133 de cereri pentru deschiderea grădinițelor în județul Constanța în această vară

0
166

La nive­lul jude­țu­lui Con­stan­ța, 133 de părinți și-au expri­mat dorin­ța de a se des­chi­de gră­di­ni­țe­le, în peri­oa­da iulie-august 2020. Cele mai mul­te soli­ci­tări (120) au fost în muni­ci­pi­ul Con­stan­ța.

În acest con­text, în baza unor pro­ce­duri spe­ci­fi­ce, s‑a hotă­rât des­chi­de­rea a 6 gră­di­ni­țe din sis­te­mul de stat, după cum urmea­ză: Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Pre­lun­git “Flo­ri­lor”, Cum­pă­na, Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Pre­lun­git nr.1, Valul Tra­ian, Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Pre­lun­git “Mugu­rel”, Con­stan­ța, Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Pre­lun­git “Ste­lu­țe­le mării”, Con­stan­ța, Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Pre­lun­git “Căsu­ța de tur­ta dul­ce”, Con­stan­ța și Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Pre­lun­git “Lumea copi­i­lor”, Con­stan­ța

Pro­gra­mul este adre­sat copi­i­lor care au frec­ven­tat gră­di­ni­țe cu orar pre­lun­git în anul șco­lar 2019–2020. Pro­iec­ta­rea acti­vi­tă­ți­lor din aces­te uni­tăți de învă­țământ este rea­li­za­tă în baza Meto­do­lo­gi­ei Minis­te­ru­lui Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii, Direc­ția Gene­ra­lă Învă­țământ Pre­u­ni­ver­si­tar, nr.2432 / DGIP / 16.06.2020, a Reco­man­dă­ri­lor pen­tru des­fă­șu­ra­rea acti­vi­tă­ți­lor cu copi­ii în uni­tă­ți­le de învă­țământ pre­ș­co­lar, în peri­oa­da vacan­ței de vară 2020 și a Ordi­nu­lui comun al minis­tru­lui sănă­tă­ții, minis­tru­lui edu­ca­ti­ei și cer­ce­tă­rii și al minis­tru­lui mun­cii și pro­tec­ți­ei soci­a­le nr.4518/12.06.2020 pen­tru sta­bi­li­rea unor măsuri nece­sa­re în vede­rea redes­chi­de­rii cre­șe­lor, gră­di­ni­țe­lor, after-scho­ol-uri­lor pen­tru pre­ve­ni­rea imbol­nă­vi­rii cu SARS-Co V‑2.

120 de cadre didac­ti­ce, 18 cadre medi­ca­le, 120 de îngri­ji­tori, 6 bucă­tari și 6 admi­nis­tra­tori s‑au mobi­li­zat pen­tru a asi­gu­ra pre­ș­co­la­ri­lor în aceas­tă peri­oa­dă ser­vi­cii edu­ca­țio­na­le, pre­cum și asis­ten­ță medi­ca­lă și ser­vi­cii de masă.

S‑au luat toa­te măsu­ri­le nece­sa­re ast­fel încât copi­ii să bene­fi­cie­ze de acti­vi­tăți diver­se, atrac­ti­ve, deru­la­te în con­di­ții de sigu­ran­ță. Pro­gra­mul a impli­cat un număr mare de resur­se uma­ne care și-au expri­mat dis­po­ni­bi­li­ta­tea de a par­ti­ci­pa în mod sus­ți­nut și de a oferi pre­ș­co­la­ri­lor și părin­ți­lor aces­to­ra o solu­ție via­bi­lă pen­tru petre­ce­rea tim­pu­lui în aceas­tă vară, a afir­mat Sorin Mihai, inspec­tor șco­lar gene­ral.


Man­ga­lia News, 06.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele