Rezultatele finale înregistrate la Evaluarea Națională a absolvenților constănțeni de clasa a VIII‑a, sesiunea 2020 (după soluționarea contestațiilor)

0
233

Sâm­bă­tă, 27.06.2020, s‑au afi­șat rezul­ta­te­le fina­le ale absol­ven­ți­lor cla­sei a VIII‑a,  obți­nu­te în urma sus­ți­ne­rii exa­me­nu­lui de Eva­lu­a­re Națio­na­lă, sesiu­nea  2 – 27 iunie, 2020.

Con­form date­lor obți­nu­te în urma ree­va­luă­rii lucră­ri­lor con­tes­ta­te, pro­por­ția can­di­da­ți­lor cu medii mai mari sau ega­le cu 5 (cinci) este de 70% (4198 de can­di­dați). A cres­cut numă­rul can­di­da­ți­lor cu media gene­ra­lă de 10: de la 19, la 20.

La pro­ba de Lim­ba și lite­ra­tu­ra româ­nă, 4640 de can­di­dați (80%) au înche­iat exa­me­nul cu note mai mari sau ega­le cu 5 (cinci), iar din­tre aceștia, 103 de can­di­dați au obți­nut nota 10.

La Mate­ma­ti­că, 3924 de can­di­dați (67 %) au pri­mit note mai mari sau ega­le cu 5 (cinci), iar din­tre aceștia, 128 de can­di­dați au obți­nut nota 10.

Au fost depu­se 806 de con­tes­ta­ții.

Rata de par­ti­ci­pa­re la eva­lu­a­rea națio­na­lă a fost de 97 %: 5813 de can­di­dați pre­zenți (din­tr-un total de 5972 de can­di­dați înscriși). Niciun elev nu a fost eli­mi­nat pen­tru ten­ta­ti­vă de fra­u­dă.

Exa­me­nul de eva­lu­a­re  națio­na­lă pen­tru ele­vii cla­sei a VIII‑a repre­zin­tă moda­li­ta­tea de eva­lu­a­re suma­ti­vă exter­nă a com­pe­ten­țe­lor dobân­di­te pe par­cur­sul învă­țămân­tu­lui gim­na­zi­al.

Media de admi­te­re în liceu con­sti­tu­ie cri­te­riu pen­tru admi­te­rea în învă­țămân­tul liceal de stat, fiind media pon­de­ra­tă între media gene­ra­lă obți­nu­tă la eva­lu­a­rea națio­na­lă (cu o pon­de­re de 80%) și media gene­ra­lă de absol­vi­re a cla­se­lor din gim­na­ziu (cu o pon­de­re de 20%).

Com­ple­ta­rea opțiu­ni­lor în fișe­le de înscri­e­re de către absol­ven­ții cla­sei a VIII‑a și de către părin­ții aces­to­ra, asis­tați de diri­gin­ții cla­se­lor a VIII‑a, se va deru­la în peri­oa­da 2 – 8 iulie con­form Ordi­nu­lui MEC nr. 4532/25.06.2020 și va fi urma­tă de repar­ti­za­rea com­pu­te­ri­za­tă în învă­țămân­tul liceal de stat (10 iulie).

Ne bucu­ră fap­tul că rezul­ta­te­le ele­vi­lor con­stăn­țeni la Eva­lu­a­rea Națio­na­lă sunt foar­te bune. Îi feli­cit pe cole­gii mei pen­tru impli­ca­re și pe elevi pen­tru seri­o­zi­ta­tea de care au dat dova­dă. Le urez suc­ces în eta­pa de com­ple­ta­re a opțiu­ni­lor, ast­fel încât aces­tea să cores­pun­dă pro­iec­ți­ei edu­ca­țio­na­le pe care și-au stabilit‑o, a decla­rat Anca-Iuli­a­na Dra­go­mir, inspec­tor șco­lar gene­ral adjunct.


Man­ga­lia News, 28.06.2020. (sur­sa: ISJ Con­stan­ța).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply