Sancţiuni în valoare de peste 14.000 lei, aplicate de jandarmii constănţeni

0
232

Pes­te 300 de jan­darmi au fost la dato­rie în peri­oa­da 19–21 iunie a.c. acționând  zil­nic, în coo­pe­ra­re cu lucră­tori din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ţie Judeţean Con­stanţa, pen­tru pre­ve­ni­rea și com­ba­te­rea fap­te­lor anti­so­ci­a­le de natu­ră pena­lă sau con­tra­ven­țio­na­lă.

Jan­dar­mii au fost angre­na­ţi şi în misiuni de pază şi pro­te­cţie insti­tu­ţio­na­lă la obiec­ti­ve­le din com­pe­tenţă, fiind pre­zenţi şi în zona cen­tru­lui de caran­ti­nă de la Sana­to­ri­ul Techir­ghi­ol şi în zona Spi­ta­lu­lui de Boli Infe­cţi­oa­se Con­stanţa.

Tot­o­da­tă, în aceas­tă peri­oa­dă, jan­dar­mii au asi­gu­rat măsu­ri­le de ordi­ne publi­că la eve­ni­men­te­le cul­tu­ral artis­ti­ce ce au fost orga­ni­za­te în faţa Tea­tru­lui Naţio­nal de Ope­ră şi Balet  “Oleg Dano­v­s­ki” din Con­stanţa şi în Pia­ţa Monu­men­tu­lui Ero­i­lor din Techir­ghi­ol.

Pe tim­pul misiu­ni­lor exe­cu­ta­te în peri­oa­da 19–21 iunie, au fost apli­ca­te 34 sanc­țiuni con­tra­ven­țio­na­le în valoa­re tota­lă de pes­te 14.000 lei pen­tru fap­te pre­cum adre­sa­rea de inju­rii și ame­nin­țări, tul­bu­ra­rea lini­ş­tii publi­ce, con­sum de alco­ol în locuri publi­ce, trans­port de mate­ri­al lem­nos fără docu­men­te lega­le, ape­la­rea în mod repe­tat la mila publi­cu­lui de către o per­soa­nă aptă de mun­că, nepur­ta­rea măş­tii de pro­te­cţie, nesu­pra­ve­ghe­rea câi­ni­lor peri­cu­loşi.

Rea­min­tim tutu­ror cetă­ţe­ni­lor fap­tul că pot soli­ci­ta spri­ji­nul Jan­dar­me­ri­ei prin ape­la­rea Ser­vi­ci­u­lui Naţio­nal Unic pen­tru Ape­luri de Urgenţă – 112, sau pot sesi­za cel mai apro­pi­at echi­paj de jan­dar­me­rie, atunci când sunt vic­ti­me­le unor fap­te anti­so­ci­a­le sau sunt mar­tori la săvârşi­rea unor ast­fel de fap­te.


Man­ga­lia News, 23.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply