Rusaliile şi Pogorârea Duhului Sfânt — sărbătoarea întemeierii Bisericii creştine

0
216

Săr­bă­toa­rea se mai numeş­te şi Dumi­ni­ca Cinci­ze­ci­mii, sau Dumi­ni­ca Mare, se ţine la 50 de zile după Paşti şi este a doua săr­bă­toa­re rezer­va­tă bote­zu­ri­lor. Prăz­nu­i­rea coin­ci­de cu săr­bă­toa­rea popu­la­ră a Rusa­li­i­lor, când intră în sce­nă Călu­şa­rii. 7 iunie și 8 iunie, dumi­ni­ca Rusa­li­i­lor şi luni, a doua zi de Rusa­lii, sunt, con­form deci­zi­ei Par­la­men­tu­lui, zile libe­re.

La îndem­nul însu­fleţit al Sfân­tu­lui Apos­tol Petru, la 50 de zile după Învi­e­rea Dom­nu­lui, s‑au con­ver­tit la cre­ş­ti­nism 3.000 de oameni, care au alcă­tu­it cea din­tâi comu­ni­ta­te cre­ş­ti­nă din Ieru­sa­lim, nucle­ul Bise­ri­cii de mai târ­ziu. Săr­bă­toa­rea Pogorârii Duhu­lui Sfânt a deve­nit, pe lân­gă Paşti, a doua mare săr­bă­toa­re rezer­va­tă bote­zu­ri­lor, în care nu se putea înge­nun­chea şi pos­ti, iar spec­ta­co­le­le păgâ­ne erau inter­zi­se.

În Fap­te­le Apos­to­li­lor, Evan­ghe­lis­tul Luca poves­teş­te cum Duhul Sfânt, pogorât sub chi­pul unor lim­bi de foc asu­pra celor 12 Apos­toli, i‑a umplut de daru­ri­le sale.

Apos­to­lii au căpă­tat pute­rea de a grăi în lim­bi stră­i­ne şi au înce­put să popo­vă­du­ias­că în lume înva­ţă­tu­ra Mân­tu­i­to­ru­lui, făcând minuni, întorcându‑i pe păgâni de la închi­na­rea la idoli şi adu­când la cre­dinţa cre­ş­ti­nă oameni sim­pli şi împă­ra­ţi.

În Româ­nia a pre­di­cat Sfân­tul Apos­tol Andrei, con­form isto­ri­cu­lui Euse­biu al Ceza­re­ei şi Sina­xa­rul din Con­stan­ti­no­pol, fapt ates­tat şi de colin­de­le dobro­ge­ne sau topo­ni­mi­i­le loca­le: Peş­te­ra şi Pârâul Sfân­tu­lui Andrei, sau nume­le de Undrea dat lunii Decem­brie.

Mai mult, pe stiri.tvr.ro

MN: Sfân­ta Săr­bă­toa­re de Rusa­lii să vă adu­că împli­niri, sănă­ta­te și liniș­te în suflet! “La mulți ani”, tutu­ror feme­i­lor care poar­tă nume­le de Ruxan­dra sau Roxa­na.


Man­ga­lia News, Dumi­ni­ca Rusa­li­i­lor, 7 iunie 2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply