SPCLEP Mangalia — Compartimentul Starea Civilă își întrerupe activitatea cu publicul, pentru o perioadă de 14 zile, începând de luni, 22 iunie 2020

0
239

Anunț de inte­res public din par­tea SPCLEP Man­ga­lia — Com­par­ti­men­tul Sta­rea Civi­lă:

Ca măsu­ră de pre­ven­ție con­tra răs­pân­di­rii viru­su­lui Covid-19, Com­par­ti­men­tul de Sta­re Civi­lă Man­ga­lia își va între­ru­pe acti­vi­ta­tea cu publi­cul, pen­tru o peri­oa­dă de 14 zile, înce­pând cu data de 22.06.2020.

Se vor înre­gis­tra doar naș­te­ri­le și dece­se­le, con­form Ordo­nan­ței nr. 70 din data de 14.05.2020, art. 57, 58 si 59.

Căsă­to­ri­i­le pro­gra­ma­te în tot acest timp se vor ofi­cia de către dl. Pri­mar Radu Cris­ti­an, sau de către dl. Vice­pri­mar Ange­les­cu Dra­goș.

Am luat aceas­tă deci­zie împre­u­nă cu dl. Pri­mar Radu Cris­ti­an, deo­a­re­ce anga­ja­ții Com­par­ti­men­tu­lui de Sta­re Civi­lă au avut con­tact indi­rect cu cole­gul nos­tru tes­tat pozi­tiv pen­tru viru­sul Covid-19.

Pen­tru alte deta­lii și infor­ma­ții vă stăm cu drag la dis­po­zi­ție la urmă­toa­re­le nume­re de tele­fon: 0341.100.374, 0756.201.229, 0756.201.222.

Vă mul­țu­mim pen­tru înțe­le­ge­re și spe­răm să ne vedem cu bine pes­te 2 săp­tămâni!

Cu res­pect,

Abă­la­ru Theo­do­ra Ioa­na,

Șef SPCLEP Man­ga­lia.


Man­ga­lia News, 21.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele