”, pro­dus sub egi­da Tea­tru­lui Națio­nal „I.L. Cara­gi­a­le” Bucu­rești, îi veţi putea vedea şi ascul­ta pe Mari­us Miha­la­che – țam­bal, Ara­be­la Nico­lau – voce, Lorin Miha­la­che – tobe, Mari­us Gagiu (Man­de­la) — flaut, caval şi Nicu Băran – bass.

Săfti­ța” este un spec­ta­col de con­cep­ție, iar cei care vor veni să îl vadă vor des­co­peri o lume a dorin­țe­lor, a pati­mi­lor, a iubi­rii și a tră­dă­rii. Poveș­ti­le feme­i­lor român­ce, povești pe care Săfti­ța noas­tră le par­cur­ge de‑a lun­gul vie­ții ei, tre­când prin amin­ti­rea peți­tu­lui, prin amin­ti­rea fap­tu­lui că este iubi­tă, dar lăsa­tă; par­cur­gem împre­u­nă stă­ri­le eufori­ce ale Săftiței noas­tre care își vin­de sufle­tul necu­ra­tu­lui ca să uite de băr­ba­tul ce i‑a furat vise­le. În maha­la­ua Cur­ții vechi, Săfti­ța umblă des­cul­ță pe stră­zi­le pli­ne de muzi­că și amor, cân­tând des­pre via­ța fru­moa­să, des­pre sufle­te­le fana­ri­o­te și dan­țu­ri­le vre­mii.

Mari­us Miha­la­che, un excep­țio­nal pro­du­că­tor și artist, națio­nal și inter­națio­nal, spe­cia­li­zat în muzi­că de film și son­gwri­ting, la pres­ti­gi­o­sul Cole­gi­ul de Muzi­că Ber­k­lee Col­le­ge of Music (Bos­ton, US), a  per­for­mat pe cele mai pres­ti­gi­oa­se sce­ne din Euro­pa, SUA  și din întrea­ga lume, împre­u­nă cu nume­roși artiști de talie mondi­a­lă: Glo­ria Gay­nor, Nina Simo­ne, Nigel Ken­ne­dy, Ste­ve Vai, Kita­ro etc.

● Dumi­ni­că, 2 august, de la ora 21:30, vă puteţi întâl­ni în Par­cul Arhe­o­lo­gic cu MAIA MORGENSTERN, într-un one woman show inti­tu­lat „Nu sunt eu”, pro­dus de Tea­trul Dra­ma­tur­gi­lor Români, sub direc­ția de sce­nă a lui Vic­tor Ioan Frun­ză. Sce­no­gra­fia poar­tă sem­nă­tu­ra Adri­a­na Grand.

Nu sunt eu” este o întâl­ni­re rară, de nera­tat, atât pen­tru adulți, cât și pen­tru ado­les­cenți, căro­ra le va răma­ne în memo­rie mul­tă vre­me. Maia Mor­gen­stern adu­ce în fața publi­cu­lui scri­eri per­so­na­le des­pre amin­ti­ri­le, tră­i­ri­le și emo­ți­i­le ei. Publi­cul des­co­pe­ră omul din spa­te­le cor­ti­nei, copi­lul, feme­ia, dar și actri­ța, prin acest sen­si­bil, emo­țio­nant și comic spec­ta­col.

****************************

Acce­sul la spec­ta­co­le­le din Par­cul Arhe­o­lo­gic va fi pe baza de BILETE ce pot fi achi­zi­țio­na­te fie onli­ne, prin plat­for­ma www.mystage.ro, fie de la casa de bile­te a Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța (Bule­var­dul Fer­di­nand Nr. 11), la pre­țul de 30 lei și, cu redu­ce­re, 7,5 lei — bile­te pen­tru elevi, stu­denți, pen­sio­nari.

Pro­gra­mul casei de bile­te este marţi – dumi­ni­că, ore­le 9:00 – 12:00, 16:00 – 21:00.

*****************

Sta­giu­nea Esti­va­lă Best­Su­m­me­rArt­FEst – BE.SAFE – Con­stan­ța 2020, orga­ni­za­tă de Tea­trul de Stat Con­stan­ța, cu spri­ji­nul Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța și Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța, cuprin­de eve­ni­men­te cul­tu­ra­le diver­se, ce se des­fă­șoa­ră în spa­ții adec­va­te, în aer liber, până la înce­pu­tul lunii sep­tem­brie. Par­te­ne­rii sta­giu­nii sunt Tea­trul pen­tru Copii și Tine­ret „Călu­țul de mare” Con­stan­ța și Cen­trul Cul­tu­ral Jude­țean „Theo­dor T. Bura­da”.

Sănă­ta­tea popu­la­ți­ei rămâ­ne pri­o­ri­ta­tea numă­rul unu, așa­dar toa­te eve­ni­men­te­le din cadrul sta­giu­nii vor avea loc cu res­pec­ta­rea stric­tă a tutu­ror nor­me­lor de pro­tec­ție împo­tri­va con­ta­mi­nă­rii cu Coro­na­vi­rus.


Man­ga­lia News, 31.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply