URBE SUBMERSI’ — Premieră în România: Scufundări gratuite, la vestigiile arheologice subacvatice din zona Cazino Constanța

0
538

URBE SUBMERSI”, o pre­mie­ră națio­na­lă: Ves­ti­gi­i­le arhe­o­lo­gi­ce subac­va­ti­ce situ­a­te în zona Cazi­no Con­stan­ța vor putea fi vizi­ta­te în mod gra­tu­it de 200 de per­soa­ne, în cadrul unor tururi ghi­da­te.

Dragi pri­e­te­ni, repor­nim motoa­re­le! Pri­mul pro­iect cul­tu­ral care se „înscrie la cuvânt” este „Urbe Sub­mer­si”. Ce pre­su­pu­ne el? O pre­mie­ră națio­na­lă: ves­ti­gi­i­le arhe­o­lo­gi­ce subac­va­ti­ce situ­a­te în zona Cazi­no Con­stan­ța vor putea fi vizi­ta­te, în mod gra­tu­it, de 200 de per­soa­ne, în cadrul unor tururi ghi­da­te, ce vor fi orga­ni­za­te în fie­ca­re zi de luni, înce­pând cu 15 iunie, până pe 27 iulie. Echi­pa­men­tul de scu­fun­da­re și ghi­zii — instruc­tori care îi vor însoți pe vizi­ta­tori la obiec­ti­ve­le subac­va­ti­ce se asi­gu­ră din buge­tul pro­iec­tu­lui, deci, cum ar veni, din par­tea casei (adi­că 10% noi și 90% Admi­nis­tra­ția Fon­du­lui Cul­tu­ral Națio­nal — A.F.C.N., finan­ța­to­rul pro­gra­mu­lui).

Infor­ma­ții inte­re­san­te des­pre pro­iect pre­cum și for­mu­la­rul de înscri­e­re la turu­ri­le ghi­da­te vă așteap­tă pe pagi­na de face­bo­ok Urbe Sub­mer­si. (Sebi Patru­n­jei).

Urbe Sub­mer­si — Pro­gra­mări: http://programari.dive-center.ro/

Urbe Sub­mer­si. Pre­mie­ră în Româ­nia: Scu­fun­dări gra­tu­i­te la ves­ti­gii arhe­o­lo­gi­ce subac­va­ti­ce.

Turiș­tii și con­stăn­țe­nii care vor ajun­ge în Con­stan­ța în aceas­tă vară sunt aștep­tați să par­ti­ci­pe la un eve­ni­ment în pre­mie­ră abso­lu­tă în Româ­nia: Urbe Sub­mer­si.

Pro­iec­tul orga­ni­zat de Rusu I. Geor­gi­a­na P.F.A. și finan­țat de către Admi­nis­tra­ția Fon­du­lui Cul­tu­ral Națio­nal are ca scop pro­mo­va­rea pen­tru publi­cul larg a ves­ti­gi­i­lor scu­fun­da­te ale por­tu­lui antic al cetă­ții Tomis, pre­cum și edu­ca­rea publi­cu­lui în spi­ri­tul pro­te­jă­rii patri­mo­ni­u­lui arhe­o­lo­gic scu­fun­dat al Con­stan­ței, ca par­te inte­gran­tă a patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral națio­nal. Prac­tic, în cadrul pro­iec­tu­lui, 200 de per­soa­ne, echi­pa­te în cos­tu­me de scu­fun­da­re și înso­ți­te de ghizi / sca­fan­dri instruc­tor vor avea oca­zia să vizi­te­ze în mod gra­tu­it ves­ti­gii scu­fun­da­te ale por­tu­lui antic Tomis afla­te în zona Cazi­no Con­stan­ța – dig Poar­ta 1 Port Con­stan­ța.

Am cre­at acest pro­iect, pen­tru a con­tri­bui la dezvol­ta­rea poten­ți­a­lu­lui muni­ci­pi­u­lui și jude­țu­lui Con­stan­ța în ceea ce pri­veș­te turis­mul cul­tu­ral și turis­mul de aven­tu­ră”, a decla­rat Geor­gi­a­na Rusu, orga­ni­za­toa­rea eve­ni­men­tu­lui.

Pro­gram scu­fun­dări gra­tu­i­te la obiec­tiv: 15 iunie — 27 iulie 2020, în fie­ca­re zi de luni, în limi­ta locu­ri­lor dis­po­ni­bi­le (apro­xi­ma­tiv 30/zi de scu­fun­da­re).


Man­ga­lia News, 06.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply