Vara 2020 vine la #UnBar, în #VamaVeche [Foto/VIDEO]

0
255

Vara 2020 vine la #UnBar, în #Vama­Ve­che.

Via­ţa ne înva­ţă că lucru­ri­le mici sunt cele care îi dau far­me­cul. Că poveş­ti­le de vară sunt cele care ne dau amin­ti­ri­le pen­tru între­gul an. Că într-un sce­na­riu bine con­ce­put în care conec­ta­rea la spa­ţiu este per­fec­tă, tim­pul nu mai are nevo­ie de iden­ti­fi­ca­re în luni, zile, ore. Că nu este impor­tant un nume, ci un loc aso­ci­at unei anu­me stări de spi­rit.

De astăzi, ACOLO, locul în care ţi-ai petre­cut atâ­tea nopţi şi zile, se trans­for­mă! Revi­ne la ori­gini. La momen­tul tră­i­rii unei zile şi unei nopţi de vară într-un micro­cos­mos – Vama Veche. La acel moment în care arte­le, con­cer­te­le în aer liber şi muzi­ca bună creau o ade­vă­ra­tă atmosfe­ră de liber­ta­te chiar la capăt de ţară. La malul mării. Depar­te de ste­re­o­ti­puri, de cli­şee.

Ast­fel, soa­re­le îşi reflec­tă lumi­na pe noul UnBar, pe pla­ja din Vama Veche. Un petic de pla­jă, nisi­pul cur­gân­du-ţi prin­tre dege­te, res­pi­ra­ţia pro­fun­dă a aeru­lui sărat, nuanţe­le mereu schim­bă­toa­re ale apei mării, toro­pe­a­la unei după-amie­ze de vară, muzi­ca în sur­di­nă, limona­da ca ghea­ţa…, până la scli­pi­rea ste­le­lor, dan­sul pe nisip, coc­k­ta­i­luri și sho­turi ame­ți­toa­re, cer­cul de pri­e­te­ni, răsă­ri­tul pe pla­jă…

UnBar Vama Veche – Regă­sit la mal de mare, cu o ten­tă cla­si­că, rela­xan­tă, ziua, sau moder­nă, vibran­tă, noap­tea. Tră­iri opu­se, dar inten­se, repe­ti­ti­ve, cât e vara de lun­gă, dar mereu dife­ri­te. Cli­pe care, deşi res­trân­se într-un loc, umplu sufle­tul. Aco­lo, la UnBar, Vama Veche.

Indi­fe­rent ce alegi, poves­tea este per­so­na­lă şi o vei scrie tu. Încon­ju­rat de oameni ca tine, într‑o atmosfe­ră boe­mă, găseşti ceea ce tre­bu­ie să fie şi încă puţin în plus! La UnBar, în Vama Veche!


Man­ga­lia News, 05.06.2020. (sur­sa foto/video: Digi­tal Advi­ser).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply