10 elevi de nota 10 (zece), la Liceul Teoretic ”Callatis”! Rezultate deosebite obținute de elevii liceului la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020

0
1058

La exa­me­nul de Baca­la­u­re­at, sesiu­nea iunie-iulie 2020, la Lice­ul Teo­re­tic ”Cal­la­tis”, s‑au înscris 128 de absol­venți (123 din seria curen­tă și 5 din seria anterioară).

Din­tre aceștia, 116 absol­venți au pro­mo­vat exa­me­nul de Baca­la­u­re­at, rata de pro­mo­va­bi­li­ta­te, îna­in­te de con­tes­ta­ții, fiind de 94,30%.

Rezul­ta­te­le deo­se­bi­te obți­nu­te de elevi repre­zin­tă un motiv de mân­drie pen­tru cor­pul pro­fe­so­ral și con­fir­mă per­for­man­ța, efor­tul, dăru­i­rea, seri­o­zi­ta­tea, res­pon­sa­bi­li­ta­tea demer­su­lui edu­ca­țio­nal în școa­la noastră.

10 absol­venți au obți­nut nota 10 (zece) la pro­be­le de exa­men (4 note la Ana­to­mie și fizi­o­lo­gie uma­nă, gene­ti­că și eco­lo­gie uma­nă, 2 note la Logi­că, argu­men­ta­re și comu­ni­ca­re, 2 note la Isto­rie, 1 notă la Mate­ma­ti­că, 1 notă de 10, la Lim­ba și lite­ra­tu­ra română).

99 absol­venți au obți­nu­te note cuprin­se între 9.00–9.99 (23 la Lim­ba și lite­ra­tu­ra româ­nă, 22 la Ana­to­mie și fizi­o­lo­gie uma­nă, gene­ti­că și eco­lo­gie uma­nă, 15 la Isto­rie, 11 la Mate­ma­ti­că, 7 la Socio­lo­gie, 7 la Fizi­că, 6 la Logi­că și argu­men­ta­re, 3 la Infor­ma­ti­că, 3 la Chi­mie, 2 la Geo­gra­fie), 28 absol­venți au obți­nut media gene­ra­lă cuprin­să între 9–9,73.

”Feli­ci­tări tutu­ror absol­ven­ți­lor, părin­ți­lor și cadre­lor didac­ti­ce care i‑au pre­gă­tit pen­tru fru­moa­se­le rezul­ta­te! Suc­ces în acti­vi­ta­tea aca­de­mi­că vii­toa­re și la toa­te exa­me­ne­le vie­ții!”, le urea­ză prof. Iuli­a­na Cori­na Miha­la­che, Direc­tor Lice­ul Teo­re­tic ”Cal­la­tis”.


Man­ga­lia News, 02.07.2020. (A trans­mis prof. Car­men Sil­via Andrei).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply