Scrisoare deschisă către Parlamentul și Guvernul României. Tinerii, studenții și elevii din România solicită măsuri ferme privind situația patrimoniului fostului UTC

0
165

Orga­ni­za­ți­i­le de tineri, stu­denți și elevi din Româ­nia salu­tă demer­su­ri­le ini­ția­te de Minis­te­rul Tine­re­tu­lui și Spor­tu­lui, pri­vind regle­men­ta­rea de urgen­ță a situ­a­ți­ei fun­da­ți­i­lor pen­tru tine­ret, care au admi­nis­trat în mod defi­ci­tar bunu­ri­le fos­tu­lui UTC. Nevo­ia unei schim­bări în acest sens este sus­ți­nu­tă și de pro­iec­tul depus în Par­la­ment pri­vind desfi­in­ța­rea aces­tor fun­da­ții, urma­tă de imple­men­ta­rea unor insti­tu­ții publi­ce spe­cia­li­za­te în sub­or­di­nea con­si­li­i­lor jude­țe­ne, care să pre­ia admi­nis­tra­rea aces­tui patri­mo­niu în bene­fi­ci­ul real al tine­ri­lor. 

Tine­rii nu au putut avea acces în tota­li­ta­te la acest patri­mo­niu dedi­cat lor sub pre­tex­tul că este închi­ri­at pen­tru a se putea între­ți­ne. În momen­tul de față, au mai rămas în func­țiu­ne apro­xi­ma­tiv 15 fun­da­ții de tine­ret din pes­te 40, câte ar fi tre­bu­it să fie. Mul­te fun­da­ții au intrat în insol­ven­ță și ulte­ri­or în fali­ment, în timp ce cu pri­vi­re la alte­le, orga­ne­le fis­ca­le au dema­rat acțiuni în dizol­va­re. Acest fapt, pre­cum și lip­sa de impact con­cret din ulti­mii 30 de ani, demon­strea­ză că expe­ri­men­tul fun­da­ți­i­lor pen­tru tine­ret în actu­a­la for­mă a eșu­at.

La 30 de ani de la căde­rea comu­nis­mu­lui și apa­ri­ția aces­tor fun­da­ții, cre­a­ții ale regi­mu­lui FSN din anii ‘90, este momen­tul să înche­iem aceas­tă pro­ble­mă a tranzi­ți­ei. În cei 30 de ani, une­le din­tre aces­te fun­da­ții au repre­zen­tat un pri­lej pen­tru îmbo­gă­ți­rea per­so­na­lă a unor indi­vizi care le-au aca­pa­rat, în baza unei legi­sla­ții neclare. Soli­ci­tăm auto­ri­tă­ți­lor com­pe­ten­te rea­li­za­rea unui con­text legi­sla­tiv priel­nic pen­tru uti­li­za­rea efi­cien­tă a aces­tor resur­se pen­tru tineri, de către tineri, în mod trans­pa­rent și cu rezul­ta­te con­cre­te.   

După o serie de amâ­nări, Minis­te­rul Tine­re­tu­lui și Spor­tu­lui și‑a asu­mat la ulti­ma întru­ni­re a Con­si­li­u­lui Con­sul­ta­tiv pe Pro­ble­me de Tine­ret, din data de 20 mai 2020, con­sti­tu­i­rea unui grup de lucru pri­vind regi­mul juri­dic al fun­da­ți­i­lor jude­țe­ne pen­tru tine­ret și a muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești. Chiar dacă a tre­cut aproa­pe o lună, aces­ta nu a fost con­sti­tu­it, lucru­ri­le fiind pen­tru încă o data incer­te.

Noi, orga­ni­za­ți­i­le sem­na­ta­re, ne dorim ca aces­te fun­da­ții sau insti­tu­ții să aibă la baza orga­ni­ză­rii lor prin­ci­pii și valori puter­ni­ce, care să stea la baza unui mana­ge­ment efi­cient:

Par­ti­ci­pa­re – Fundațiile/instituțiile pen­tru tine­ret, după cum le spu­ne și denu­mi­rea, tre­bu­ie să acțio­ne­ze în inte­re­sul tine­ri­lor. Tine­rii tre­bu­ie să aibă drep­tul de a par­ti­ci­pa la pro­ce­sul de lua­re a deci­zi­i­lor în plan local, naţio­nal şi inter­na­ţio­nal, în toa­te ches­tiu­ni­le ce îi pri­vesc în mod direct. Con­si­de­răm cu tărie că tinerii/reprezentanții orga­ni­za­ți­i­lor de tine­ret legal con­sti­tu­i­te tre­bu­ie să repre­zin­te o majo­ri­ta­te în con­du­ce­rea aces­tor insti­tu­ții sau fun­da­ții, în baza unui pro­ces trans­pa­rent de selec­ție peri­o­di­că;

Trans­pa­ren­ță – Fundațiile/instituțiile de tine­ret tre­bu­ie să fie trans­pa­ren­te în pro­ce­sul de lua­re al deci­zi­i­lor, pre­cum și în coor­do­na­rea între­gii acti­vi­tăți. Toa­te veni­tu­ri­le pe care le obțin tre­bu­ie rein­ves­ti­te exclu­siv în vede­rea orga­ni­ză­rii de pro­iec­te și pro­gra­me pen­tru tineri, în spa­ții care impli­că dezvol­ta­rea unui set de activități/servicii spe­ci­fi­ce pen­tru tineri;
Ega­li­ta­te și nedis­cri­mi­na­re – Fundațiile/instituțiile tre­bu­ie să pro­mo­veze ega­li­ta­tea în rân­dul tine­ri­lor și să lucre­ze neîn­ce­tat pen­tru încu­ra­ja­rea aso­ci­e­rii tine­ri­lor, ast­fel încât aces­tea să-și rea­li­ze­ze acti­vi­tă­ți­le în inte­re­sul tutu­ror tine­ri­lor din comu­ni­ta­tea res­pec­ti­vă. Tine­rii au nevoi şi opi­nii diver­se, iar acest lucru tre­bu­ie recu­nos­cut şi apre­ciat;

Ino­va­ţie – Fundațiile/instituțiile pen­tru tine­ret tre­bu­ie să se pre­o­cu­pe con­stant de intro­du­ce­rea cer­ce­tă­rii și ino­vă­rii în acti­vi­tă­ți­le de tine­ret și să recu­noas­că tine­rii ca resur­să şi ca par­te­neri în pro­ce­sul de dezvol­ta­re al comu­ni­tă­ții din care fac par­te;

Recu­noa­ş­te­re – Fundațiile/instituțiile pen­tru tine­ret tre­bu­ie să recu­noas­că con­tri­bu­ţi­i­le pozi­ti­ve pe care le aduc tine­rii soci­e­tă­ţii și mili­tea­ză pen­tru for­ma­rea tine­ri­lor ca cetă­ţeni activi în rân­dul soci­e­tă­ții;

Inclu­ziu­ne soci­a­lă – Fundațiile/instituțiile pen­tru tine­ret tre­bu­ie să pro­mo­veze cam­pa­nii şi acti­vi­tă­ţi de edu­ca­re pen­tru tineri ce pro­vin din gru­puri vul­ne­ra­bi­le, pre­cum și pen­tru tineri de pe pia­ţa forţei de mun­că;

De ase­me­nea, cre­dem cu tărie că fun­da­ți­i­le jude­țe­ne pen­tru tine­ret și cea a Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești ar fi tre­bu­it să repre­zin­te ade­vă­ra­te exem­ple de bună prac­ti­că,  dacă ar fi avut un mana­ge­ment efi­cient. Totuși, acti­vi­ta­tea aces­to­ra nu s‑a putut rea­li­za, ca urma­re a scan­da­lu­ri­lor în care au fost impli­ca­te și a lip­sei Regu­la­men­tu­lui de apli­ca­re a Legii nr. 146/2002. 

Acti­vi­ta­tea de tine­ret nu este una adu­că­toa­re de pro­fit, așa­dar fără par­ti­ci­pa­rea auto­ri­tă­ți­lor loca­le, patri­mo­ni­ul care a fost admi­nis­trat de UTC nu poa­te să repre­zin­te ade­vă­ra­te cen­tre pola­ri­za­toa­re pen­tru tineri, să fie dota­te și ame­na­ja­te con­form unei Româ­nii a anu­lui 2020, stat mem­bru al Uniu­nii Euro­pe­ne. 

Pe de altă par­te, potri­vit pro­pu­ne­rii legi­sla­ti­ve depu­se de mai mulți depu­tați, toa­te fun­da­ți­i­le pen­tru tine­ret urmea­ză să fie desfi­in­ța­te, iar în locul lor vor fi înfi­in­ța­te insti­tu­ții publi­ce spe­cia­li­za­te pen­tru acti­vi­tă­ți­le de tine­ret, finan­ța­te de către con­si­li­i­le jude­țe­ne. Pen­tru a asi­gu­ra uti­li­za­rea aces­tor resur­se exclu­siv spre bene­fi­ci­ul tine­ri­lor, în con­du­ce­rea aces­tor insti­tu­ții pro­pu­nem exis­ten­ța unei majo­ri­tăți de repre­zen­tanți ai orga­ni­za­ți­i­lor de tine­ret. 

Aco­lo unde patri­mo­ni­ul UTC a fost pre­lu­at deja în admi­nis­tra­re de către auto­ri­tă­ți­le loca­le sau jude­țe­ne, în urma desfi­in­ță­rii fun­da­ți­i­lor, acest pro­iect este cu atât mai bene­fic deo­a­re­ce se insti­tu­ie cadrul coe­rent de func­țio­na­re a aces­tui patri­mo­niu în folo­sul tine­ri­lor. 

Admi­nis­tra­rea patri­mo­ni­u­lui de către auto­ri­tă­ți­le loca­le tre­bu­ie să repre­zin­te o garan­ție a finan­ță­rii și lega­li­tă­ții. În acest sens, orga­ni­za­ți­i­le de tineri, stu­denți și elevi vor pro­pu­ne meca­nis­me pen­tru a se veri­fi­ca buna func­țio­na­re a aces­tor insti­tu­ții publi­ce, în cadrul dez­ba­te­ri­lor par­la­men­ta­re.

În final, facem un apel la Minis­te­rul Tine­re­tu­lui și Spor­tu­lui să adop­te regu­la­men­tul de apli­ca­re a legii fun­da­ți­i­lor pen­tru tine­ret din anul 2002, cu amen­damen­te­le for­mu­la­te de către orga­ni­za­ți­i­le de tine­ret, pen­tru a se asi­gu­ra lega­li­ta­tea func­țio­nă­rii aces­tor struc­turi în cel mai scurt timp și la Par­la­men­tul Româ­ni­ei să adop­te, după con­sul­ta­rea orga­ni­za­ți­i­lor de tine­ret, legea prin care patri­mo­ni­ul fos­tu­lui UTC să fie redat în folo­sin­ță tine­ri­lor, într-un mod obiec­tiv și res­pon­sa­bil, cu exclu­de­rea ori­că­ror inte­re­se pri­va­te care au exis­tat și mai exis­tă cu pri­vi­re la acest patri­mo­niu.

Orga­ni­za­ții sem­na­ta­re:

Foru­mul Tine­ri­lor din Româ­nia – Alin Gri­go­re, pre­șe­din­te,
Uniu­nea Stu­den­ți­lor din Româ­nia – Ale­xan­dru Vasi­le, pre­șe­din­te,
Uniu­nea Națio­na­lă a Stu­den­ți­lor din Româ­nia – Vlad Dediu, pre­șe­din­te,
Fede­ra­ția Aso­ci­a­ți­i­lor Stu­den­ți­lor în Medi­ci­nă din Româ­nia – Ralu­ca Oprea, pre­șe­din­te,
Liga Stu­den­ți­lor Români din Stră­i­nă­ta­te – Robert Stre­die, pre­șe­din­te,
Soci­e­ta­tea Mul­ti­dis­ci­pli­na­ră a Medi­ci­lor Rezi­denți – Ioan Ale­xan­dru Mirea, pre­șe­din­te,
Orga­ni­za­ția Tine­ri­lor Medici Den­tiști – Radu Gabriel Toma, pre­șe­din­te,
Dele­ga­ții de Tine­ret ai Româ­ni­ei la ONU – Teo­dor Cris­ti­an Bli­da­ru, dele­gat 2019–2020,
Fede­ra­ția Tine­ri­lor din Con­stan­ța – Geor­ge Fara­ua­nu, pre­șe­din­te,
Aso­ci­a­ția Ele­vi­lor din Bucu­rești-Ilfov – Nico­lae Ale­xan­dru Rădu­les­cu, pre­șe­din­te,
Aso­ci­a­ția Ele­vi­lor din Con­stan­ța – Sabi­na Spă­ta­riu, pre­șe­din­te,
Aso­ci­a­ția Ele­vi­lor din Mara­mu­reș – Pau­la Livia Buda, pre­șe­din­te,
Aso­ci­a­ția Medi­cal Engi­ne­e­ring Deve­lo­p­ment – Ale­xan­dra Pet­cu, pre­șe­din­te,
Aso­ci­a­ția Stu­den­ți­lor Arhi­tecți Iași  “ASAI’’ – Ghi­leschi Bogdan-Ale­xan­dru, pre­șe­din­te,
Aso­ci­a­ția Stu­den­ți­lor Chi­miști Poli – Aida Rei­ch­mann, pre­șe­din­te,
Aso­ci­a­ția Stu­den­ți­lor Chi­miști ”CHEMIS” Iași — Dia­na Bah­nă, pre­șe­din­te,
Aso­ci­a­ția Stu­den­ți­lor Con­struc­tori din Uni­ver­si­ta­tea Teh­ni­că din Cluj-Napo­ca – Dorin Isas, pre­șe­din­te,
Aso­ci­a­ția Stu­den­ți­lor Medi­ci­ni­şti şi Tine­ri­lor Medici din Con­stan­ța – Andre­ea Buges­cu, vice­preşe­din­te,
Aso­ci­a­ția Stu­den­ți­lor din Facul­ta­tea de Ener­ge­ti­că – Flo­ren­tin Cvi­at­co­vschi, pre­șe­din­te,
Aso­ci­a­ția Stu­den­ți­lor din Facul­ta­tea de Ingi­ne­rie și Mana­ge­men­tul Sis­te­me­lor Teh­no­lo­gi­ce – Roxa­na Cotir­ta, pre­șe­din­te,
Aso­ci­a­ția Stu­den­ți­lor din Facul­ta­tea de Ști­in­țe Apli­ca­te – Ana Marin, pre­șe­din­te,
Aso­ci­a­ția Stu­den­ți­lor din Ingi­ne­ria sis­te­me­lor bio­teh­ni­ce – Orlan­do Bro­to­iu, pre­șe­din­te,
Aso­ci­a­ția Stu­den­ți­lor din Ingi­ne­rie Elec­tri­că – Ioa­na Bal­tag, pre­șe­din­te,
Aso­ci­a­ția Stu­den­ți­lor din Uni­ver­si­ta­tea Poli­teh­ni­ca din Bucu­rești – Anto­nio Porum­bi­ță, pre­șe­din­te,
Aso­ci­a­ția Stu­den­ți­lor din cadrul Facul­tă­ții de Ști­in­ța și Ingi­ne­ria Mate­ri­a­le­lor – Cos­tin Marin, pre­șe­din­te,
Aso­ci­a­ția Stu­den­ți­lor și Absol­ven­ți­lor Facul­tă­ții de Con­struc­ții și Insta­la­ții din Iași “A.S.A.F.C.I.” – Ioan Ursa­che, pre­șe­din­te,
Aso­ci­a­ția Stu­den­ți­lor și Absol­ven­ți­lor de la Hidro­teh­ni­că, Geo­de­zie și Ingi­ne­ria Mediu­lui “ASA HGIM” – Baciu Tibe­riu-Mari­an, pre­șe­din­te,
Aso­ci­a­ția Stu­den­ți­lor și Tine­ri­lor Ingi­neri Poli­teh­niști “ASTIP” Iași – Ale­xan­dra Gîtlan, pre­șe­din­te,
Aso­ci­a­ția Tine­ri­lor Bucu­reș­te­ni – Ionuț Mirea, pre­șe­din­te,
Aso­ci­a­ția Tine­ri­lor Ingi­neri din Bucu­rești – Dori­nel Stroe, pre­șe­din­te,
Aso­ci­a­ția Vâl­cea­nă a Ele­vi­lor – Rahe­la Maria Maco­vei, pre­șe­din­te,
Liga Ingi­ne­ri­lor Români Antre­pre­nori – Car­men Ghe­no­iu, pre­șe­din­te,
Liga Stu­den­țeas­că din Uni­ver­si­ta­tea “Vasi­le Alec­san­dri” din Bacău – Ște­fă­nuț Buhus, pre­șe­din­te,
Liga Stu­den­ți­lor (LS IAȘI) – Dia­na-Ale­xan­dra Cris­tea, pre­șe­din­te,
Liga Stu­den­ți­lor Agro­nomi și Vete­ri­nari Iași ”LSAV’’ – Adri­a­na-Valen­ti­na Tran­daf, pre­șe­din­te,
Liga Stu­den­ți­lor Elec­tro­niști – Oana Tudor, pre­șe­din­te,
Liga Stu­den­ți­lor Facul­tă­ții de Auto­ma­ti­că și Cal­cu­la­toa­re “LSAC” Iași – Rusu Mari­an-Sebas­ti­an, pre­șe­din­te,
Liga Stu­den­ți­lor Uni­ver­si­tă­ții din Petro­șani – Ale­xan­dru Chiu­da, pre­șe­din­te,
Liga Stu­den­ți­lor de la Filo­so­fie Iași “LSFI” – Bian­ca Pavel, pre­șe­din­te,
Liga Stu­den­ți­lor din Cen­trul Uni­ver­si­tar Plo­iești – Vasi­le Aile­ne, pre­șe­din­te,
Liga Stu­den­ți­lor din Tg. Mureş – Paul Cotoi, preşe­din­te,
Liga Stu­den­ți­lor din Uni­ver­si­ta­tea “Efti­mie Mur­gu” Reși­ța – Ale­xan­dra But­co­va­no­va, pre­șe­din­te,
Orga­ni­za­ţia Stu­denţi­lor Medi­ci­ni­şti din Cluj – Răzvan-Petru Nas­ta­să, pre­șe­din­te,
Orga­ni­za­ția Stu­den­ți­lor din Facul­ta­tea de Trans­por­turi – Daniel Rotar, pre­șe­din­te,
Soci­e­ta­tea Stu­den­ți­lor Medi­ci­niști Crai­o­va – Flo­rin Ade­lin Ochea, pre­șe­din­te,
Soci­e­ta­tea Stu­den­ți­lor Medi­ci­niști Galați – Răzvan Iacob, pre­șe­din­te,
Soci­e­ta­tea Stu­den­ți­lor Medi­ci­niști Hipo­cra­tes Sibiu – Andrei Dorin Pur­că­res­cu, pre­șe­din­te,
Soci­e­ta­tea Stu­den­ți­lor Teo­logi din Iași (SSTI) – Cla­u­diu-Geor­ge Dul­ghe­ru, pre­șe­din­te,
Soci­e­ta­tea Stu­den­ți­lor în Medi­ci­nă din Bucu­rești – Rareș-Bogdan Băloi, pre­șe­din­te,
You­th In Action Ingi­ne­rie Meca­ni­că și Meca­tro­ni­că – Adri­an Chi­r­i­ac, pre­șe­din­te.


Man­ga­lia News, 25.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele