Rețete Coolturale, cu Anca Mizumschi | Rețete de viață și povești despre artă | VIDEO Arca TV

0
354

Anca Mizum­schi: Atunci când m‑am mutat în Ame­ri­ca, prin­tr-un joc aproa­pe neve­ro­si­mil al des­ti­nu­lui, mi-am dat sea­ma brusc că nu mai știu cine sunt. Eram depar­te de tot ceea ce iubi­sem și câteo­da­tă detes­ta­sem: Româ­nia vese­lă ca la bâlci, colo­ra­tă, ener­van­tă, mito­ca­nă, exas­pe­ran­tă și de foar­te mul­te ori tra­gi­că, de prea mul­te ori tra­gi­că, dar pen­tru mine, întot­dea­u­na pli­nă de oameni. Oame­nii mei și ai Româ­ni­ei: pri­e­te­ni din copi­lă­rie, colegi de liceu, tova­răși de bâr­fă lite­ra­ră sau duș­mani de bâr­fă lite­ra­ră, pri­e­te­ni de toa­te felu­ri­le. Dintr‑o dată, plim­bă­ri­le cu băie­ții mei în parc și găș­ti­le cu care mer­geam la bere s‑au dilu­at până la dis­pa­ri­ție în imen­si­ta­tea Ame­ri­cii, unde toa­te nea­mu­ri­le Pămân­tu­lui se ames­te­că de mul­te gene­ra­ții, tră­ind fie­ca­re în sin­gu­ră­ta­tea lui.

Sin­gu­re­le lucruri la care mai avem acces neli­mi­tat erau: patroa­na sufle­tu­lui meu ‑Marea Doam­nă, Lim­ba Româ­nă și mân­ca­rea româ­neas­că, dacă mi‑o găteam sin­gu­ră. Am cunos­cut sute de români ple­cați pe toa­te con­ti­nen­te­le care nu și-au cărat cu avio­nul “Isto­ria Lite­ra­tu­rii Româ­ne” de Geor­ge Căli­ne­scu — cum a făcut sub­sem­na­ta — dar care au des­co­pe­rit foar­te repe­de cum poți face sar­ma­le de Cră­ciun sau cozo­naci de Paș­te, din ingre­dien­te la care buni­ci­le lor nici nu ar fi visat.

Și atunci, ca să nu îmi pierd iden­ti­ta­tea, am învă­țat la o vâr­stă matu­ră două lucruri: am învă­țat să tră­iesc în patria numi­tă lim­ba româ­nă, ori­un­de m‑aș afla geo­gra­fic, ast­fel încât geo­gra­fi­cul să nu mai con­te­ze și am învă­țat să gătesc româ­neș­te, lucru pe care nu l‑am făcut nici­o­da­tă aca­să. Para­do­xal, într‑o țară în care mân­ca­rea e ulti­ma pro­ble­mă, eu am învă­țat să gătesc, de dor, din dorin­ța de a nu pier­de nimic din tra­di­ția mea și din ritu­a­lu­ri­le de tre­ce­re și pen­tru că, ală­tu­ri de căr­ți­le pe care le citeam în româ­nă, de fil­me­le româ­nești sau de con­fe­rin­țe­le onli­ne, era esen­ți­al să am vii în mine obi­ce­iu­ri­le din casă ale mamei și mamei mamei mele. Ca să fiu mai puțin sin­gu­ră și ca să nu mă pierd.

Ca să fiți mai puțin sin­guri și poa­te — ca să sim­țiți mai puțin că vă pier­deți în imen­si­ta­tea pla­ne­tei — vă pro­pu­nem azi o emi­siu­ne în care vom încer­ca să adu­cem cât mai mulți invi­tați din dias­po­ra, care să vor­beas­că des­pre ei.

Rețe­te de via­ță și povești des­pre artă. Si, con­ti­nu­ând gene­ri­cul emi­siu­nii — aș mai spu­ne doar atât: poți avea mai mul­te pașa­poar­te, dar doar un sin­gur cer­ti­fi­cat de naș­te­re. Pen­tru vas­ta majo­ri­ta­tea a invi­ta­ți­i­lor aces­tei emi­siuni, cer­ti­fi­ca­tul lor de naș­te­re este scris în Lim­ba Româ­nă.

Anca Mizum­schi, 7 iunie 2020.

*Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al în pro­iec­tul Arca TV. Rubri­ca spe­cia­lă dedi­ca­tă Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, poa­te fi vizi­ta­tă aici: https://www.mangalianews.ro/diaspora/arca-tv-us/


Man­ga­lia News, 09.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply