Școlile constănțene s‑au pregătit să primească elevii în condiții de siguranță | VIDEO | 11.784 de elevi, absolvenți ai claselor a VIII‑a și ai studiilor liceale sunt așteptați să participe la pregătirea suplimentară pentru examenele naționale

0
153

Marți, 2 iunie 2020, un număr de 11.784 de elevi, absol­venți ai cla­se­lor a VIII‑a și ai stu­di­i­lor licea­le sunt aștep­tați să par­ti­ci­pe la pre­gă­ti­rea supli­men­ta­ră pen­tru exa­me­ne­le națio­na­le.

În luna mai a.c. uni­tă­ți­le de învă­țământ din jude­țul Con­stan­ța au pus în apli­ca­re măsu­ri­le de pre­ve­ni­re și pro­tec­ție în peri­oa­da des­fă­șu­ră­rii acti­vi­tă­ți­lor de pre­gă­ti­re pen­tru ele­vii din cla­se­le ter­mi­na­le, în con­for­mi­ta­te cu dis­po­zi­ți­i­le lega­le în vigoa­re.

În acest con­text epi­de­mi­o­lo­gic, un număr de 160 de insti­tu­ții de învă­țământ con­stăn­țe­ne au luat ca măsuri:

· orga­ni­za­rea acce­su­lui în uni­ta­te ast­fel încât să se păs­tre­ze dis­tan­ța mini­mă nece­sa­ră;

· rea­li­za­rea dez­in­fec­ți­ei mâi­ni­lor și a tri­a­ju­lui epi­de­mi­o­lo­gic, pre­cum și veri­fi­ca­rea tem­pe­ra­tu­rii ele­vi­lor îna­in­te de acce­sul în inte­ri­o­rul șco­lii;

· deru­la­rea acti­vi­tă­ții de pre­gă­ti­re pe gru­pe for­ma­te în sala de cla­să ast­fel încât să se păs­tre­ze dis­tan­ța­rea soci­a­lă;

· sta­bi­li­rea pau­ze­lor de 10 minu­te la fie­ca­re oră, timp în care spa­ți­ul de lucru va fi aeri­sit;

· dez­in­fec­ta­rea încă­pe­ri­lor cu sub­stan­țe bio­ci­de îna­in­te de înce­pe­rea acti­vi­tă­ții și aeri­si­rea aces­to­ra cel puțin 30 de minu­te;

· pune­rea la dis­po­zi­ția ele­vi­lor și cadre­lor didac­ti­ce a măș­ti­lor (aces­tea vor fi colec­ta­te în locuri spe­cial ame­na­ja­te), dar și a altor echi­pa­men­te de pro­tec­ție;

· indi­vi­du­a­li­za­rea pupi­tre­lor (cu aju­to­rul eti­che­te­lor) și repre­zen­ta­rea gra­fi­că a așe­ză­rii în ban­că, la intra­rea în sală;

· asi­gu­ra­rea de dis­po­zi­ti­ve cu sub­stan­ță dez­in­fec­tan­tă pen­tru mâini atât în sala de cla­să, cât și la intra­rea în toa­le­te etc.

Inspec­to­ra­tul Șco­lar Jude­țean Con­stan­ța a moni­to­ri­zat în cadrul unei inspec­ții tema­ti­ce deru­la­te pe par­cur­sul a două săp­tămâni opti­ma orga­ni­za­re a mana­ge­ri­lor șco­lari pen­tru des­fă­șu­ra­rea în con­di­ți­i­le reco­man­da­te a acti­vi­tă­ții de pre­gă­ti­re supli­men­ta­ră. În acest sens, au fost iden­ti­fi­ca­te nume­roa­se exem­ple de bună prac­ti­că, atât în medi­ul urban, cât și în medi­ul rural.

În peri­oa­da 30 — 31.05.2020, echi­pa Inspec­to­ra­tu­lui Șco­lar Jude­țean Con­stan­ța a dis­tri­bu­it direc­to­ri­lor uni­tă­ți­lor de învă­țământ un număr de 266.000 de măști achi­zi­țio­na­te de către Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii, repre­zen­tând o pri­mă tran­șă nece­sa­ră des­fă­șu­ră­rii opti­me a pre­gă­ti­rii pen­tru exa­me­ne­le națio­na­le.

La aces­tea se ada­u­gă 2000 de kituri de pro­tec­ție împo­tri­va COVID-19 (măști, mănuși, dez­in­fec­tant), asi­gu­ra­te de către echi­pa „Con­stan­ța- Capi­ta­la Tine­re­tu­lui din Româ­nia”, în cadrul Cam­pa­niei de dona­ții „Safe­ty Kit pen­tru edu­ca­ție“. Cam­pa­nia a fost orga­ni­za­tă în par­te­ne­ri­at de către Inspec­to­ra­tul Șco­lar Jude­țean Con­stan­ța, Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța, Ban­ca Comer­ci­a­lă Româ­nă, Mau­rer Resi­den­ce, Techir.

Așa­dar, în peri­oa­da 2 – 12 iunie 2020, toți ele­vii din cla­se­le ter­mi­na­le sunt aștep­tați în uni­tă­ți­le șco­la­re, în con­di­ții de sigu­ran­ță. În situ­a­ți­i­le în care unii absol­venți nu au optat pen­tru pre­gă­ti­rea supli­men­ta­ră în școa­lă, mana­ge­rii și cadre­le didac­ti­ce vor con­ti­nua acti­vi­ta­tea on-line, prin inter­me­di­ul plat­for­me­lor uti­li­za­te până în pre­zent sau a altor mij­loa­ce con­ve­ni­te de comun acord. Până în acest moment apro­xi­ma­tiv 65% din­tre elevi au decla­rat că vor fi pre­zenți în uni­ta­tea șco­la­ră pen­tru acti­vi­ta­te.

Este o situ­a­ție pre­gă­ti­tă cu res­pon­sa­bi­li­ta­te de către cole­gii noș­tri din uni­tă­ți­le de învă­țământ. Măsu­ri­le impu­se de con­tex­tul actu­al au fost apli­ca­te ast­fel încât ele­vii să poa­tă bene­fi­cia echi­ta­bil de pre­gă­ti­rea pen­tru exa­me­ne­le națio­na­le în con­di­ții de sigu­ran­ță și să se poa­tă con­cen­tra la fires­cul par­cur­su­lui edu­ca­țio­nal pe care și l‑au pro­iec­tat. Resur­se­le uma­ne și mate­ri­a­le impli­ca­te au făcut dova­da unei res­pon­sa­bi­li­zări în masă a cadre­lor didac­ti­ce și, din acest motiv, doresc să-mi feli­cit cole­gii din sis­tem și să-mi exprim încre­de­rea că acti­vi­ta­tea se va deru­la cores­pun­ză­tor”, a decla­rat Sorin Mihai, inspec­to­rul șco­lar gene­ral.


Man­ga­lia News, 02.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele