REMEMBER: Grafică în tuş — Cristian Paul Cozmiuc și Radu Cătănoiu, elevi în anii de gimnaziu, la Școala ”Gala Galaction” din Mangalia

0
445

”Din arhi­va de suflet, am des­prins câte­va lucrări rea­li­za­te de foș­tii mei ”colegi de școa­lă” (cum îmi pla­ce să‑i numesc pe pri­e­te­nii mei mai tineri). Pe vre­mea când au rea­li­zat aces­te dese­ne în tuș, cei doi gra­fi­cieni — Cris­ti­an Paul Cozmiuc și Radu Cătă­no­iu, erau elevi în anii de gim­na­ziu la Școa­la Nr. 5 ”Gala Galac­tion” din Man­ga­lia”. (Prof. Tra­ian Lupu).

De remar­cat fap­tul că două din­tre dese­ne­le în tuș ale lui Cris­ti­an Paul Cozmiuc rea­li­za­te la școa­lă, sub coor­do­na­rea prof. Tra­ian Lupu, au ilus­trat coper­ți­le volu­mu­lui ”Lito­ra­lul româ­nesc al Mării Negre, Valoa­re și con­ser­va­re”, al Gru­pu­lui de Explo­rări Subac­va­ti­ce și Spe­o­lo­gi­ce, la pro­pu­ne­rea  renu­mi­ți­lor cer­ce­tă­tori — Cris­ti­an Las­cu, spe­o­log și Șer­ban Sâr­bu, dr. bio­log, cei care au des­co­pe­rit Peș­te­ra Movi­le din apro­pi­e­rea Man­ga­li­ei. Reco­man­da­rea a venit din par­tea doam­nei prof. Adri­a­na Popes­cu, direc­toa­rea șco­lii, căre­ia îi dedi­căm acest Remem­ber gra­fic…

ALBUMUL INTEGRAL cu repro­du­ceri ale dese­ne­lor celor doi foști elevi emi­nenți ai Șco­lii ”Gala Galac­tion” din Man­ga­lia, poa­te fi vizio­nat AICI.


MN: Din amin­ti­ri­le pro­fe­so­ru­lui Tra­ian Lupu, am mai publi­cat:

Por­tret / Tra­ian Lupu, pro­fe­so­rul de Desen, cu suflet de muzi­cian

EVOCĂRI — Stu­diu de pei­saj la Ceta­tea Cal­la­tis. Din amin­ti­ri­le pro­fe­so­ru­lui Tra­ian Lupu [gale­rie FOTO]

Pro Artis Man­ga­lia — Un dia­log cro­ma­tic al gene­ra­ti­i­lor, par­tea I

Ana Maria Ful­ga-Ziua Mari­nei Man­ga­lia 2005–2006

Pro Artis Man­ga­lia: DIALOGUL GENERAŢIILOR — Expo II

Man­ga­lia News, coti­dia­nul onli­ne care lea­gă sufle­teș­te Marea Nea­gră de Atlan­tic. Inter­viu cu pro­fe­so­rul Tra­ian Lupu, coor­do­na­tor pro­gra­me Man­ga­lia News.

Man­ga­lia News, de 8 ani ală­tu­ri de dum­ne­a­voas­tră!

Man­ga­lia News — vocea coti­dia­nă a locu­i­to­ri­lor din sudul lito­ra­lu­lui, dar și a pri­e­te­ni­lor din țară și de pe toa­te meri­dia­ne­le lumii, a tutu­ror celor care iubesc Man­ga­lia. Man­ga­lia News, de mai mult de 8 ani ală­tu­ri de dum­ne­a­voas­tră!

(Prof. Tra­ian Lupu este direc­to­rul aces­tui ziar onli­ne). 


Man­ga­lia News, 08.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply