231 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 99.000 lei, au aplicat jandarmii constănțeni, în perioada 20–26 iulie  

0
131

Pes­te 130 de jan­darmi din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui de Jan­darmi Judeţean Con­stanţa au fost zil­nic la dato­rie în peri­oa­da 20–26 iulie a.c., acționând  în coo­pe­ra­re cu poli­ţi­ş­tii con­stă­nţeni, pen­tru pre­ve­ni­rea și com­ba­te­rea fap­te­lor anti­so­ci­a­le de natu­ră pena­lă sau con­tra­ven­țio­na­lă.

Pe tim­pul misiu­ni­lor exe­cu­ta­te în cur­sul săp­tămâ­nii tre­cu­te, au fost apli­ca­te 231 sanc­țiuni con­tra­ven­țio­na­le în valoa­re tota­lă de pes­te 99.000 lei pen­tru fap­te pre­cum adre­sa­rea de inju­rii și ame­nin­țări cu acte de vio­len­ță, tul­bu­ra­rea lini­ş­tii publi­ce, con­sum de alco­ol în locuri publi­ce, ape­la­rea în mod repe­tat la mila publi­cu­lui de către o per­soa­nă aptă de mun­că, neres­pec­ta­rea măsu­ri­lor dis­pu­se de auto­ri­tă­ţi pen­tru pre­ve­ni­rea răs­pân­di­rii viru­su­lui SARS-Cov‑2, desfă­şu­ra­rea de acti­vi­tă­ţi comer­ci­a­le fără înde­pli­ni­rea con­di­ţi­i­lor lega­le.

În ace­ea­şi peri­oa­dă echi­pa­je­le de jan­dar­me­rie au con­sta­tat 6 fap­te de natu­ră pena­lă pe linia comer­ci­a­li­ză­rii unor bunuri sus­cep­ti­bi­le de a fi con­tra­fă­cu­te  şi a deţi­ne­rii de sub­stanţe cu efect halu­ci­no­gen.

Tot­o­da­tă, în cur­sul săp­tămâ­nii tre­cu­te, jan­dar­mii au asi­gu­rat măsu­ri­le de ordi­ne publi­că la Exa­me­nul Naţio­nal de defi­ni­ti­va­re în învă­ţământ, pre­cum şi la eve­ni­men­te­le cul­tu­ral-artis­ti­ce ce au fost orga­ni­za­te în faţa Tea­tru­lui Naţio­nal de Ope­ră şi Balet  “Oleg Dano­v­s­ki” din Con­stanţa şi în Par­cul Arhe­o­lo­gic.

Jan­dar­mii au fost angre­na­ţi zil­nic şi în misiuni de pază şi pro­te­cţie insti­tu­ţio­na­lă la obiec­ti­ve­le din com­pe­tenţă, fiind pre­zenţi şi în zona Spi­ta­lu­lui de Boli Infe­cţi­oa­se Con­stanţa.

În ace­ea­şi peri­oa­dă au mai fost exe­cu­ta­te 53 misiuni pen­tru pune­rea în apli­ca­re a man­da­te­lor de adu­ce­re emi­se de către instanţe sau par­che­te, 2 misiuni în spri­ji­nul lucră­to­ri­lor Inspec­to­ra­tu­lui Teri­to­ri­al de Mun­că Con­stanţa, 2 misiuni în spri­ji­nul unor exe­c­u­tori jude­că­to­reşti, pen­tru pune­rea în apli­ca­re a unor titluri exe­c­u­to­rii şi 10 misiuni în spri­ji­nul lucră­to­ri­lor Inspec­to­ra­tu­lui de Stat pen­tru Con­tro­lul Trans­por­tu­lui Ruti­er.

Rea­min­tim tutu­ror cetă­ţe­ni­lor  fap­tul că pot soli­ci­ta spri­ji­nul Jan­dar­me­ri­ei prin ape­la­rea Ser­vi­ci­u­lui Naţio­nal Unic pen­tru Ape­luri de Urgenţă – 112 sau pot sesi­za cel mai apro­pi­at echi­paj de jan­dar­me­rie, atunci când situ­a­ţia o impu­ne.


Man­ga­lia News, 29.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply