România a devenit membru al Consiliului Executiv al IOTA (Organizaţia Intra-Europeană a Administrațiilor Fiscale)

0
265

Româ­nia, prin A.N.A.F., a deve­nit mem­bru al Con­si­li­u­lui Exe­cu­tiv al  Orga­ni­za­ţi­ei Intra-Euro­pe­ne a Admi­nis­tra­ți­i­lor Fis­ca­le (IOTA), ală­tu­ri de admi­nis­tra­ți­i­le fis­ca­le din Aus­tria, Bel­gia, Elve­ția, Fran­ța, Gre­cia (în cali­ta­te de pre­șe­din­te al orga­ni­za­ți­ei), Ita­lia, Unga­ria și Sue­dia, în urma votu­lui Adu­nă­rii Gene­ra­le a orga­ni­za­ți­ei. Con­si­li­ul Exe­cu­tiv repre­zin­tă orga­nis­mul stra­te­gic, cu rol deci­zio­nal al IOTA, și este com­pus din nouă mem­bri.

Eve­ni­men­tul a avut loc în peri­oa­da 24–25 iunie 2020, sub for­ma unei întru­niri digi­ta­le și este unul deo­se­bit de impor­tant în via­ța orga­ni­za­ți­ei întru­cât Adu­na­rea Gene­ra­lă repre­zin­tă auto­ri­ta­tea supre­mă a orga­ni­za­ți­ei, prin votul expri­mat an de an de către cele 44 de admi­nis­tra­ții fis­ca­le mem­bre. În cadrul reu­niu­nii se pro­pun, dis­cu­tă și se adop­tă măsuri/decizii impor­tan­te pri­vind acti­vi­ta­tea, rolul şi dezvol­ta­rea vii­toa­re ale orga­ni­za­ți­ei.

Prin Pro­gra­mul de lucru al orga­ni­za­ți­ei adop­tat pen­tru anul 2021 s‑a sta­bi­lit con­cen­tra­rea aten­ți­ei orga­ni­za­ți­ei pe tema­tici de inte­res, atât la nivel națio­nal, cât și la nivel inter­națio­nal, pre­cum: mana­ge­men­tul cre­an­țe­lor fis­ca­le, com­ba­te­rea fra­u­dei la TVA, uti­li­za­rea date­lor din schim­bul auto­mat de infor­ma­ții, imple­men­ta­rea BEPS, impli­ca­ți­i­le cri­zei COVID-19, com­ba­te­rea cri­mi­na­li­tă­ții pe pia­ța mun­cii, ris­cu­ri­le eco­no­mi­ei digi­ta­le, uti­li­za­rea ana­li­zei rețe­le­lor pen­tru com­ba­te­rea fra­u­de­lor, comu­ni­ca­re în vede­rea creș­te­rii con­for­mă­rii fis­ca­le etc.

Tot­o­da­tă, în cadrul eve­ni­men­tu­lui, repre­zen­tan­ții admi­nis­tra­ți­i­lor fis­ca­le mem­bre au avut oca­zia de a schim­ba infor­ma­ții și opi­nii cu pri­vi­re la solu­ți­i­le adop­ta­te în con­tex­tul pro­vo­că­ri­lor gene­ra­te de pan­de­mia COVID-19, dez­bă­tând posi­bi­le abor­dări pen­tru asi­gu­ra­rea sus­te­na­bi­li­tă­ții acti­vi­tă­ții admi­nis­tra­ți­i­lor fis­ca­le și a acti­vi­tă­ții de colec­ta­re a veni­tu­ri­lor în peri­oa­da urmă­toa­re.

Pen­tru Româ­nia și pen­tru A.N.A.F, par­ti­ci­pa­rea la lucră­ri­le Con­si­li­u­lui Exe­cu­tiv faci­li­tea­ză sta­bi­li­rea unor bune rela­ții de cola­bo­ra­re cu sta­te­le care fac par­te din acest for deci­zio­nal, rela­ții care pot fi ulte­ri­or fruc­ti­fi­ca­te în cadrul unor coo­pe­rări spe­ci­fi­ce, pro­iec­te bila­te­ra­le sau mul­ti­la­te­ra­le sau în schim­buri punc­tu­a­le de bune prac­tici în dome­ni­ul fis­cal. În ega­lă măsu­ră, par­ti­ci­pa­rea acti­vă a Româ­ni­ei, prin A.N.A.F., în cadrul orga­ni­za­ți­ei, con­tri­bu­ie la creș­te­rea vizi­bi­li­tă­ții și con­so­li­da­rea repu­ta­ți­ei admi­nis­tra­ți­ei fis­ca­le româ­ne.


Man­ga­lia News, 29.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply