Relaxarea pentru 1 iulie, amânată. Lista completă cu sancţiuni şi măsuri anunţate de autorităţi

0
197

Minis­trul Sănă­tă­ţii, Nelu Tăta­ru a decis amâ­na­rea măsu­ri­lor de rela­xa­re pen­tru data de 1 iulie, din cau­za cre­ş­te­rii numă­ru­lui de infe­cţii.

De ase­me­nea, în urma şedinţei Comi­te­tu­lui Naţio­nal pen­tru Situ­a­ţii de Urgenţă, a fost adop­ta­tă hotă­rârea numă­rul 32. Prin­tre cele mai impor­tan­te măsuri se regă­seş­te pro­pu­ne­rea insti­tu­i­rii sanc­țiu­nii com­ple­men­ta­re de sus­pen­da­re a auto­ri­za­ți­ei de func­țio­na­re pen­tru orga­ni­za­to­rii acti­vi­tă­ți­lor și eve­ni­men­te­lor, dacă în cadrul aces­tor eve­ni­men­te nu sunt res­pec­ta­te regu­li­le de sigu­ran­ță sani­ta­ră.

Prin ace­eași Hotă­râre au mai fost adop­ta­te pro­pu­neri de modi­fi­ca­re a unor măsuri pri­vind orga­ni­za­rea com­pe­ti­ți­i­lor spor­ti­ve și a altor tipuri de acti­vi­tăți.

De ase­me­nea, CNSU a luat deci­zia de a men­ți­ne lis­ta sta­te­lor afla­te în “zona ver­de”, pen­tru care nu mai exis­tă obli­ga­ția izo­lă­rii la domi­ci­liu pen­tru cetă­țe­nii care vin în Româ­nia din res­pec­ti­ve­le țări, apro­ba­tă prin Hotă­râri­le numă­rul 29 și 31.

Măsu­ri­le pro­pu­se și apro­ba­te în ședin­ța CNSU sunt baza­te pe reco­man­dă­ri­le spe­cia­liș­ti­lor din Gru­pul de Suport Teh­ni­co-Ști­in­ți­fic și vor avea apli­ca­bi­li­ta­te înce­pând cu data de 1 iulie 2020.

Hotă­rârea nr. 32, din 29.06.2020 pri­vind pro­pu­ne­rea unor măsuri nece­sar a fi apli­ca­te după data de 01.07.2020 pre­cum și insti­tu­i­rea excep­ți­ei de la măsu­ra caran­ti­nă­rii / izo­lă­rii pen­tru une­le țări din Uniu­nea Euro­pea­nă și din Spa­ți­ul Eco­no­mic Euro­pean

- Art.1. Lis­ta cu sta­te­le pen­tru care nu se impu­ne măsu­ra izolării/carantinei la locu­in­ță / loca­ția alea­să ela­bo­ra­tă de INSP și apro­ba­tă de CNSU prin Hotă­rârea nr. 29 din 13.06.2020 cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re prin Hotă­rârea nr. 31 din 23.06.2020, își men­ți­ne vala­bi­li­ta­tea până la sta­bi­li­rea unui cri­te­riu uni­tar la nive­lul Uniu­nii Euro­pe­ne.

- Art.2. Măsu­ri­le de pre­ve­ni­re și con­trol a răs­pân­di­rii infec­ți­i­lor cu SARS-CoV‑2, în vigoa­re la data pre­zen­tei hotă­râri se pro­pun a se modi­fi­ca și com­ple­ta după cum urmea­ză:

 — acti­vi­ta­tea cen­tre­lor rezi­den­ți­a­le de îngri­ji­re şi asis­ten­ță a per­soa­ne­lor vâr­st­ni­ce, cen­tre­lor rezi­den­ți­a­le pen­tru copii şi adulți, cu şi fără diza­bi­li­tăți, pre­cum şi pen­tru alte cate­go­rii vul­ne­ra­bi­le se va des­fă­șu­ra după un pro­gram de lucru avi­zat de direc­ți­i­le jude­țe­ne de sănă­ta­te publi­că;

- insti­tu­i­rea sanc­țiu­nii com­ple­men­ta­re a sus­pen­dă­rii auto­ri­za­ți­ei de func­țio­na­re pen­tru orga­ni­za­to­rii acti­vi­tă­ți­lor și a eve­ni­men­te­lor în care regu­li­le de sigu­ran­ță sani­ta­ră nu sunt res­pec­ta­te;

Citiți con­ti­nu­a­rea AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele