Solidaritate editorială pentru promovarea patrimoniului istoric și cultural: Revista „Contemporanul. Ideea europeană” găzduieşte publicația „Bucureşti în 5 minute”

0
213

Revis­ta „Con­tem­po­ra­nul. Ide­ea euro­pea­nă”, care apa­re sub egi­da Aca­de­mi­ei Româ­ne, găz­du­ieş­te, înce­pând cu luna iunie, publi­ca­ția „Bucu­reşti în 5 minu­te”, edi­ta­tă de Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­reşti (MMB). Ast­fel, ofer­ta edi­to­ri­a­lă a revis­tei de cul­tu­ră, poli­ti­că şi şti­inţă se îmbo­gă­ţeş­te cu opt pagini scri­se de isto­rici, arhe­o­logi, expe­rţi în artă şi isto­ria artei, muze­o­grafi pasio­na­ţi din cadrul Muze­u­lui Bucu­reş­ti­u­lui, iar publi­ca­ția MMB își lăr­geș­te rețea­ua de dis­tri­bu­ție, ajun­gând la un public mai nume­ros și cali­brat pe cunoaș­te­rea și pro­mo­va­rea cul­tu­rii, isto­ri­ei și patri­mo­ni­u­lui națio­nal, obiec­tiv al ambe­lor insti­tu­ții.

Bucu­reşti în 5 minu­te” ofe­ră infor­ma­ţii des­pre isto­ria Capi­ta­lei, inter­viuri cu per­so­na­li­tă­ţi pe teme gene­ra­te de con­fe­rinţe­le orga­ni­za­te, deta­lii impor­tan­te des­pre cole­cţii şi obiec­te din patri­mo­ni­ul muze­u­lui, arti­co­le des­pre mar­ke­ting muze­al, infor­ma­ţii des­pre pro­iec­te­le edu­ca­ţio­na­le dedi­ca­te copi­i­lor, pre­zin­tă expo­zi­ţi­i­le per­ma­nen­te şi tema­ti­ce orga­ni­za­te de MMB, inclu­siv dia­lo­gu­ri­le tema­ti­ce din cadrul seri­ei „Idei în Ago­ra” găz­du­i­tă de Casa Fili­pes­cu-Cesia­nu, sau „Con­fe­rinţe­le de joi”, de la Pala­tul Suţu. Fiind o insti­tu­ţie extrem de acti­vă, publi­cul are acces, prin inter­me­di­ul publi­ca­ţi­ei, şi la calen­da­rul tutu­ror eve­ni­men­te­lor cul­tu­ra­le şi edu­ca­ţio­na­le orga­ni­za­te.

Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­reşti are în com­po­nenţa sa 12 muzee şi case memo­ri­a­le şi s‑a afir­mat ca un cen­tru infor­ma­ţio­nal, cul­tu­ral şi edu­ca­ţio­nal, nucleu activ al unei reţe­le de orga­ni­za­ţii. Muze­ul este un punct de reper pen­tru comu­ni­tă­ţi­le cul­tu­ra­le bucu­reş­te­ne, pre­cum şi pen­tru medi­ul aca­de­mic şi şti­inţi­fic. De pes­te trei ani, publi­ca­ţia „Bucu­reşti în 5 minu­te” susţi­ne, în cele opt pagini ale sale, acce­sul des­chis către bogă­ţia infor­ma­ţio­na­lă gene­ra­tă de aceas­tă insti­tu­ţie moder­nă, dedi­ca­tă des­chi­de­rii ori­zon­tu­lui de cunoa­ş­te­re al tutu­ror vizi­ta­to­ri­lor săi.

Apa­ri­ția împre­u­nă a celor două publi­ca­ții — „Con­tem­po­ra­nul. Ide­ea euro­pea­nă” și „Bucu­rești în 5 minu­te” — se pro­du­ce în apro­pi­e­rea unor ani­ver­sări impor­tan­te care vor avea loc anul vii­tor. „Con­tem­po­ra­nul” va împlini 140 de ani de la fon­da­re, iar Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești își va săr­bă­tori cen­te­na­rul. În acest fel, cele două insti­tu­ții de tra­di­ție se așa­ză, soli­da­ri­zân­du-se, în pagi­na rea­li­tă­ții con­tem­po­ra­ne.

MN: Bra­vo, Mihai Ionuț Grăj­dea­nu! Feli­ci­tări, Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu!


Man­ga­lia News, 05.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply