900.000 de elevi absenți de la ore pentru că nu au laptopuri sau tablete. Lista acestora a ajuns la MEC

0
257

Un cata­log supra­di­men­sio­nat, în care au fost tre­cuți 900.000 de elevi absenți pen­tru că nu au lap­to­puri sau table­te, a fost dus, joi, la Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei, de Declic și Con­si­li­ul Națio­nal al Ele­vi­lor (CNE). „În Româ­nia Edu­ca­tă a anu­lui 2020, ori­ce elev sărac este absent nemo­ti­vat”, spun ei, con­form Ager­pres.

Acțiu­nea Declic și CNE a avut ca scop să atra­gă aten­ția asu­pra fap­tu­lui că sunt 900.000 de elevi care nu au lap­to­puri, în con­di­ți­i­le în care în doar două luni reîn­ce­pe școa­la, iar Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei nu a dema­rat pro­ce­du­ra de achi­zi­ție.

Dorim să îi amin­tim doam­nei minis­tru al Edu­ca­ți­ei, Moni­ca Ani­sie, că dacă nu înce­pe achi­zi­ția de lap­to­puri pen­tru școa­lă onli­ne, le încal­că ele­vi­lor drep­tul la edu­ca­ție. Absen­țe­le din cata­lo­gul pe care l‑am dus astăzi guver­nan­ți­lor sunt rea­li­ta­tea celor 900.000 de elevi fără lap­top”, a decla­rat Ana Rache­lea­nu, cam­paig­ner Declic.

Ele­vii au dus la Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei un cata­log supra­di­men­sio­nat, cu absen­ții și cori­gen­ții din acest an: copi­ii fără lap­top și table­tă.

În Româ­nia Edu­ca­tă a anu­lui 2020, ori­ce elev sărac este absent nemo­ti­vat. Îi cerem Guver­nu­lui Orban să res­pec­te legea și să asi­gu­re lap­to­puri și table­te pen­tru toți ele­vii și pro­fe­so­rii din Româ­nia. Acce­sul la edu­ca­ție nu se nego­ci­a­ză”, a decla­rat Anto­nia Pup, pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Națio­nal al Ele­vi­lor.

Pes­te 24.200 de mem­bri ai comu­ni­tă­ții Declic, ală­tu­ri de Con­si­li­ul Națio­nal al Ele­vi­lor, cer Minis­te­ru­lui Edu­ca­ți­ei să gră­beas­că pro­ce­du­ra de achi­zi­ție pen­tru echi­pa­men­te­le nece­sa­re șco­lii onli­ne. De ase­me­nea, le soli­ci­tă guver­nan­ți­lor să dis­tri­bu­ie echi­pa­men­te­le tutu­ror celor 900.000 de elevi care au nevo­ie. (cugetliber.ro, 09.07.2020).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply