Trianon 100. România, la Conferința de Pace de la Paris. Expoziția este disponibilă online începând de joi, 4 iunie 2020, pe pagina www.mnir.ro și pe pagina www.mvu.ro, în cadrul secțiunii Trianon 100

0
395

Muze­ul Națio­nal de Isto­rie a Româ­ni­ei (MNIR), în par­te­ne­ri­at cu Arhi­ve­le Națio­na­le ale Româ­ni­ei și Insti­tu­tul Cul­tu­ral Român, pre­zin­tă publi­cu­lui, în pre­mie­ră, o expo­zi­ție și, tot­o­da­tă, un pro­iect onli­ne, Tri­a­non 100. Româ­nia la Con­fe­rin­ța de Pace de la Paris.

Expo­zi­ția va fi dis­po­ni­bi­lă onli­ne înce­pând de joi, 4 iunie 2020, pe pagi­na www.mnir.ro și pe pagi­na www.mvu.ro, în cadrul sec­țiu­nii Tri­a­non 100.

De ce o expo­zi­ție și un pro­iect onli­ne? Expe­rien­ța ulti­me­lor luni, cu sute­le de mii de acce­sări ale pro­iec­te­lor on-line ale Muze­u­lui Națio­nal de Isto­rie a Româ­ni­ei, ne‑a făcut să con­ști­en­ti­zăm lar­ga des­chi­de­re pe care ne‑o ofe­ră inter­ne­tul. Și, ca ata­re, noul nos­tru pro­iect, care îmbi­nă tex­tul cu foto­gra­fia și cu docu­men­tul scris, făcând legă­tu­ra între docu­men­tul de epo­că, puțin acce­si­bil publi­cu­lui larg. și inter­pre­ta­rea isto­ri­că con­tem­po­ra­nă, a fost gân­dit pen­tru a fi dis­po­ni­bil non-stop publi­cu­lui larg din Româ­nia, dar și din dias­po­ra.

Expo­zi­ția Tri­a­non 100. Româ­nia la Con­fe­rin­ța de Pace de la Paris este un pro­iect com­plex, ce cuprin­de sute de docu­men­te si foto­gra­fii de epo­că, rod al cer­ce­tă­rii în cadrul Arhi­ve­lor Diplo­ma­ti­ce ale Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Exter­ne și al unui par­te­ne­ri­at cu Arhi­ve­le Națio­na­le ale Româ­ni­ei.

Pro­iec­tul onli­ne Tri­a­non 100 este struc­tu­rat în două mari capi­to­le: Con­fe­rin­ța de Pace de la Paris (1919–1920) și Tra­ta­tul de Pace cu Unga­ria, Tri­a­non, 4 iunie 1920, fie­ca­re din­tre aces­tea cu sec­țiuni dis­tinc­te. Pri­mul din­tre ele cuprin­de des­chi­de­rea con­fe­rin­ței, dele­ga­ția Româ­ni­ei la Con­fe­rin­ța de Pace de la Paris, acțiu­ni­le aces­te­ia, sem­na­rea tra­ta­te­lor de pace (cu Ger­ma­nia — Ver­sa­i­l­les, 28 iunie 1919; cu Aus­tria – Saint Ger­main en Laye, 10 sep­tem­brie 1919; cu Bul­ga­ria – Neui­l­ly sur Sei­ne, 27 noiem­brie 1919, ulti­me­le două fiind sem­na­te de către Româ­nia la 9 decem­brie 1919, ală­tu­ri de Tra­ta­tul Mino­ri­tă­ți­lor) și acti­vi­ta­tea diplo­ma­ti­că a regi­nei Maria la Paris și Lon­dra în peri­oa­da mar­tie – apri­lie 1919.

Cel de-al doi­lea capi­tol urmă­reș­te pașii făcuți de Româ­nia de la Uni­rea Transil­va­niei, Bana­tu­lui, Cri­șa­nei și Mara­mu­re­șu­lui și până la sem­na­rea Tra­ta­tu­lui de Pace cu Unga­ria, act care repre­zin­tă, în fapt, recu­noaș­te­rea inter­națio­na­lă a Uni­rii, tre­când prin cam­pa­nia din Unga­ria din 1919 (par­te a dru­mu­lui Româ­ni­ei spre pacea cu Unga­ria), nego­ci­e­rea și sem­na­rea tra­ta­tu­lui la Tri­a­non, la 4 iunie 1920 și modul în care aces­ta a fost apli­cat, prin tra­sa­rea celor 448 de km de fron­ti­e­ră din­tre cele două sta­te.

Foto­gra­fii ale per­so­na­li­tă­ți­lor ce au făcut par­te din spec­ta­co­lul diplo­ma­ți­ei mondi­a­le din anii 1919 și 1920, acte ofi­ci­a­le, cores­pon­den­ță ine­di­tă, memo­rii depu­se de către lide­rii români la Paris, hărți etno­gra­fi­ce ale Româ­ni­ei de la înce­pu­tul seco­lu­lui al XX-lea, dar și cele rea­li­za­te pen­tru Con­fe­rin­ța de Pace de la Paris, docu­men­te impor­tan­te ale isto­ri­ei Româ­ni­ei vor fi dis­po­ni­bi­le onli­ne, ală­tu­ri de ana­li­ze isto­ri­ce, în încer­ca­rea de a rea­li­za o pre­zen­ta­re isto­ri­că obiec­ti­vă și docu­men­ta­tă a Con­fe­rin­ței de Pace de la Paris și a nego­ci­e­rii și sem­nă­rii Tra­ta­te­lor de Pace.

Tra­ta­tul de Pace cu Tur­cia și Tra­ta­tul de Pace de la Paris din octom­brie 1920, prin care era recu­nos­cu­tă Uni­rea Basa­ra­biei, vor face obiec­tul unor pro­iec­te vii­toa­re.

Vizio­na­re plă­cu­tă!


Man­ga­lia News, 03.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply