Un matematician român a primit “Nobelul Austriei”. Premiul are o valoare de 1,5 milioane de euro

0
193

Pre­mi­ul Wit­tgen­ste­in — cel mai valo­ros pre­miu pen­tru pro­mo­va­rea sti­in­tei in Aus­tria — revi­ne in acest an mate­ma­ti­cia­nu­lui român Adri­an Con­stan­tin, de la Uni­ver­si­ta­tea din Vie­na, ara­ta rador.ro, agen­tia de pre­sa a Radio Roma­nia.

Potri­vit sur­sei cita­te, Fon­dul Sti­in­ti­fic Aus­tr­i­ac, FWF, i‑a acor­dat cer­ce­ta­to­ru­lui Adri­an Con­stan­tin, mier­curi dupa-ami­a­za, cel mai mare pre­miu de finan­ta­re sti­in­ti­fi­ca din Aus­tria, cu o sub­ven­tie de 1,5 mili­oa­ne de euro. Potri­vit FWF, Pre­mi­ul Wit­tgen­ste­in este des­ti­nat sa garan­te­ze cer­ce­ta­to­ri­lor exce­len­ti “cel mai inalt grad de liber­ta­te si fle­xi­bi­li­ta­te in des­fa­su­ra­rea acti­vi­ta­tii lor de cer­ce­ta­re pen­tru a per­mi­te o dezvol­ta­re extra­or­di­na­ra a rea­li­za­ri­lor lor sti­in­ti­fi­ce”.

Rador ara­ta ca pre­mi­ul i‑a fost acor­dat cer­ce­ta­to­ru­lui roman de un juriu inter­na­tio­nal for­mat din opt oameni de sti­in­ta de top, din­tre care doi cas­ti­ga­tori ai Pre­mi­u­lui Nobel. Juri­ul a jus­ti­fi­cat acor­da­rea pre­mi­u­lui pro­fe­so­ru­lui timi­șo­rean Adri­an Con­stan­tin pen­tru “con­tri­bu­ti­i­le sale ino­va­toa­re la mate­ma­ti­ca pro­pa­ga­rii valu­ri­lor”. Cer­ce­ta­ri­le sale des­pre modul in care se sparg unde­le au pus baze­le “inves­ti­ga­rii mate­ma­ti­ce rigu­roa­se a sin­gu­la­ri­ta­ti­lor in ecu­a­ti­i­le dife­ren­ti­a­le par­ti­a­le neli­ni­a­re ale flu­xu­ri­lor de flui­de”, a decla­rat pre­se­din­te­le juri­u­lui, Janet Wol­ff (Uni­ver­si­ta­tea din Man­ches­ter), potri­vit rador.

Citiți mai mult pe ziare.com/stiri


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply